JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

18.10.2021
Esa Arvekari

Ym­pä­ris­tön tila tus­kin pa­ran­tuu riit­tä­vän no­pe­as­ti po­liit­ti­sen ha­jaan­nuk­sen kaut­ta.

Hyö­dyl­li­sem­pää on luo­da neut­raa­lia kes­kus­te­lu­ti­laa, jos­sa voi­daan ai­dos­ti kuun­nel­la toi­sia ja et­siä rat­kai­su­ja yh­des­sä.

Il­man yh­teis­tä toi­von nä­kö­a­laa ym­pä­ris­tön pe­las­ta­mis­teh­tä­vä on mah­do­ton.

Täs­sä tii­vis­tet­ty­nä Lah­den seu­ra­kun­tien yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­rin Tomi Ala­sal­men sekä Suo­men lä­he­tys­seu­ran il­mas­to­a­si­an­tun­ti­jan Mik­ko Pyh­ti­län aja­tuk­set kir­kon roo­lis­ta ym­pä­ris­tö­kes­kus­te­lus­sa.

– Kir­kon tu­lee toki käyt­tää myös omaa ään­tään, toi­mia eet­ti­se­nä auk­to­ri­teet­ti­na ja nos­taa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia jul­ki­seen kes­kus­te­luun, Ala­sal­mi sa­noo.

Pyh­ti­län mu­kaan jul­ki­suus an­taa vää­ris­ty­neen ku­van suo­ma­lais­ten vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­sä.

– Ää­ri­päät kuu­lu­vat kes­kus­te­lus­sa voi­mak­kaim­min. Val­ta­o­sa ih­mi­sis­tä ei ole ää­ri­päis­sä. Täs­tä syys­tä kir­kon tu­lee ol­la paik­ka, jos­sa kai­ken­lai­set ih­mi­set ja aja­tuk­set voi­vat koh­da­ta, Pyh­ti­lä muis­tut­taa.

 

Po­liit­ti­nen kiis­te­ly ver­soo usein toi­vot­to­muu­den nä­kö­a­las­ta. Ky­vyt­tö­myys so­pia yh­tei­sis­tä ym­pä­ris­tö­toi­mis­ta vain li­sää toi­vot­to­muut­ta. Mik­si toi­vo on il­mas­ton­muu­tok­sen kan­nal­ta tär­ke­ää? Kuin­ka pääs­tään ulos toi­vot­to­muu­den kier­tees­tä?

– Toi­vo kas­vaa ai­dos­sa koh­taa­mi­ses­sa ja yh­tei­söl­li­syy­des­sä, joka on seu­ra­kun­nan pe­ru­su­lot­tu­vuus. Sa­moin kuin kir­kon di­a­ko­ni­a­työ ot­taa vas­tuun hei­kom­pi­o­sai­sis­ta, voim­me yh­des­sä ot­taa vas­tuun luo­ma­kun­nas­ta ja eli­nym­pä­ris­tös­tä, Ala­sal­mi ver­taa.

Ala­sal­men mu­kaan ym­pä­ris­tö, luon­non hil­jai­suus ja vai­kut­ta­vuus it­ses­sään on toi­von läh­de.

– Eten­kin huo­li las­ten ja nuor­ten po­si­tii­vi­sen luon­to­ko­ke­muk­sen puut­tees­ta on pe­rus­tel­tua. Luon­to ei ole vain uh­ka, vaan suu­rim­mas­sa mää­rin elä­myk­sen, vir­kis­tyk­sen ja toi­von läh­de, hän muis­tut­taa.

 

Yh­tei­sen toi­von nä­kö­a­lan et­si­mi­seen ei ole lo­put­to­mas­ti ai­kaa. Sik­si asi­oi­ta vauh­dit­ta­va ak­ti­vis­mi on sekä Ala­sal­men et­tä Pyh­ti­län mu­kaan suo­ta­vaa, kos­ka pie­net­kin edis­ty­sas­ke­leet li­sää­vät toi­voa.

– Jo­kai­nen as­teen kym­me­nys, jol­la läm­pe­ne­mis­tä saa­daan hi­das­te­tuk­si, luo toi­voa hal­li­tum­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta. Vit­kut­te­lu vie toi­voa kau­em­mak­si ja kas­vat­taa ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­ta, Pyh­ti­lä sa­noo.

Ha­vain­to, et­tä suo­tui­sia muu­tok­sia ta­pah­tuu po­liit­ti­sel­la pää­tök­sen­te­ko­ta­sol­la, on tär­ke­ää.

– Po­liit­ti­siin päät­tä­jiin koh­dis­tu­va vai­kut­ta­mi­nen saa ai­kaan muu­tos­ta myös kan­san enem­mis­tön asen­teis­sa, Ala­sal­mi to­te­aa.

 

Mo­lem­mat huo­maut­ta­vat, et­tä suo­ma­lais­ten ym­pä­ris­tö­a­sen­teis­sa on jo ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sis­sa lä­hes kaik­ki vas­taa­jat pi­tä­vät ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to-on­gel­mien rat­kai­se­mis­ta tär­ke­ä­nä.

Kir­kon on usein vai­kea vie­dä yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta sa­nois­ta te­oik­si. Mi­ten on ym­pä­ris­tö­te­ko­jen osal­ta?

– Asi­aa voi lä­hes­tyä koh­tuul­li­suu­den kaut­ta. Kris­tus va­roit­taa mei­tä ko­ko­a­mas­ta aar­tei­ta maan pääl­le. Moni huo­maa pel­ton­sa ka­don­neen tai ve­si­kuop­pan­sa kui­vu­neen. Kir­kon il­mas­to­työ roh­kai­see mei­tä kaik­kia et­si­mään koh­tuul­lis­ta osaam­me, Pyh­ti­lä sa­noo.

Raa­mat­tu oh­jeis­taa vil­je­le­mään ja var­je­le­maan luon­toa.

– Nyt oli­si syy­tä kes­kit­tyä enem­män sii­hen var­je­le­mi­seen. Meil­le on an­net­tu jär­ki sel­vit­tää elä­mäm­me on­gel­ma­ti­lan­teet. Il­mas­tok­rii­sis­sä voim­me kan­taa vas­tuu­ta omien kes­tä­vien va­lin­to­jen kaut­ta, Ala­sal­mi huo­maut­taa.

Il­mas­to­muu­tok­ses­ta pa­hi­ten kär­si­vis­sä mais­sa kirk­ko on läs­nä di­a­ko­ni­an ja lä­he­tys­työn kaut­ta.

– Jo­kai­nen ih­mi­nen on luo­mi­sen pe­rus­teel­la yh­tä ar­vo­kas. Myös tu­le­vil­la su­ku­pol­vil­la, kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa on oi­keus elin­kel­poi­seen ym­pä­ris­töön, Ala­sal­mi sa­noo.

Krii­si on muu­al­la sy­vem­pi kuin Suo­mes­sa.

– Po­la­ri­soi­tu­nut­ta kes­kus­te­lu­am­me lie­ven­täi­si näky ih­mis­ten maa­il­man­laa­jui­ses­ta yh­tey­des­tä ja kir­kos­ta, joka toi­mii yh­des­sä asi­oi­den rat­kai­se­mi­sek­si, Pyh­ti­lä eh­dot­taa.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ym­pä­ris­tö­työ on ot­ta­nut ison harp­pauk­sen konk­re­ti­aan Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki -tee­man myö­tä.

– Meil­le se on mer­kin­nyt ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen, luon­nos­sa hil­jen­ty­mi­sen ja luon­non py­hän ko­ke­mi­sen vah­vis­tu­mis­ta. To­teu­tam­me kir­kon kan­sal­lis­ta ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­aa ta­voit­tee­na hii­li­neut­raa­lius 2030 men­nes­sä, Ala­sal­mi to­te­aa.

Pai­kal­li­si­na kir­kon ym­pä­ris­tö­vai­kut­ta­mi­sen foo­ru­mei­na toi­mi­vat ti­lai­suuk­sien ja ta­pah­tu­mien ohel­la myös vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vät rip­pi­kou­lut sekä las­ten ja nuor­ten työ­muo­dot.

Lue lisää aiheesta

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

Markku Lehtinen

Uutiset
18.12.2020

Vihreän teknologian lähe­tys­työtä, ympä­ris­tö­kas­va­tusta ja 12 pyhiin­va­el­lusta – Lahden seura­kun­nilla runsas ohjelma ympä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover