JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta

14.1.2021
Teemu Leppänen

Kirk­ko­hal­li­tus on myön­tä­nyt Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­le Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min vuo­sil­le 2020–2024.

Dip­lo­mi tar­jo­aa seu­ra­kun­nil­le työ­vä­li­nei­tä muut­tua hii­li­neut­raa­lik­si vuo­teen 2030 men­nes­sä. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen pää­tö­se­si­tyk­ses­sä to­de­taan Hei­no­lan seu­ra­kun­nan las­kel­man osoit­ta­van, et­tä seu­ra­kun­nal­la on re­a­lis­ti­nen hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan hii­li­pääs­töt vuon­na 2019 oli­vat 224 ton­nia hii­li­di­ok­si­diek­vi­va­lent­tia ja hii­li­nie­lu 117 ton­nia. Näin ol­len neut­raa­lius­ta­voit­tee­seen oli mat­kaa 107 ton­nia.

Pääs­töt tu­le­vat läm­mi­tyk­ses­tä, säh­kös­tä ja jät­teis­tä.

– Liik­ku­mi­nen ja han­kin­nat ku­ten toi­mis­tot, ruo­ka ja työ­ko­nei­den ku­lu­tus on jä­tet­ty pois, kos­ka olem­me kes­kit­ty­neet mer­kit­tä­vim­piin pääs­tö­läh­tei­siin, ker­too las­kel­man teh­nyt Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ei­ra Ros­berg.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gia on laa­dit­tu vuo­sil­le 2020–2028. Seu­ra­kun­ta on au­di­toi­jien mu­kaan saa­nut jo vä­hen­net­tyä kii­tet­tä­väs­ti ve­den, säh­kön ja läm­mön ku­lu­tus­ta. Kiin­teis­tön­hoi­dos­sa ym­mär­re­tään au­di­toi­jien mu­kaan ener­gi­an ja ve­den ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sen tär­keys ja toi­men­pi­teet täh­tää­vät sii­hen, et­tä sääs­töt myös saa­vu­te­taan.

Hii­li­nie­lu on puo­les­taan las­ket­tu hy­väs­sä kas­vus­sa ole­vas­ta seu­ra­kun­nan ta­lous­met­säs­tä.

– Kai­kes­ta met­säs­tä on vä­hen­net­ty ki­tu­maat, jou­to­maat, ton­tit ja suo­je­lu­a­lu­eet. Myös uu­dis­tu­sa­lat ja tai­mi­kot on vä­hen­net­ty. Maa­pe­rä on huo­mi­oi­tu pääs­tö­läh­tee­nä.

Seu­ra­kun­nal­la on yk­si öl­jy­läm­mit­tei­nen kiin­teis­tö, Si­ni­läh­teen seu­ra­kun­ta­ta­lo, jos­ta luo­pu­mis­ta har­ki­taan käyt­tö­as­teen, -kus­tan­nus­ten ja re­mont­ti­tar­peen vuok­si. Li­säk­si seu­ra­kun­nan ta­voit­tee­na on vaih­taa vih­re­ään säh­köön tänä vuon­na. Las­kel­man mu­kaan näil­lä vä­hen­nyk­sil­lä saa­daan pääs­tö­ta­sok­si 121 ton­nia.

– Sen jäl­keen ei tar­vi­ta kuin pie­nes­ti jat­ku­va kau­ko­läm­mön pääs­tö­ker­toi­men pie­nen­ty­mi­nen ja eh­kä myös se­ka­jät­teen edel­leen jat­ku­va pie­ne­ne­mi­nen, niin ol­laan hy­vin al­le ta­voi­te­ta­son, Ros­berg ar­vi­oi.

Au­di­toi­jat kiit­te­li­vät, et­tä seu­ra­kun­nas­sa on ym­mär­ret­ty, et­tei kaik­kia toi­min­taan vaa­dit­ta­via kiin­teis­tö­jä tar­vit­se ol­la seu­ra­kun­nan omis­tuk­ses­sa. Seu­ra­kun­nal­la ei ole omaa lei­ri­kes­kus­ta, vaan lei­rit on pi­det­ty vuok­ra­tuis­sa ti­lois­sa, esi­mer­kik­si Män­ty­har­jul­la.

Päi­jät-Hä­mees­sä on ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi voi­mas­sa li­säk­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta päät­ti jou­lu­kuus­sa, et­tä seu­ra­kun­nas­sa käyn­nis­te­tään ym­pä­ris­tö­han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on ha­kea kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia. Kirk­ko­neu­vos­to ni­me­si seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­vas­taa­vak­si hal­lin­to­pas­to­ri Satu Alan­de­rin ja pe­rus­ti sa­mal­la ym­pä­ris­tö­työn toi­mi­kun­nan, jon­ka pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin An­ni Sa­li­la. Toi­mi­kun­ta to­teut­taa seu­ra­kun­nas­sa ym­pä­ris­tö­kat­sel­muk­sen ja laa­tii ym­pä­ris­tö­oh­jel­man. Kat­sel­muk­ses­sa kar­toi­te­taan seu­ra­kun­nan kaik­kien toi­min­to­jen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set.

Hii­li­neut­raa­li kirk­ko 2030 -stra­te­gi­an suo­si­tuk­se­na on, et­tä kai­kil­la seu­ra­kun­nil­la sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­leil­la ja Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­la on Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi vuo­teen 2025 men­nes­sä.

Jut­tuun kor­jat­tu 14.1. klo 9.46 hii­li­pääs­tö­jen ja -nie­lun ero­tus oi­ke­ak­si: 107 ton­nia.

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

Markku Lehtinen

Uutiset
18.12.2020

Vihreän teknologian lähe­tys­työtä, ympä­ris­tö­kas­va­tusta ja 12 pyhiin­va­el­lusta – Lahden seura­kun­nilla runsas ohjelma ympä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen