JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

Markku Lehtinen

Vihreän teknologian lähe­tys­työtä, ympä­ris­tö­kas­va­tusta ja 12 pyhiin­va­el­lusta – Lahden seura­kun­nilla runsas ohjelma ympä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen

18.12.2020
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat osal­lis­tuu Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen useil­la eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la, joi­ta on suun­ni­tel­tu to­teu­tet­ta­vak­si läpi en­si vuo­den.

– Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­gin tee­mat so­pi­vat hy­vin mei­dän toi­min­taam­me. Toi­von mu­kaan täs­tä jää lah­te­lai­sil­le po­si­tii­vi­nen aja­tus luon­nos­ta ja ym­pä­ris­tös­tä hen­ki­se­nä, fyy­si­se­nä ja hen­gel­li­se­nä voi­ma­va­ra­na sekä hy­vin­voin­nin läh­tee­nä, sa­noo tee­ma­vuot­ta koor­di­noi­va yh­teis­kun­nal­li­sen työn pap­pi Tomi Ala­sal­mi.

Lah­den Vih­reä kirk­ko 2021 -vuo­den tee­mo­ja ovat luon­nos­ta ja ym­pä­ris­tös­tä saa­ta­va hen­ki­nen hy­vin­voin­ti, po­si­tii­vi­sen luon­to­ko­ke­muk­sen tu­ke­mi­nen ja ym­pä­ris­tö­kas­va­tus sekä yh­teis­työ- ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien luo­mi­nen eri toi­mi­joil­le.

Pe­rin­tei­sen seu­ra­kun­ta­toi­min­nan oheen ta­pah­tu­miin on ha­et­tu to­tut­tuun näh­den uut­ta nä­kö­kul­maa ja yh­teis­työ­tä.

Täs­tä esi­merk­ki­nä on opis­ke­li­joil­le ja nuo­ril­la ai­kui­sil­le jär­jes­tet­tä­vä lä­he­tys­sym­po­sium, jos­sa kä­si­tel­lään vih­re­än tek­no­lo­gi­an työl­lis­tä­vää vai­ku­tus­ta ja sitä, mi­ten se on osa seu­ra­kun­tien ke­hi­ty­syh­teis­työp­ro­jek­te­ja. Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Lah­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja yri­tys­ten kans­sa.

Ala­sal­mi nä­kee tee­ma­vuo­den mah­dol­li­suu­te­na ver­kos­toi­tua ja teh­dä laa­ja-alais­ta ym­pä­ris­tö­ai­heis­ta yh­teis­työ­tä, jota voi jat­kaa myös tee­ma­vuo­den jäl­keen.

– Aja­tuk­sem­me on, et­tä seu­ra­kun­nat sai­si­vat uu­sia ih­mi­siä mu­kaan toi­min­taan ja et­tä ym­pä­ris­tö­a­si­at kiin­nos­tai­si­vat seu­ra­kun­ta­lai­sia en­tis­tä enem­män ja ta­voit­tai­sim­me eri ikä­ryh­mät.

Yh­teis­työs­sä Lah­den kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen kans­sa suun­ni­tel­tiin puo­les­taan rip­pi­kou­lui­hin ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den kou­lu­tus­pa­ket­ti.

– Tar­jol­la on ko­ke­muk­sel­li­nen ko­ko­nai­suus, jos­sa tar­jo­taan po­si­tii­vis­ta luon­to­ko­ke­mus­ta, omien tun­tei­den kä­sit­te­lyä ja ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den työs­tä­mis­tä osa­na omaa maa­il­man­ku­vaa, sa­noo Ala­sal­mi, jol­la it­sel­lään­kin on seit­se­män vuo­den us­kon­non ja his­to­ri­an opet­ta­ja­taus­ta.

Luon­to­ai­hei­sia py­hiin­va­el­luk­sia on ol­lut ai­em­min yk­sit­täi­siä. Tee­ma­vuon­na tämä laa­jen­tuu 12 py­hiin­va­el­luk­sen sar­jak­si, jos­sa joka kuu­kau­si on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua py­hiin­va­el­luk­seen jos­sain päin Lah­tea. Tam­mi­kuus­sa aloi­te­taan eku­mee­ni­sel­la py­hiin­va­el­luk­ses­sa ja vie­rail­laan eri kir­kos­sa.

Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton kans­sa yh­teis­työs­sä jär­jes­tet­tä­vään lu­en­to­sar­jaan on tu­los­sa ni­mek­käi­tä hen­ki­löi­tä pu­hu­maan ym­pä­ris­tös­tä eri nä­kö­kul­mis­ta. Esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­tut­ki­ja Panu Pih­ka­la on tu­los­sa pu­hu­maan ym­pä­ris­tö­ah­dis­tuk­sen tee­mois­ta.

Tee­ma­vuo­den oh­jel­mas­sa on myös kon­sert­ti­sar­ja sekä luon­to­ai­hei­sia mes­su­ja. Ka­len­te­ria täy­den­ne­tään sitä mu­kaa, kun jär­jes­te­lyt var­mis­tu­vat.

Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­kip­ro­jek­tin joh­ta­ja Mil­la Bru­ne­au ker­too, et­tä Lah­den seu­ra­kun­tien ak­tii­vi­suus on huo­mat­tu.

– Ilol­la ker­rom­me myös muil­le eu­roop­pa­lai­sil­le ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­geil­le täs­tä yh­teis­työs­tä, joka laa­juu­des­saan on omaa luok­kaan­sa. Täs­tä yh­teis­työn mal­lis­ta voi­vat mo­net eu­roop­pa­lai­set kau­pun­git ot­taa mal­lia tu­le­vai­suu­des­sa, Bur­ne­au sa­noo.

Lah­den Vih­reä kirk­ko 2021 -tee­ma­vuo­den tie­toa löy­tyy osoit­tees­ta lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/tut­ki-us­koa/ym­pa­ris­to­vas­tuu/vih­re­a­kirk­ko-2021. Ta­pah­tu­mat tu­le­vat myös Green­Lah­ti.fi:n ka­len­te­riin.

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta