JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Vain hakkaamaton metsä voi toimia hiili­nie­luna

15.8.2023
Esko Sutela

Met­sät ovat ol­leet ot­si­kois­sa pait­si met­sä­te­ol­li­suu­den myös il­mas­ton­muu­tok­sen nä­kö­kul­mas­ta, kos­ka met­sil­lä on iso roo­li hii­li­nie­lui­na ja hii­li­va­ras­toi­na. Hii­li­nie­lu viit­taa alu­ee­seen, joka si­too enem­män hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­häs­tä kuin va­paut­taa sitä il­ma­ke­hään, ja aut­taa si­ten vä­hen­tä­mään il­ma­ke­hän hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suut­ta.

Met­sät ovat erit­täin tär­kei­tä hii­li­nie­lu­ja, kos­ka kas­va­es­saan nii­den puut si­to­vat fo­to­syn­tee­sis­sä suu­ria mää­riä hii­li­di­ok­si­dia il­mas­ta ja va­ras­toi­vat sen puu­ai­nek­seen­sa. Vain hak­kaa­mat­to­mas­sa met­säs­sä puus­ton kas­vu ja ha­jo­a­mi­nen ta­sa­pai­not­ta­vat toi­si­aan, mikä pi­tää hii­len si­dot­tu­na puus­toon pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Met­sät si­to­vat hii­li­di­ok­si­dia myös maa­pe­rään.

Puut toi­mi­vat tie­tys­ti myös hii­len läh­tei­nä. Kun puu la­ho­aa tai puu­ta pol­te­taan ener­gi­ak­si, se va­paut­taa hiil­tä il­ma­ke­hään hii­li­di­ok­si­di­na.

Kun met­sä ha­ka­taan, syn­tyy hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä il­ma­ke­hään, kos­ka met­säs­tä poi­mi­tus­ta puus­ta vain pie­ni osa pää­tyy ai­nes­puuk­si ra­ken­ta­mi­seen.

Puun kan­to ja juu­ris­to, joka on noin 1/3 puun mas­sas­ta, sekä hak­kuu­täh­teet eli ok­sat ja lat­vus­to muo­dos­ta­vat yh­teen­sä noin 2/3 puun mas­sas­ta. Tämä joko jää la­ho­a­maan met­sään tai kor­ja­taan tal­teen ener­gi­a­puu­na pol­tet­ta­vak­si, jol­loin nii­den si­säl­tä­mä hii­li pää­tyy il­ma­ke­hään.

Kaa­de­tun run­ko­puun osuu­dek­si jää siis vain noin 1/3 koko puun bi­o­mas­sas­ta. Täs­tä ai­nes­puus­ta saa­daan sa­ha­ta­va­raa noin 45 pro­sent­tia. Lop­pu 55 pro­sent­tia on sa­haus­jät­tee­nä syn­ty­vää pu­rua ja ha­ket­ta, joka pää­tyy ener­gi­a­puu­na pol­tet­ta­vak­si ja luo­vut­ta­maan hii­len­sä il­ma­ke­hään.

Toi­sin sa­no­en met­sän ko­ko­nai­ses­ta puus­ta pää­tyy esi­mer­kik­si ra­ken­nus­puuk­si enin­tään 20 pro­sent­tia jos si­tä­kään. Hii­li­va­ras­tos­ta on siis jäl­jel­lä enää vain 1/5 met­sän al­ku­pe­räi­ses­tä puus­ta ja lo­put 4/5 muo­dos­taa pääs­tö­läh­teen il­ma­ke­hään. Näin ol­len esi­mer­kik­si puu­ra­ken­ta­mi­sen li­sää­mi­nen ei kor­vaa met­sää hii­li­va­ras­to­na kuin vain mur­to-osal­taan.

On myös otet­ta­va huo­mi­oon, et­tä uu­dis­tet­tu ta­lous­met­sä saa­vut­taa pois ha­ka­tun met­sän hii­li­va­ras­ton ta­son vas­ta 50–70 vuo­den iäs­sä, jos se vain sai­si sin­ne as­ti py­syä hak­kaa­mat­ta.

On tär­ke­ää ot­taa huo­mi­oon met­sien mer­ki­tys hii­li­nie­lui­na ja har­ki­ta tark­kaan hak­kuu­pää­tök­siä. Kes­tä­vä met­sä­ta­lous ja met­sien suo­je­lu vä­hen­tä­vät hak­kuis­ta joh­tu­via hai­tal­li­sia il­mas­to­vai­ku­tuk­sia ja aut­ta­vat il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä. Vain hak­kaa­ma­ton met­sä voi toi­mia hii­li­nie­lu­na ja van­ha met­sä mer­kit­tä­vä­nä hii­li­va­ras­to­na.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­toi­mi­kun­nan jä­sen.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover