JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Ekoa ja evan­ke­liumia

Lahden seurakunnat

13.4.2023
Ohto Oksanen

Moo­sek­sen kol­man­nes­sa ee­pok­ses­sa kiel­le­tään mu­tus­te­le­mas­ta pe­li­kaa­nia, tor­ni­pöl­löä ja par­ta­korp­pi­kot­kaa. Ei sil­lä, et­tä ne oli­si­vat uha­na­lai­sia tai van­han lii­ton di­rek­tii­vi­la­je­ja, vaan kos­ka ne ol­koot meil­le il­je­tys. Ei­pä ole tor­ni­pöl­löä piz­zan vä­lis­sä nä­ky­nyt. Osaa tämä paa­tu­va kan­sa­kin jo­tain sa­nan koh­taa nou­dat­taa.

Raa­ma­tul­li­seen ai­kaan saas­tei­ta ei ol­lut kek­sit­ty ja met­sä­ta­lous­kin oli ham­mas­ti­kun veis­te­lyä api­nan­lei­pä­puus­ta. Sa­naa ”luon­to” ei sen ajan hep­re­as­ta löy­dy, saa­ti sa­naa ”luon­non­suo­je­lu”. Jos kai­paa pe­rus­tei­ta vih­re­äl­le siir­ty­mäl­le, kan­nat­taa­kin lu­kea luon­non­tie­tei­tä ei­kä Psal­me­ja. Luon­to­ka­dos­ta ei pu­hu­ta edes va­li­tus­vir­sis­sä, vaik­ka ny­kyi­sin tuo ot­sik­ko luon­tom­me ti­laa hy­vin ku­vaa­kin.

Suo­mi pur­su­aa ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jä luon­non­tie­tei­den gu­rui­neen. Kir­kon on tur­ha kil­pail­la nii­den kans­sa. Vaik­ka luo­ma­kun­nas­ta huo­leh­ti­mi­nen on kris­tit­ty­jen vel­vol­li­suus, lu­ku­pul­pe­tin ta­ka­na on jos­kus pa­rem­pi kuun­nel­la kuin kuu­lut­taa. Tie­tys­ti ym­mär­tää­hän sen, et­tä eko­saar­naa­mi­nen saa us­kon­so­tu­rit hur­mok­seen, kun il­mas­ton­muu­tok­ses­ta saa opet­taa pal­jon tun­nus­tuk­sel­li­sem­min kuin Jee­suk­ses­ta.

Kir­kon pii­ris­sä esiin­tyy sekä fa­naat­tis­ta il­mas­to­vouh­kaa et­tä yh­tä fa­naat­tis­ta vas­ta­paa­tos­ta. Tie­ten­kin, kos­ka kan­san­kir­kos­sa rö­hi­se­mään pää­se­vät sekä bas­sot et­tä ba­ri­to­nit.

Rau­ta­e­si­rip­pua hen­gel­li­sen sa­no­man ja ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den vä­lil­le on kui­ten­kin tur­ha las­kea. Jo­kai­nen kai ym­mär­tää, et­tä tur­me­le­ma­ton luon­to on pa­rem­pi ih­mi­sel­le­kin. Yh­tä lail­la on sel­vä, et­tä jos evan­ke­liu­mi hau­tau­tuu il­mas­to­ah­dis­tuk­sen al­le, on kirk­ko ek­sy­nyt kar­tal­ta – tai ai­na­kin roik­kuu hou­sun­pie­les­tään poh­jois­nuo­len sa­ka­ras­sa.

Jos seu­ra­kun­ta ha­lu­aa teh­dä ym­pä­ris­tön hy­väk­si muu­ta­kin kuin hurs­kas­tel­la bi­o­jä­te­as­ti­an täyt­tä­vil­lä kas­vis­ruo­ka­päi­vil­lä, sen kan­nat­taa kään­tää kat­se met­siin­sä. Eli­nym­pä­ris­tö­jen suo­je­lul­la on muu­ta­kin vai­ku­tus­ta kuin pa­rem­pi oma­tun­to.

Seu­ra­kun­tien ta­lous ei nou­se jus­tee­ria kuu­men­ta­mal­la ei­kä kaa­du, jos se tyl­syy va­ras­tos­sa. Et­si­vä kuu­lem­ma löy­tää, mut­ta muu­ta­man kymp­pi­ton­nin met­sä­ta­lous­tuot­to­jen pen­ko­mi­nen sekä pa­rin mil­joo­nan ali­jää­mäs­tä et­tä yli­jää­mäs­tä on ihan yh­tä tur­haut­ta­vaa.

Kun suo­jel­laan yh­teis­tä met­sää, myös vas­tuu ja kus­tan­nuk­set suo­je­lus­ta ja­kau­tu­vat kai­kil­le. Ro­vas­ti­kun­nan seu­ra­kun­nat voi­si­vat yh­des­sä so­pia suo­je­le­van­sa met­sis­tään sa­man pro­sen­tin kuin alu­een­sa ih­mi­sis­tä on heil­lä jä­se­ni­nä. Sii­nä voi­si joku vaik­ka pyö­räyt­tää kir­kon pyö­rö­o­vea eri suun­taan kuin mi­hin se ka­ru­sel­li on vii­me vuo­si­na rul­lan­nut.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover