JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden Joulukylä virkoamassa uuteen kukois­tuk­seen – "Vihdoin olemme pääsemässä tekemään yhdessä tapahtumia"

Ra­vin­to­la­telt­ta tu­lee ky­lä­a­lu­eel­le. Seu­ra­kun­tien kota au­ke­aa jäl­leen.

Lahden Joulukylän esiintymislava kerää yleisöä. Kuva vuodelta 2021. Kuva: Jani Mahkonen

Lahden Joulukylän esiintymislava kerää yleisöä. Kuva vuodelta 2021. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

2.12.2022
Teemu Leppänen

Lah­den Jou­lu­ky­lä on avau­tu­mas­sa jou­lun al­la Lah­den to­ril­le en­tis­tä ehom­pa­na ko­ro­nan ai­heut­ta­mien ra­joi­tus­ten ja epä­var­muuk­sien jäl­keen.

Vii­me vuon­na kylä oli jo au­ki, mut­ta odo­tet­tu ra­vin­to­la­telt­ta an­nis­ke­lui­neen jäi sil­loin vii­me met­reil­lä pois. Tänä vuon­na uu­tuus on to­teu­tu­mas­sa, kun Jou­lu­ky­län ruo­ka- ja juo­ma­pal­ve­lut telt­ta­muo­toi­ses­sa ra­vin­to­las­sa tuot­taa ra­vin­to­la San­ta Fé.

– Nyt vih­doin olem­me pää­se­mäs­sä ko­ro­nan ai­heut­ta­mien pe­ruun­tu­mis­ten jäl­keen te­ke­mään yh­des­sä eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, ja ha­lu­am­me ol­la myös Jou­lu­ky­läs­sä mu­ka­na, sa­noo ra­vin­to­la­to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­va Reet­ta Kin­nu­nen San­ta Fé:stä.

Jou­lu­ky­lään on myön­net­ty an­nis­ke­lu­pa. Ra­vin­to­la tar­joi­lee läm­pi­miä juo­mia ku­ten kaa­ka­o­ta, glö­giä ja kah­via. Li­säk­si myyn­tiin tu­lee jou­lui­sia herk­ku­ja, niin suo­lais­ta kuin ma­ke­aa.

Jou­lu­ky­län emän­tä, Lah­den kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö In­ke­ri Määt­tä ker­too, et­tä Jou­lu­ky­lää myös so­mis­te­taan uu­del­la ta­val­la. Ky­lään tuo­daan Ama­deu Vi­vek­sen suun­nit­te­le­mia isoh­ko­ja so­mis­te-ele­ment­te­jä. Ne teh­dään puus­ta ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta. Ele­men­teis­sä ovat tee­moi­na muun mu­as­sa kuu­set ja lyh­dyt, mut­ta ai­van kaik­kea Määt­tä ei vie­lä suos­tu pal­jas­ta­maan.

Va­lo­suun­nit­te­li­ja Timo Saa­ri­nen päi­vit­tää Jou­lu­ky­län va­lais­tus­ta as­tet­ta pa­rem­mak­si.

Lah­den seu­ra­kun­tien kota on au­ki koko ky­län ajan ja tar­jo­aa ku­pin kuu­maa glö­giä ja mah­dol­li­suu­den kuu­lu­mis­ten vaih­toon seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­den kans­sa.

– Poik­keus­vuo­sien jäl­keen seu­ra­kun­tien tun­nel­mal­li­seen ko­taan pää­see jäl­leen myös si­säl­le le­väh­tä­mään ja läm­mit­te­le­mään het­kek­si, sa­noo Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen.

Määt­tä ker­too, et­tä esiin­ty­mis­la­van oh­jel­ma ”tu­lee ole­maan Jou­lu­ky­län taat­tua laa­tua.”

– Mu­ka­na on am­mat­ti­lai­sia ja har­ras­ta­ja­e­siin­ty­jiä su­las­sa so­vus­sa.

Esiin­ty­mis­la­val­la ta­pah­tuu ar­ki­sin päi­vit­täin klo 9.30–12, jol­loin tar­jol­la on oh­jel­maa var­sin­kin lap­sil­le, ku­ten ta­ri­na­tuo­kio, tont­tu­jump­paa ja mu­siik­kia. Toi­nen oh­jel­ma-ai­ka on il­tai­sin klo 17–19. Vii­kon­lop­pu­na oh­jel­maa on tar­jol­la koko päi­vän ajan.

Myyn­ti­mök­ke­jä tu­lee tänä vuon­na en­tis­tä enem­män, ja nii­tä on nyt yh­teen­sä 26. Myy­jiä on tu­los­sa yli 30, jois­ta noin puo­let on uu­sia ja puo­let tut­tu­ja myy­jiä.

Myyn­nis­sä on esi­mer­kik­si pu­kin­kont­tiin lai­tet­ta­vaa, muun mu­as­sa tar­ve- ja ko­ris­te-esi­nei­tä, jou­lui­sia herk­ku­ja ja kä­si­töi­tä.

– Jou­lu­ky­län au­ki­o­lo­a­jas­sa on kuun­nel­tu ni­me­no­maan myy­jien toi­vei­ta. Kylä au­ke­aa vii­kon­lop­pu­na, vä­lis­sä on ar­ki­viik­ko ja sen jäl­keen kylä sul­keu­tuu vii­kon­lop­pu­na. Kan­nat­taa tul­la ajois­sa os­tok­sil­le en­nen jou­lua, Määt­tä sa­noo.

Jou­lu­ky­lään on tä­nä­kin vuon­na pii­lo­tel­tu tont­tuo­via, jois­sa on lap­sil­le toi­min­nal­li­sia teh­tä­viä. Teh­tä­vien teon jäl­keen voi nou­taa Lah­den seu­ra­kun­tien mö­kis­tä pie­nen jou­lu­yl­lä­tyk­sen. Lap­sil­le on mö­kis­sä täl­lä ker­taa myös lei­kit­tä­vää ja kat­sel­ta­vaa: tal­vi­nen ky­lä­mai­se­ma, jos­sa kul­kee juna. Ju­na­ra­dal­la saa myös leik­kiä.

Jou­lu­ky­läs­sä päi­vys­tää tie­tys­ti myös jou­lu­puk­ki, joka saa koh­taa­mis­pai­kal­leen uut­ta si­sus­tus­ta. Jää­to­ria ei tänä vuon­na ole, jo­ten sen ti­lal­le suun­ni­tel­laan toi­min­nal­lis­ta te­ke­mis­tä.

Lah­den Jou­lu­ky­lä on au­ki kaup­pa­to­ril­la 10.–18.12.2022. klo 10–19. Poik­keuk­se­na on vii­mei­nen au­ki­o­lo­päi­vä 18.12., jol­loin kylä sul­je­taan klo 18. Jou­lu­ky­län pää­jär­jes­tä­jät ovat Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä. Päi­vä­koh­tai­set oh­jel­ma­tie­dot jul­kais­taan osoit­tees­sa lah­den­jou­lu­ky­la.fi.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover