JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Varjelun aika – Ympä­ris­tön­suo­jelu näkyy Lahdessa luomakunnan sunnuntaina

Keski-Lahden seurakunnassa järjestetään ilmastoteeman ympärille useampi tapahtuma samalle viikonlopulle. Tapahtumien tuotto ohjataan eri ympäristöjärjestöjen työlle. Luvassa on muun muassa seurakuntapastori Eveliina Laakson (kuvassa) ja lastenohjaaja Marja Okkolan suunnittelemaa luontoaiheista puuhaa koko perheelle. Kuva: Jani Mahkonen

Keski-Lahden seurakunnassa järjestetään ilmastoteeman ympärille useampi tapahtuma samalle viikonlopulle. Tapahtumien tuotto ohjataan eri ympäristöjärjestöjen työlle. Luvassa on muun muassa seurakuntapastori Eveliina Laakson (kuvassa) ja lastenohjaaja Marja Okkolan suunnittelemaa luontoaiheista puuhaa koko perheelle. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

8.9.2023
Teemu Leppänen

Luo­ma­kun­nan sun­nun­tai­ta vie­te­tään evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa jo­na­kin tou­ko–lo­ka­kuun sun­nun­tai­na. Myös Lah­den evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät tee­man mu­kai­sen sun­nun­tain joka vuo­si.

– Olem­me so­pi­neet ajan­koh­dan kirk­ko­her­ro­jen ko­kouk­ses­sa ja pi­däm­me sen kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sa­ma­na sun­nun­tai­na. Tänä vuon­na se on 17.9., sa­noo Nas­to­lan kirk­ko­her­ra ja yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Kari Es­ke­li­nen.

Seu­ra­kun­nat voi­vat it­se ra­ken­taa luo­ma­kun­nan sun­nun­tain si­säl­lön tee­maan so­pi­vak­si. Mah­dol­li­sia pai­no­tuk­sia ovat esi­mer­kik­si luon­non he­rää­mi­nen ke­vääl­lä ja kyl­vön siu­naus tai sa­don­kor­juu ja luon­no­nan­ti­met syk­syl­lä sekä kes­tä­vä elä­män­ta­pa ja luon­non kun­ni­oi­tus.

Ky­se­ly­kier­ros Lah­den kirk­ko­her­roil­le ker­too, et­tä tee­mois­ta luon­non var­je­le­mi­sen nä­kö­kul­ma, il­mas­ton­muu­tos ja luon­non mo­ni­muo­toi­suus­ky­sy­myk­set nä­ky­vät seu­ra­kun­tien toi­min­nas­sa en­tis­tä enem­män, mikä nä­kyy myös luo­ma­kun­nan sun­nun­tain tee­man va­lin­nas­sa. Näin ker­too esi­mer­kik­si Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti.

– Nas­to­las­sa on luo­ma­kun­nan sun­nun­tai­na pai­no­tet­tu luon­non var­je­le­mi­sen nä­kö­kul­maa. Ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set, il­mas­ton­muu­tos ja sii­hen vai­kut­ta­mi­nen yk­si­lö­ta­sol­la ovat ol­leet tär­kei­tä ai­hei­ta vii­me vuo­sien ai­ka­na. Näi­tä on pi­det­ty esil­lä muun mu­as­sa nuo­ri­so­työs­sä ja rip­pi­kou­luo­pe­tuk­ses­sa, Es­ke­li­nen sa­noo.

Seu­ra­kun­nis­sa kirk­ko­her­rat suun­nit­te­le­vat pa­pis­ton ja kant­to­rien kans­sa ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten si­säl­löt. Suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös va­paa­eh­toi­sia.

Vii­si vuot­ta sit­ten kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­pa­nee­lin ra­port­ti ha­vah­dut­ti suu­ren ylei­sön il­mas­tok­rii­siin. Tuos­ta ra­por­tis­ta löy­tyi oma lei­vis­kä suo­mai­sil­le­kin. Teh­tä­vä vil­jel­lä ja var­jel­la on myös Raa­ma­tus­ta tut­tu ih­mi­sel­le an­net­tu teh­tä­vä.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa pää­dyt­tiin tänä vuon­na jär­jes­tä­mään il­mas­to­tee­man ym­pä­ril­le use­am­pi ta­pah­tu­ma sa­mal­le vii­kon­lo­pul­le. Ta­pah­tu­mien tuot­to oh­ja­taan eri ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen työl­le. Lu­vas­sa on muun mu­as­sa seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Eve­lii­na Laak­son (ku­vas­sa) ja las­te­noh­jaa­ja Mar­ja Ok­ko­lan suun­nit­te­le­maa luon­to­ai­heis­ta puu­haa koko per­heel­le.

Lah­den luo­ma­kun­nan sun­nun­tain mes­sut ja luon­to­ai­hei­set ta­pah­tu­mat löy­ty­vät Kir­kon­seu­tu 10/2023 Me­not-si­vuil­ta 7–10.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover