JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sata sukkaparia lähtee inke­ri­läi­sille joulu­lu­lah­jaksi – "Jokaiseen silmukkaan sisältyy pieni rukous"

Ritva Lindholmille neulominen on tapa tehdä vapaaehtoistyötä. Takana Marita Heilman. Kuva: Esa Arvekari

Ritva Lindholmille neulominen on tapa tehdä vapaaehtoistyötä. Takana Marita Heilman. Kuva: Esa Arvekari

Esa Arvekari

2.12.2022
Esa Arvekari

Vapaa­eh­toisp­ro­jek­ti on sy­dä­men teko, joka läh­tee liik­keel­le pie­nes­tä sy­säyk­ses­tä.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­sa 30 vuot­ta va­paa­eh­tois­työ­tä teh­neel­le Rit­va Lind­hol­mil­le tuo­rein sy­säys on in­ke­ri­läis­ten jou­lu­suk­ka­ke­räys.

– Ys­tä­vä pyy­si mi­nua In­ke­rin lä­he­tys­pii­riin ja sii­tä tämä läh­ti, hän hy­myi­lee.

Lind­holm on yk­si kym­me­nis­tä neu­lo­jis­ta, jot­ka ah­ke­roi­vat kym­me­nen kuu­kau­den ai­ka­na noin sata suk­ka­pa­ria.

– Mie­les­sä­ni ovat eri­tyi­ses­ti van­hain­ko­deis­sa ja sai­raa­lois­sa ole­vat po­ti­laat, jot­ka ei­vät enää pys­ty it­se neu­lo­maan suk­kia, hän sa­noo.

Neu­le­ter­vei­set ovat ol­leet Lind­hol­min tapa muis­taa avun tar­vit­si­joi­ta ja hä­dä­na­lai­sia jo vuo­sien ajan.

– Olen neu­lo­nut peit­toa Äi­ti Te­re­sal­le ja va­rus­tei­ta vau­va­ke­räyk­siin. Me­neil­lään on myös neu­lep­ro­jek­ti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si. Läm­pi­min siu­nauk­sin olen kaik­ki nämä neu­lo­nut ja lä­het­tä­nyt, hän ker­too.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan lä­he­tys­pii­ris­sä mu­ka­na ole­va, it­se­kin neu­lep­ro­jek­tiin osal­lis­tu­nut Ma­ri­ta Heil­man ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta lah­joit­ti neu­lo­jil­le osan lan­gois­ta.

– Osa tuli yk­si­tyi­sil­tä lah­joit­ta­jil­ta, osa neu­lo­jis­ta os­ti lan­gat it­se. Vain osa su­kis­ta teh­tiin In­ke­ri-pii­ris­sä, mo­net ovat teh­neet nii­tä ko­to­naan. Em­me edes tie­dä kaik­kien suk­kap­ro­jek­tiin osal­lis­tu­nei­den ni­miä, hän sa­noo.

Myös Heil­ma­nil­le neu­lo­mi­nen on tapa teh­dä hen­gel­lis­tä avus­tus­työ­tä.

– Kä­det te­ke­vät omaa työ­tään, vaik­ka kat­son te­le­vi­si­o­ta tai mat­kus­tan bus­sis­sa.

Ku­to­mi­nen on yk­si tapa ru­koil­la au­tet­ta­vien hy­väk­si.

– Luin ker­ran As­kel-leh­des­tä kom­men­tin, jos­sa ker­rot­tiin, et­tä neu­leen jo­kai­seen sil­muk­kaan si­säl­tyi pie­ni ru­kous lah­joi­tuk­sen saa­jan puo­leen. Ajat­te­lin, et­tä niin juu­ri me tätä työ­tä teem­me.

Suk­kien toi­mit­ta­mi­nen in­ke­ri­läi­sil­le hoi­det­tiin Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­he­tin (SLEY) Pasi Hu­ja­sen kaut­ta.

Kuin­ka lah­ja­pa­ke­tit kul­ke­vat, kun raja on kiin­ni?

– Avus­tus­reit­ti Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le toi­mii ku­ten ai­em­min­kin. Ei Ve­nä­jä ole aset­ta­nut toi­min­nal­le ra­joit­tei­ta. En­sim­mäi­siä pa­ket­te­ja toi­mi­te­taan vas­taa­not­ta­jil­le nyt mar­ras­kuus­sa, Hu­ja­nen sa­noo.

Kuin­ka in­ke­ri­läi­set suh­tau­tu­vat suo­ma­lais­ten lä­het­tä­miin lah­joi­hin?

– Jou­lu­pa­ke­tit ovat pit­kä pe­rin­ne. Vas­taa­not­to on ai­na hy­vin lii­kut­ta­va. He pi­tä­vät suo­ma­lais­ten ys­tä­vyy­de­no­soi­tuk­sia erit­täin ar­vok­kai­na. Tun­teel­la, et­tei­vät suo­ma­lai­set unoh­da, on ai­van eri­tyi­nen mer­ki­tys täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa, Hu­ja­nen to­te­aa.

Jou­lu­pa­ke­tit si­säl­tä­vät suk­kien li­säk­si ruo­kaa ja pie­niä lah­jo­ja lap­sil­le.

Lah­joit­ta­ji­na on hei­no­la­lais­ten li­säk­si seu­ra­kun­ta­lai­sia Nur­mos­ta, Hy­vin­kääl­tä, Jo­en­suus­ta ja Rii­hi­mä­el­tä, kos­ka Hu­ja­nen on näi­den seu­ra­kun­tien ni­mik­ko­lä­het­ti. Hän toi­mii Pie­ta­rin ja Län­si-In­ke­rin ro­vas­ti­kun­tien pas­to­ri­na.

In­ke­rin lä­he­tys­pii­ri on Hei­no­lan van­hin lä­he­tys­pii­ri 50-lu­vul­ta. Sen aloit­ti edes­men­nyt in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Jor­ma Liuk­ko­nen.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover