JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirkko laittaa isompaa vaihdetta silmään ympä­ris­tö­toi­missa – miksi?

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mien suo­rit­ta­mi­nen ju­mah­ti Suo­mes­sa seu­ra­kun­tiin. Kirk­ko aloit­ti kär­ki­hank­keen, jon­ka ta­voit­tee­na on saa­da kaik­ki seu­ra­kun­nat mu­kaan ym­pä­ris­tö­te­koi­hin ja ra­ken­taa tie­kart­ta kir­kon hii­li­neut­raa­liu­teen.

14.4.2023
Teemu Leppänen

Kir­kon il­mas­to­ta­voit­teen yh­te­nä vä­lie­tap­pi­na pi­det­ty seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­toi­mien ser­ti­fi­oin­ti laa­haa pa­has­ti jäl­jes­sä.

Kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­as­sa ta­voit­tee­na on, et­tä kaik­kien seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien tu­lee suo­rit­taa kir­kon oma ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi vii­meis­tään vuon­na 2025. Täl­lä het­kel­lä dip­lo­mi on voi­mas­sa 42 seu­ra­kun­ta­ta­lou­del­la, mikä on 16 pro­sent­tia kai­kis­ta 256:sta seu­ra­kun­ta­ta­lou­des­ta.

– Ti­lan­ne on huo­no, myön­tää Kirk­ko­hal­li­tuk­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ilk­ka Si­pi­läi­nen.

Hän kui­ten­kin huo­maut­taa, et­tä lä­hes kaik­kien suu­rien seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien ym­pä­ris­tö­toi­met on ser­ti­fi­oi­tu.

– Se tar­koit­taa, et­tä kir­kon jä­se­nis­tä yli puo­lel­la oma lä­hi­seu­ra­kun­ta on suo­rit­ta­nut ym­pä­ris­tö­dip­lo­min.

Se ei kui­ten­kaan ole riit­tä­väs­ti kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an pää­ta­voit­teel­le, jon­ka mu­kaan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on hii­li­neut­raa­li vuon­na 2030.

Tä­män vuo­den alus­sa käyn­nis­tet­tiin kol­mi­vuo­ti­nen kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an mu­kai­nen Hii­li­neut­raa­li kirk­ko -kär­ki­han­ke, jol­le kir­kol­lis­ko­kous myön­si täl­le vuo­del­le en­sim­mäi­sen ra­hoi­tu­se­rän 120 000 eu­roa. Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 320 000 eu­roa.

Si­pi­läi­sen mu­kaan sen konk­reet­ti­se­na ta­voit­tee­na on luo­da tie­kart­ta, mi­ten hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tee­seen pääs­tään sekä saa­da sitä kos­ke­vat mit­ta­rit val­miik­si.

–  Meil­lä on näis­tä alus­ta­via suun­ni­tel­mia teh­ty. Tie­kar­tan ja mit­ta­rei­den on tar­koi­tus val­mis­tua en­si vuon­na.

Kär­ki­han­ke tar­koit­taa kir­kos­sa yh­teis­tä han­ket­ta, jol­la ta­voi­tel­laan mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta kir­kon toi­min­taan. Se to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seu­ra­kun­tien ja hiip­pa­kun­tien sekä mui­den kir­kol­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Kos­ka seu­ra­kun­nat ovat it­se­näi­siä toi­mi­joi­ta, nii­den roo­li myös kir­kon il­mas­to­työs­sä on kes­kei­nen.

Osa­na kär­ki­han­ket­ta Kirk­ko­hal­li­tus palk­ka­si ym­pä­ris­tö­a­si­an­tun­ti­jan, joka ot­taa yh­teyt­tä ja tar­jo­aa tu­kea seu­ra­kun­tiin, jot­ka ei­vät ole vie­lä ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia suo­rit­ta­neet.

Mut­kia mat­kaan on tuo­nut maan­käyt­tö­sek­to­ri, joka oli koko Suo­mes­sa vuon­na 2021 ko­ko­nai­suu­des­saan en­sim­mäis­tä ker­taa pääs­tö­läh­de. Se joh­tuu sii­tä, et­tä hak­kuu­mää­rät kas­voi­vat, puus­ton kas­vu ale­ni ja met­sä­maan oji­tet­tu­jen tur­ve­mai­den pääs­töt kas­voi­vat uu­den las­ken­ta­me­ne­tel­män seu­rauk­se­na. Met­sä kui­ten­kin säi­lyi yhä net­to­nie­lu­na.

Käy­tän­nös­sä kir­kos­sa aja­tel­tiin ai­em­min, et­tä kirk­ko oli­si hii­li­neut­raa­li seu­ra­kun­tien met­sä­o­mai­suu­den an­si­os­ta, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­nut. Asia val­ke­ni vii­meis­tään Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen sel­vi­tyk­ses­sä.

Kir­kon maan­käyt­tö­pääl­lik­kö Har­ri Palo sa­noo, et­tä kir­kon met­siä kos­ke­va, vuon­na 2021 jul­kais­tu, sel­vi­tys seu­ra­kun­ta­met­sien hii­li­va­ras­tois­ta ja -nie­luis­ta teh­tiin hy­vään ai­kaan.

– Sii­nä vai­hees­sa oli ai­ka hyvä kä­si­tys sii­tä, et­tä met­sä­maan hii­li­va­ras­tol­la on suu­ri mer­ki­tys puus­toon näh­den, kun met­sien hii­li­ta­set­ta las­ke­taan. Las­kel­mis­sa osat­tiin ot­taa tämä huo­mi­oon, Palo sa­noo.

Las­kel­mien mu­kaan tur­ve­mai­den osuus seu­ra­kun­tien met­sä­a­lu­eis­ta on mel­ko suu­ri, jo­ten maa­pe­rään si­tou­tu­neen hii­len mää­rä on huo­mat­ta­va. Kas­va­van met­sän puus­toon si­tou­tuu hiil­tä, mikä muo­dos­taa hii­li­nie­lun. Hak­kui­den ja poh­ja­ve­si­o­lo­suh­tei­den muu­tok­sen seu­rauk­se­na hiil­tä kui­ten­kin myös va­pau­tuu maa­pe­räs­tä il­ma­ke­hään.

Hii­li­ta­seen nä­kö­kul­mas­ta met­sien hoi­to ja käyt­tö tu­li­si suun­ni­tel­la si­ten, et­tä puus­toon ja maa­pe­rään si­tou­tu­van hii­len mää­rä kas­vaa ja maa­pe­räs­tä va­pau­tu­van hii­len mää­rä on mah­dol­li­sim­man pie­ni.

Las­kel­mat toi­vat ar­vo­kas­ta tie­toa kir­kon il­mas­tost­ra­te­gi­an on­nis­tu­mi­seen.

– Sii­hen men­nes­sä stra­te­gi­as­sa oli luo­tet­tu lii­kaa sii­hen, et­tä seu­ra­kun­tien pääs­tö­jä voi­daan kom­pen­soi­da omil­la met­sä­mail­la. Nyt kes­ki­ty­tään enem­män pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen, Palo sa­noo.

Yh­tä­lön te­kee vai­ke­ak­si se, et­tä kom­pen­saa­ti­os­sa no­jaa­mi­nen pel­käs­tään omiin met­siin on han­ka­laa seu­ra­kun­ta­ta­louk­sien kan­nal­ta. Mo­nil­le seu­ra­kun­nil­le met­sä on tu­lon­läh­de.

– Hak­kui­den vä­hen­tä­mi­nen ei ole seu­ra­kun­ta­ta­lou­den kan­nal­ta vält­tä­mät­tä re­a­lis­tis­ta, Palo ar­vi­oi.

Kom­pen­saa­ti­os­sa kat­set­ta on siir­ret­ty mui­hin vaih­to­eh­toi­hin.

– Tie­dos­sa on eri vaih­to­eh­to­ja. Esi­mer­kik­si tro­piik­kiin is­tu­te­tuil­la puil­la on mah­dol­lis­ta li­sä­tä hii­li­va­ras­to­ja, mut­ta met­si­tys­hank­kei­den luo­tet­ta­vuu­den to­den­ta­mi­ses­sa on vie­lä te­ke­mis­tä, Palo sa­noo.

– Eri­lai­set kom­pen­saa­ti­o­jär­jes­tel­mät ei­vät toi­saal­ta pää­se ke­hit­ty­mään, jos nii­tä ei käy­te­tä, Si­pi­läi­nen sa­noo.

Kär­ki­hank­kees­sa ta­voi­te on kir­jat­tu var­sin sel­väs­ti: ”Seu­ra­kun­ta­ta­louk­sien hii­li­pääs­töt vä­he­ne­vät ja jäl­jel­le jää­vät pääs­töt si­tou­tu­vat hii­li­va­ras­toi­hin tai ne kom­pen­soi­daan.” Sama oh­je on kir­jat­tu ym­pä­ris­tö­dip­lo­min kä­si­kir­jaan.

Hii­li­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­sä suu­ri te­ki­jä ovat kiin­teis­töt: mi­ten nii­den ener­gia tuo­te­taan, kuin­ka pal­jon ne käyt­tä­vät ener­gi­aa ja on­ko ti­lo­ja käy­tös­sä so­pi­va mää­rä.

Ym­pä­ris­tö­toi­mil­la on ar­vos­te­li­jan­sa, jo­ten ky­sy­tään­pä nyt sit­ten: Mik­si kir­kon tu­li­si ol­la hii­li­neut­raa­li? Mik­si vaik­ka­pa kir­kon met­sil­lä, jot­ka ovat 0,7 pro­sent­tia Suo­men met­sis­tä, oli­si mer­ki­tys­tä Suo­men tai maa­il­man hii­li­ta­sees­sa?

– Maa­il­ma muo­dos­tuu pie­nis­tä pa­lois­ta. Ei ole kris­ti­nus­kon mu­kais­ta, et­tä jät­täi­sim­me oman lei­vis­käm­me hoi­ta­mat­ta. Se, et­tä ih­mi­nen te­kee jo­tain, aut­taa myös hän­tä it­se­ään. Toi­min­ta aut­taa il­mas­to­ah­dis­tuk­seen, sa­noo Si­pi­läi­nen.

Täs­tä pääs­tään kir­kon hii­li­kä­den­jäl­keen. Sit­ran tu­le­vai­suus­sa­nas­tos­ta löy­ty­vä kä­si­te ko­ros­taa myön­tei­siä pääs­tö­vai­ku­tuk­sia, vaik­ka­pa pal­ve­lun il­mas­to­hyö­ty­jä.

– Se on kir­kol­le se vai­kut­ta­vin teh­tä­vä, pu­hua luon­non puo­les­ta ja osoit­taa esi­mer­kil­läm­me, et­tä vä­li­täm­me luon­nos­ta ja ym­pä­ris­tös­tä, Si­pi­läi­nen sa­noo.

Hii­li­neut­raa­li kirk­ko -kär­ki­han­ke

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko käyn­nis­ti Hii­li­neut­raa­li kirk­ko -hank­keen vuo­sil­le 2023–25. Kär­ki­han­ke to­teut­taa kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­aa ja in­teg­roi sii­hen kir­kol­lis­ko­kouk­sen tou­ko­kuus­sa 2022 an­ta­man teh­tä­vän ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­ta ja kiin­teis­töst­ra­te­gi­a­mal­lin ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hank­keen ta­voit­teet ovat

1 Seu­ra­kun­ta­ta­louk­sien hii­li­pääs­töt vä­he­ne­vät ja jäl­jel­le jää­vät pääs­töt si­tou­tu­vat hii­li­va­ras­toi­hin tai ne kom­pen­soi­daan.

2 Seu­ra­kun­ta­ta­lou­det muut­ta­vat toi­min­taan­sa vas­taa­maan ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­ta: toi­min­ta on eko­lo­gi­ses­ti, so­si­aa­li­ses­ti, ta­lou­del­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­väm­pää.

3 Seu­ra­kun­ta­ta­louk­sil­la on toi­min­tan­sa, ta­lou­ten­sa ja kult­tuu­ri­sen iden­ti­teet­tin­sä kan­nal­ta oi­ke­an­lai­set ti­lat.

4 Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti in­teg­roi­tuu osak­si kir­kon ja seu­ra­kun­tien pää­tök­sen­te­koa.


Läh­de: Kir­kon ta­lous­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö 6/2022 Kirk­ko­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä 5/2022.

Päi­jät-Hä­mee­seen tu­los­sa kak­si uut­ta ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia 

Päi­jät-Hä­mees­sä kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi on voi­mas­sa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä ja Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­la.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan hel­mi­kuus­sa au­di­toi­tu dip­lo­mi on hy­väk­syt­tä­vä­nä kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa. Myös Asik­ka­la on uu­si seu­ra­kun­ta, jos­sa teh­dään ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia. Kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen ker­too, et­tä au­di­toin­ti on tar­koi­tus teet­tää en­si syk­sy­nä.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta ei ole teh­nyt pää­tös­tä ym­pä­ris­tö­dip­lo­mip­ro­ses­sin aloit­ta­mi­ses­ta.

Lah­des­sa ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi on voi­mas­sa vuo­den 2023 lop­puun. Ym­pä­ris­tö­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Tomi Ala­sal­mi ker­too, et­tä uu­si­misp­ro­ses­si on käyn­nis­ty­mäs­sä ke­vään ai­ka­na, jol­loin se eh­dit­täi­siin vie­lä au­di­toi­da voi­maan vuo­den 2024 alus­ta.

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mil­la on mui­ta­kin ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­ta kuin hii­li­neut­raa­lius. Dip­lo­mis­sa saa pis­tei­tä esi­mer­kik­si luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­li­mi­ses­ta. Tämä tu­lee esil­le met­sien­hoi­toa ku­vaa­vas­sa osi­os­sa. Met­sien kes­tä­vä hoi­to ja käyt­tö tar­koit­taa sitä, et­tä säi­ly­te­tään met­sien mo­ni­muo­toi­suus, tuot­ta­vuus, uu­siu­tu­mis­ky­ky ja elin­voi­mai­suus.

Kirk­ko ker­toi juu­ri aloit­ta­van­sa yh­teis­työn Luon­to­lii­ton kans­sa. Seu­ra­kun­nat voi­vat ti­la­ta Luon­to­lii­tol­ta met­sien luon­to­kar­toi­tuk­sia mo­ni­muo­toi­suu­den nä­kö­kul­mas­ta. Kar­toi­tus­ta voi hyö­dyn­tää pa­kol­li­sen met­sä­suun­ni­tel­man te­os­sa ja esi­mer­kik­si val­ti­on Met­so-suo­je­luoh­jel­maan ha­keu­tu­mi­ses­sa.

Mo­ni­muo­toi­suus on tee­ma, jon­ka tar­kas­te­lus­ta py­ri­tään te­ke­mään luon­nol­li­nen osa seu­ra­kun­tien met­sä­suun­ni­tel­mia, ker­too Kirk­ko­hal­li­tuk­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ilk­ka Si­pi­läi­nen.

Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­la on Met­so-alu­ei­ta 18,9 heh­taa­ria. Suun­ni­tel­mia Met­so-alu­een pe­rus­ta­mi­sek­si on Hol­lo­lan ja Asik­ka­lan seu­ra­kun­nil­la. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on Har­to­las­sa kak­si met­sä­lain mu­kais­ta eri­tyi­sen tär­ke­ää eli­nym­pä­ris­töä, yh­teen­sä 2,3 heh­taa­ria.