JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

5.5.2021
Markus Luukkonen

Vih­reä tuu­li pu­hal­taa na­va­kas­ti seu­ra­kun­nis­sa. Huh­ti­kuus­sa ker­roim­me, et­tä Lah­den seu­ra­kun­nat vä­hen­tää vuon­na 2021 yli 90 pro­sent­tia kiin­teis­tö­jen­sä kau­ko­läm­mön ja säh­kön hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä. Jä­te­huol­to on ol­lut Nas­to­lan seu­ra­kun­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta hii­li­neut­raa­lia tou­ko­kuus­ta 2020 läh­tien.

Hy­väs­sä vauh­dis­sa ole­va Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­si ins­pi­roi te­ke­mään kes­tä­vyys­loik­kia. Lau­an­tai­na 5. tou­ko­kuu­ta ko­tei­hin ja­e­taan en­sim­mäi­nen hii­li­neut­raa­li­na pai­no­tuot­tee­na val­mis­tet­tu Kir­kon­seu­tu-leh­ti.

Hii­li­neut­raa­li pai­no­tuo­te tar­koit­taa sitä, et­tä pai­na­mi­sen pääs­töt on en­sin las­ket­tu ser­ti­fi­oi­dul­la Cli­ma­te Calc -me­ne­tel­mäl­lä. Pääs­tö­jä on vä­hen­net­ty sys­te­maat­ti­ses­ti tuo­tan­non eri vai­heis­sa. Ne pääs­töt, jot­ka jää­vät jäl­jel­le, kom­pen­soi­daan ser­ti­fi­oi­dun il­mas­top­ro­jek­tin (Ve­ri­fied Car­bon Stan­dard) kaut­ta. Ko­ko­nai­suut­ta val­voo puo­lu­ee­ton kol­mas osa­puo­li.

Kir­kon­seu­dun pai­no­tuot­teel­le on laa­dit­tu oma pääs­tö­las­kel­ma. Yh­den nu­me­ron val­mis­ta­mi­ses­ta ai­heu­tuu hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä 6,6 ton­nia. Pääs­töt ja­kau­tu­vat pai­na­mi­sen eri vai­hei­siin si­ten, et­tä pa­pe­rin val­mis­tuk­ses­ta ker­tyy 63 pro­sen­tin ja pai­no­vä­rin val­mis­ta­mi­ses­ta 19 pro­sen­tin osuus kai­kis­ta pääs­töis­tä. Muut osuu­det me­ne­vät seu­raa­vas­ti: pa­pe­rin kul­je­tus teh­taal­ta pai­noon 4, pai­no­le­vyn val­mis­tus 6, kul­je­tus asi­ak­kaal­le en­sim­mäi­seen pur­ku­paik­kaan 3 ja muut pääs­töt 5 pro­sent­tia. Säh­kö­e­ner­gi­an Pu­na­Mus­ta Oy:n leh­ti­pai­no hank­kii uu­siu­tu­vis­ta läh­teis­tä.

Pääs­tö­kom­pen­saa­ti­on va­rat koh­dis­te­taan Gold Stan­dard -ser­ti­fi­oi­tuun met­si­tys­hank­kee­seen Eti­o­pi­as­sa. Pai­kal­li­set yh­tei­söt pyö­rit­tä­vät yh­des­sä World Vi­si­o­nin kans­sa han­ket­ta, jos­sa is­tu­te­taan uu­sia pui­ta ja suo­jel­laan pa­has­ti rap­peu­tu­nut­ta met­sää Da­mo­ta­vuo­ren rin­teil­lä. Pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tee­na on pa­laut­taa alu­een eko­sys­tee­mi en­nal­leen, vä­hen­tää tul­via ja he­del­mäl­li­sen maa­pe­rän myö­tä li­sä­tä maan­vil­je­lyn tuot­ta­vuut­ta.

Han­ke tu­lee ko­ko­nai­suu­des­saan li­sää­mään hii­li­nie­lua il­ma­ke­hään noin 132 000 ton­nia. Kir­kon­seu­dul­le kus­tan­nus­vai­ku­tus on 1 pro­sent­ti Pu­na­Mus­tal­ta os­tet­ta­vien pal­ve­lui­den ko­ko­nais­sum­mas­ta. Pääs­tö­kom­pen­saa­ti­on tar­jo­a­vat jul­kai­si­ja­seu­ra­kun­nat yh­des­sä.

Lah­den kau­pun­gin ta­voit­tee­na on ol­la hii­li­neut­raa­li vuon­na 2025, ja Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on aset­ta­nut täh­täi­men vuo­teen 2030. Kir­kon ym­pä­ris­tö­työl­tä on pe­rään­kuu­lu­tet­tu te­ko­ja, ei­kä kir­kon si­säi­nen ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi­jär­jes­tel­mä ole vält­tä­mät­tä kes­kus­tel­lut ihan­teel­li­ses­ti yh­teis­kun­nan mui­den pon­nis­te­lui­den kans­sa.

Vih­re­än ener­gi­an, jät­teen­kä­sit­te­lyn ja pai­no­tuot­teen va­lin­nat ovat seu­ra­kun­nil­ta sel­vä tah­do­nil­maus mat­kal­la koh­ti yh­teis­tä ta­voi­tet­ta.

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

”Ympäristöpääkaupungin teemat sopivat hyvin toimintaamme”, kertoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työ pappi Tomi Alasalmi. Kuva: Teemu Leppänen

Markku Lehtinen

Uutiset
18.12.2020

Vihreän teknologian lähe­tys­työtä, ympä­ris­tö­kas­va­tusta ja 12 pyhiin­va­el­lusta – Lahden seura­kun­nilla runsas ohjelma ympä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover