JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Ym­pä­ris­tö­tee­ma­vuon­na pää­see hil­jen­ty­mään va­el­luk­sel­le noin ker­ran kuus­sa eri puo­lil­la Lah­tea.

15.1.2021
Teemu Leppänen

Vuo­den 2021 ai­ka­na Lah­den seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa on pe­rä­ti 12 luon­to­ai­heis­ta py­hiin­va­el­lus­ta. Va­el­luk­set ovat osa Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, ja seu­ra­kun­nat laa­jen­si­vat tar­jon­taa eri puo­lil­la Lah­tea to­teu­tet­ta­vak­si va­el­lus­sar­jak­si.
– Va­el­luk­sil­la tu­lee ole­maan liik­ku­mis­ta luon­nos­sa ja kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä. Nämä on ai­ka hie­nos­ti yh­dis­tet­tä­vis­sä Lah­des­sa, ker­too Lah­den Vih­reä kirk­ko 2021 -tee­ma­vuot­ta koor­di­noi­va seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri Tomi Ala­sal­mi.

Va­el­lus­ten tee­ma­na on luon­nos­ta ja ym­pä­ris­tös­tä saa­ta­va hen­ki­nen, ruu­miil­li­nen ja hen­gel­li­nen hy­vin­voin­ti. Va­el­luk­set si­säl­tä­vät myös ru­kous­ta, hil­jen­ty­mis­tä, me­di­taa­ti­o­ta tai mie­tis­ke­lyä.
– Py­hiin­va­el­luk­sil­lam­me jo­kai­nen saa ol­la juu­ri sel­lai­nen kuin on. Voim­me liik­kua täy­sin kii­reet­tä il­man suo­rit­ta­mis­ta, ker­too Kes­ki-Lah­den luon­to­pas­to­ri­na tun­net­tu An­na-Mari Kopo.

Ly­him­mil­lään va­el­luk­set kes­tä­vät kol­me vart­tia, mut­ta vuo­den ai­ka­na jär­jes­te­tään myös pi­dem­piä ta­pah­tu­mia.
– En­nen tee­ma­vuot­ta jär­jes­te­tyis­tä py­hiin­va­el­luk­sis­ta on saa­tu hy­viä ko­ke­muk­sia. Esi­mer­kik­si Lin­nais­ten­suon py­hiin­va­el­luk­sel­le osal­lis­tui enem­män ih­mi­siä kuin osa­sim­me ku­vi­tel­la­kaan.

Kopo ar­vi­oi suo­si­on syy­tä niin, et­tä suo­ma­lai­set ko­ke­vat luon­non so­pi­vak­si hil­jen­ty­mi­sen pai­kak­si.

– Jo­kai­sel­la on hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de luon­toon ja olem­me sii­tä riip­pu­vai­sia.

Py­hiin­va­el­lus­sar­ja oli tar­koi­tus aloit­taa tam­mi­kuus­sa yh­tei­sel­lä eku­mee­ni­sel­la py­hiin­va­el­luk­sel­la 23.1. Lah­den kes­kus­tan kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä. Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si fyy­si­nen ta­pah­tu­ma jou­dut­tiin pe­ru­maan.
Ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyi­tä hoi­ta­va kap­pa­lai­nen Juk­ka Im­me­li ker­too, et­tä sen si­jaan Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta ja Lah­den Me­to­dis­ti­seu­ra­kun­ta te­ke­vät yh­des­sä eku­mee­ni­sel­la ru­kous­vii­kol­la jul­kais­ta­van vi­de­on. Vi­de­on voi kat­soa tääl­lä (link­ki li­sät­ty 22.1.).

Myö­hem­min vuo­den ai­ka­na lu­vas­sa on muun mu­as­sa tal­vis­ta met­sä­py­hiin­va­el­lus­ta, ke­säis­tä ve­si­py­hiin­va­el­lus­ta, las­ten py­hiin­va­el­lus­ta sekä lin­tu­ret­keä kes­kel­lä kau­pun­kia.

Li­sä­tie­to­ja py­hiin­va­el­luk­sis­ta sekä Lah­den Vih­reä kirk­ko 2021 -ym­pä­ris­tö­tee­ma­vuo­des­ta ja sen ta­pah­tu­mis­ta:

Tee­ma­vuo­den si­vuil­la lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/tut­ki-us­koa/ym­pa­ris­to­vas­tuu/vih­re­a­kirk­ko-2021

Lah­den seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

Markku Lehtinen

Uutiset
18.12.2020

Vihreän teknologian lähe­tys­työtä, ympä­ris­tö­kas­va­tusta ja 12 pyhiin­va­el­lusta – Lahden seura­kun­nilla runsas ohjelma ympä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen