JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Kierrätys herättää tunteita – retki jäte­lai­tok­selle voisi auttaa

Jani Mahkonen

28.8.2023
Eira Rosberg

En­nen sa­not­tiin, et­tei jät­tei­den kier­rä­tyk­sel­lä pe­las­te­ta maa­il­maa. Mut­ta se ei pidä paik­kaan­sa, sil­lä kier­to­ta­lou­teen siir­ty­mäl­lä ni­me­no­maan pe­las­te­taan ai­na­kin osa sii­tä elä­män­ta­vas­tam­me, jo­hon olem­me tot­tu­neet. Il­mas­ton­muu­tos on vah­vas­ti käyn­nis­sä, ja jo­kai­nen as­teen kym­me­nys mer­kit­see, mil­lai­sen tu­le­vai­suu­den ih­mis­kun­ta saa. 

Kier­to­ta­lous tar­koit­taa yk­sin­ker­tai­ses­ti fik­sum­min elä­mis­tä, asi­oi­den ja toi­min­nan suun­nit­te­le­mis­ta niin, et­tä jä­tet­tä ei syn­ny, tai jos syn­tyy, se kier­tää. Ai­neen hä­vi­ä­mät­tö­myys on yk­si fy­sii­kan pe­rus­la­eis­ta, ja ny­kyih­mi­nen ja län­si­mai­nen elä­män­ta­pa ei ole sen ul­ko­puo­lel­la. Mah­ta­vaa on se, kuin­ka ai­net­ta ei syn­ny ei­kä hä­viä, mut­ta se voi muut­taa muo­to­aan. On vain fik­sua hyö­dyn­tää tätä luon­non­la­kia, ei luon­nos­sa syn­ny "jä­tet­tä", vaan kaik­ki kier­tää. Jos­sain vai­hees­sa ih­mi­set me­net­ti­vät jär­ken­sä, nyt mei­dän pi­tää pa­la­ta fik­sum­paan toi­min­taan.

Jät­tei­den kier­rä­tys he­rät­tää tun­tei­ta, me­ne­mät­tä edes kul­je­tus­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­seen tai tuot­ta­ja­vas­tuun la­ki­py­kä­liin. Ta­lo­yh­ti­öi­den jä­te­ka­tok­sis­sa ja ih­mis­ten keit­ti­öis­sä ah­dis­tus, tur­hau­tu­mi­nen ja rai­vo nou­se­vat.

Muo­vin­kier­rä­tys on tul­lut ja uu­det as­ti­at. Kuin­ka jär­jes­tää keit­ti­ön jo nyt lii­an pie­net kier­rä­ty­sas­ti­at niin, et­tä ko­to­na la­jit­te­lu on riit­tä­vän help­poa? Kier­to­ta­lous ei to­del­la­kaan ole eden­nyt sii­hen as­ti, et­tä jä­tet­tä ei syn­tyi­si ko­ti­ta­lous­ta­sol­la. Yk­si mah­ta­va kei­no vä­hen­tää jä­tet­tä ko­to­na on pe­rus­taa ja käyt­tää kom­pos­to­ria – ja pam! Bi­o­jä­te pois­tuu ja muut­tuu pik­ku­e­li­öi­den työ­nä mul­lak­si.

Muo­vin­la­jit­te­lu on lä­hes sa­man­lais­ta kuin ener­gi­a­jät­teen, vie­reen kan­nat­taa vain lait­taa pa­pe­ri- ja kar­ton­ki­sil­pun as­ti­at, sil­lä nii­tä tu­lee yl­lät­tä­vän pal­jon. Mä­rät ta­lous­pa­pe­rit me­ne­vät bi­o­jät­tee­seen. Bi­o­jä­te muun jät­teen se­as­sa on iso on­gel­ma, sil­lä se sot­kee muut ma­te­ri­aa­lit ka­ma­lak­si hai­se­vak­si mös­sök­si, jota la­jit­te­lu­ro­bo­tit ei­vät pys­ty erot­te­le­maan. Ro­bo­tit ovat meil­lä apu­na, mut­ta ei­vät voi teh­dä ih­mei­tä. 

Sal­pa­kier­to sel­vit­ti pari vuot­ta sit­ten seka- ja ener­gi­a­jät­teen koos­tu­mus­ta. Ja­keis­sa oli huo­mat­ta­va osuus bi­o­jä­tet­tä, myös ener­gi­a­jät­tees­sä. Osal­la ih­mi­sis­tä jät­tei­den kier­rä­tys ei ni­mit­täin he­rä­tä tun­tei­ta, vaan on yh­den­te­ke­vää tai he­rät­tää lä­hin­nä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä.

Mi­kä­li jät­tei­den kier­rä­tys on si­nul­le yh­den­te­ke­vää, suo­sit­te­len käyn­tiä jos­sain kier­rä­tys- tai jät­teen­kä­sit­te­ly­lai­tok­ses­sa vaik­ka avoin­ten ovien päi­vä­nä. Vai voi­si­ko seu­ra­kun­ta­si ym­pä­ris­tö­työ­ryh­mä jär­jes­tää ret­ken? Tu­tus­tut ai­neen ka­to­a­mat­to­muu­den la­kiin ja jät­tei­den kier­rä­tys ru­pe­aa he­rät­tä­mään tun­tei­ta.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover