JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Seimi­näyt­tely jälleen loppiaiseen saakka auki Lahdessa – katso kartta ja kohteet

Sirkku Muhli

25.11.2022
Teemu Leppänen

Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­ly avau­tuu Lah­den kes­kus­tas­sa sun­nun­tai­na 27.11.

Uu­sia sei­mi­koh­tei­ta on kak­si, par­tu­ri-kam­paa­mo Vi­vi­ka Va­pau­den­ka­dul­la sekä par­tu­ri-kam­paa­mo, kau­neus­sa­lon­ki BD Room Rau­ta­tien­ka­dul­la.

Mu­ka­na on 21 näy­teik­ku­naa eri puo­lil­la kau­pun­ki­kes­kus­taa. Esil­lä ole­vat sei­met edus­ta­vat eri mai­den sei­mi­pe­rin­tei­tä ja -kult­tuu­ria.

– Nii­tä on hy­vin eri­lai­sia al­ka­en ka­to­li­sen Es­pan­jan run­saas­ta ja ko­ris­teel­li­ses­ta sei­mes­tä pää­ty­en hil­lit­tyyn ja pel­kis­tet­tyyn suo­ma­lai­seen pu­na­sa­vi­seen sei­meen. Li­säk­si näyt­te­lys­sä on mu­ka­na joi­den­kin yri­tys­ten omia sei­miä, ker­too näyt­te­lys­tä vas­taa­va Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan per­he­työn las­te­noh­jaa­ja Mar­ja Ok­ko­la.

Ok­ko­lan mu­kaan näyt­te­lyä on hyvä kier­rel­lä rau­has­sa omaan tah­tiin vaik­ka kaik­ki koh­teet ker­ral­laan tai ot­taa vain muu­ta­ma sei­mi koh­teek­si.

Tänä vuon­na pai­ne­tun sei­mi­kar­tan ta­ka­kan­teen on li­sät­ty ylei­sön toi­vees­ta jou­lu­e­van­ke­liu­mi, mitä voi ha­lu­tes­saan lu­kea sa­mal­la, kun kier­tää koh­tei­ta.

– Eri­tyi­ses­ti las­ten kans­sa voi bon­gail­la jou­lu­e­van­ke­liu­mis­sa mai­nit­tu­ja hah­mo­ja esil­lä ole­vis­ta sei­mis­tä, Ok­ko­la vink­kaa.

Sei­mi­py­hiin­va­el­lus jär­jes­te­tään myös tänä vuon­na, nyt tois­ta ker­taa vii­me vuo­de jäl­keen.

– Py­hiin­va­el­luk­ses­ta tuli vii­mek­si niin hy­vää ja vä­li­tön­tä pa­lau­tet­ta, et­tä sii­tä täy­tyy var­maan teh­dä pe­rin­ne, Ok­ko­la sa­noo.

Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­lyn koh­teet Lah­des­sa 27.11.2022–6.1.2023. Py­hiin­va­el­lus koh­tei­siin läh­tee su 18.12. klo 14 Va­pau­den­ka­tu 6:n edes­tä. Pai­net­tu­ja näyt­te­ly­e­sit­tei­tä saa Kirk­ko­ka­tu 5:n etei­sau­las­ta, Ma­ri­an Kam­ma­ril­ta, näyt­te­ly­koh­teis­ta ja Lah­ti-pis­teel­tä Tri­os­ta.

1. Lah­den Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta, Ki­ve­ri­ön­ka­tu 1

2. Lah­den lu­kio Cau­dia, Te­ri­jo­en­ka­tu 7

3. Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tyk­sen lä­he­tys­ko­ti, Sai­maan­ka­tu 5B

4. La Luna Lil­ja, Puis­to­ka­tu 9

5. An­jan puo­ti, Rau­han­ka­tu 9

6. Hau­taus­toi­mis­to Kal­li­oi­nen, Hä­meen­ka­tu 11

7. BD Room, Rau­ta­tien­ka­tu 12

8. Ma­ri­Ma­ri, Rau­ta­tien­ka­tu 13

9. Mo­re­mix, Rau­ta­tien­ka­tu 18

10. Ven­tu­nos, Hä­meen­ka­tu 21

11. NP-hou­su­kaup­pa, Rau­ta­tien­ka­tu 22

12. So­kos ta­va­ra­ta­lo, Alek­san­te­rin­ka­tu 19–21

13. Pit­si ja Pal­mik­ko, Ve­si­jär­ven­ka­tu 26

14. Päi­jät-Hä­meen omais­hoi­ta­jat ja lä­hei­set ry, Päi­jän­teen­ka­tu 1

15. Op­ti­mi­nä­kö, Va­pau­den­ka­tu 12

16. Vi­vi­ka par­tu­ri-kam­paa­mo, Va­pau­den­ka­tu 6

17. Mis­si­o­kaup­pa, Va­pau­den­ka­tu 6

18. Nep­pi­nap­pi, Va­pau­den­ka­tu 2

19. Kirk­ko­ka­tu 7

20. Ris­tin­kirk­ko, Kirk­ko­ka­tu 5

21. Lah­den Jou­lu­ky­lä, Lah­den tori 10.–18.12.22

Sirkku Muhli

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover