JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Matkalla avaruu­sa­luk­sessa

Jani Mahkonen

31.5.2023
Eira Rosberg

Kuvi­tel­laan, et­tä ih­mis­kun­ta lä­het­tää roh­kei­den ih­mis­ten ryh­män val­ta­val­la ava­ruu­sa­luk­sel­la koh­ti elin­kel­pois­ta pla­neet­taa jos­sain toi­ses­sa au­rin­ko­kun­nas­sa.

Ih­mi­set to­den­nä­köi­ses­ti ryh­mit­ty­vät per­heik­si, se on ih­mis­la­jil­le luon­tai­nen ja kes­tä­vä ra­ken­ne. Mat­ka kes­tää vuo­si­sa­to­ja, ja sen mää­rän­pääs­tä ei tie­de­tä pal­joa etu­kä­teen, jo­ten kaik­ki tar­vit­ta­va ma­te­ri­aa­li pi­tää ot­taa Maas­ta mu­kaan. Mul­taa, vet­tä, mik­ro­be­ja ja pie­ne­li­ös­töä elä­vän maa­pe­rän te­ke­mi­sek­si, vil­jel­tä­viä kas­ve­ja ja eh­kä joi­tain eläi­miä. Kas­vit tar­vit­se­vat vet­tä ja ra­vin­tei­ta, mut­ta myös hyön­tei­siä. Mit­kä va­lit­tai­siin mu­kaan? Ei hyt­ty­siä ai­na­kaan?

Kas­ve­ja pi­tää ol­la niin pal­jon, et­tä hap­pi- ja hii­li­di­ok­si­di­ta­sa­pai­no py­syy ava­ruu­sa­luk­ses­sa ja ruu­an tuo­tan­to on mah­dol­lis­ta. Ve­den kier­to pi­tää suun­ni­tel­la si­ten, et­tä sen puh­dis­ta­mi­seen ja kier­rät­tä­mi­seen ei kulu ai­na­kaan mat­kaa­mi­seen tar­vit­ta­vaa ener­gi­aa.

Maa­pe­rän pi­täi­si pys­tyä yl­lä­pi­tä­mään mo­ni­puo­lis­ta, ih­mi­sen vas­tus­tus­ky­vyl­le hyö­dyl­lis­tä mik­ro­bis­toa, ja ih­mis­ten pi­täi­si ol­la sen kans­sa riit­tä­väs­ti kos­ke­tuk­sis­sa. Ih­mi­sen im­muu­ni­puo­lus­tus me­nee se­kai­sin, jol­lei eten­kin lap­suu­des­sa ole pal­jon luon­non mik­ro­bi­kos­ke­tuk­ses­sa. Lah­des­sa tut­ki­jat ovat jopa ke­hit­tä­neet ”met­sä­pö­lyn” eli mik­ro­bi­se­koi­tuk­sen, jota voi­daan li­sä­tä hiek­ka­laa­ti­koi­den hiek­kaan.

Ava­ruu­sa­lus ei eh­kä näy­tä ol­len­kaan sil­tä, mitä meil­le tu­lee mie­leen elo­ku­vien ava­ruu­sa­luk­sis­ta!  

Kaik­ki tar­vit­ta­vat lait­teet ja me­tal­lit pi­tää ot­taa läh­ties­sä mu­kaan. Lait­tei­den pi­tää ol­la kor­jat­ta­vis­sa ava­ruus­mat­kan ai­ka­na. Käy­tet­ty­jä tai rik­ki­näi­siä lait­tei­ta tai ta­va­roi­ta ei voi na­ka­ta il­ma­lu­kos­ta ava­ruu­teen, sil­lä uu­sia ei tule mis­tään. Ve­si­kul­je­tuk­si­a­kaan ei tule mis­tään, ve­den pi­tää kier­tää puh­taak­si ve­dek­si jäl­leen. Ra­vin­teet täy­tyy saa­da no­pe­as­ti ta­kai­sin ruo­an­kas­va­tuk­seen, muu­ten maa­pe­rä ku­luu ei­kä syö­tä­viä voi­da enää vil­jel­lä. So­pi­muk­sil­la pi­tää pi­tää kir­jaa re­surs­seis­ta ja roo­leis­ta, jot­ta konf­lik­tit ei­vät tu­ho­ai­si ko­lo­ni­aa al­ku­mat­kas­ta.  

Al­kaa vai­kut­taa sil­tä, et­tä ih­mi­sen on hy­vin vai­kea suun­ni­tel­la sa­man­lais­ta ava­ruu­sa­lus­ta kuin mil­lä jo nyt mat­kaam­me ava­ruu­des­sa. Meil­le on an­net­tu kaik­ki tar­vit­se­mam­me mu­kaam­me. Sil­ti käyt­täy­dym­me, kuin meil­le tu­li­si jos­tain koko ajan li­sää. Em­me vä­li­tä kier­rät­tää ar­vok­kai­ta ma­te­ri­aa­le­jam­me. Em­me huo­leh­di maa­pe­räs­täm­me. Konf­lik­tit ja krii­sit tu­ho­a­vat lap­siem­me tu­le­vai­suu­den. Ikään kuin oli­sim­me 20 vuo­den mat­kal­la, em­me­kä 200 tai 200 000 vuo­den tai vie­lä pal­jon pi­tem­mäl­lä mat­kal­la.

Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover