JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vesikansan seura­kun­ta­koti käy ja kukkuu – mielikuva hiljen­ty­neestä seura­kun­ta­ko­dista ei pitänytkään paikkaansa

”Minusta tämä on ihan toimiva ja kodikas rakennus. Ei täältä oikein mitään puutu, mutta ihmisiä tänne mahtuisi enemmänkin kerhoihin ja tapahtumiin”, summaa Vesikansan aluepappi Katja-Margit Takatalo. Kuva: Jani Mahkonen

”Minusta tämä on ihan toimiva ja kodikas rakennus. Ei täältä oikein mitään puutu, mutta ihmisiä tänne mahtuisi enemmänkin kerhoihin ja tapahtumiin”, summaa Vesikansan aluepappi Katja-Margit Takatalo. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

15.8.2023
Janne Urpunen

Hu­hut kuo­le­mas­ta­ni ovat vah­vas­ti lii­oi­tel­tu­ja, loh­kai­si Mark Twain ai­ka­naan. Kir­jai­li­ja eli il­moi­tuk­sen­sa jäl­keen tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Myös Hol­lo­lan Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti käy ja kuk­kuu, vaik­ka toi­sen­lais­ta­kin tie­toa on ol­lut liik­keel­lä.

– Ko­ro­nan ai­ka­na mo­net toi­min­not tääl­lä sei­sah­tui­vat, ja sil­loi­ses­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­sa ra­ken­nus kuu­lui luok­kaan "voi­daan har­ki­ta luo­pu­mis­ta". Eh­kä näis­tä syis­tä joil­le­kin on jää­nyt kä­si­tys, et­tei seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa enää ta­pah­du mi­tään, ker­too Ve­si­kan­san alu­e­pap­pi­na kak­si vuot­ta toi­mi­nut Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lo.

Alu­e­pa­pin mu­kaan elä­mä seu­ra­kun­ta­ko­dil­la on vi­re­ää.

– Päi­vä­ker­ho ko­koon­tuu tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Per­jan­tai­sin on per­he­ker­ho ja joka toi­nen tiis­tai elä­kei­käis­ten ker­ho. On raa­mat­tu­pii­ri, kä­si­työ­pii­ri ja So­pi­vat-kuo­ro. Hol­lo­lan Hir­ven­hiih­tä­jien kol­me par­ti­o­ryh­mää ko­koon­tuu tääl­lä sään­nöl­li­ses­ti. Ker­ran kuus­sa on sun­nun­tai­mes­su ja ker­ran kuus­sa ar­ki-il­lan mes­su.

 

Seu­ra­kun­ta­ko­ti on ra­ken­net­tu vuon­na 1980. Ra­ken­nuk­sen pin­ta-ala on 660 ne­li­ö­met­riä. Kirk­ko­sa­liin mah­tuu noin sata hen­keä.

– Mes­suis­sa kä­vi­jöi­tä on kes­ki­mää­rin 25. Ke­sä­kuus­sa oli hei­koim­mil­laan kym­me­nen kä­vi­jää, mut­ta iso­na juh­la­päi­vä­nä saat­taa ol­la 80.

Tuo­reim­mas­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­sa, joka on voi­mas­sa vuo­teen 2027, ra­ken­nus luo­ki­tel­laan säi­ly­tet­tä­väk­si.

– Mi­nus­ta tämä on ihan toi­mi­va ja ko­di­kas ra­ken­nus. Ei tääl­tä oi­kein mi­tään puu­tu, mut­ta ih­mi­siä tän­ne mah­tui­si enem­män­kin ker­hoi­hin ja ta­pah­tu­miin, Ta­ka­ta­lo sum­maa.

Uu­si­a­kin toi­min­to­ja ti­loi­hin on suun­nit­teil­la.

– Ke­vääl­lä tes­tail­tiin per­hei­den il­to­ja, jois­sa lap­set lei­po­vat. Nii­tä ale­taan pi­tää nyt syk­syl­lä ker­ran kuus­sa. Ai­kui­sil­le on omaa oh­jel­maa, vä­lil­lä on yh­teis­tä oh­jel­maa ja yh­des­sä syö­dään las­ten te­ke­mää il­ta­pa­laa.

Ak­tii­vi­nen va­paa­eh­tois­työ on Ta­ka­ta­lon mu­kaan alu­een vah­vuus.

– Meil­lä on seu­ra­kun­ta­lais­ten Ve­si­kan­sa-työ­ryh­mä, joka ide­oi toi­min­to­ja ja mah­dol­lis­taa osal­taan nii­den jär­jes­tä­mi­sen. Esi­mer­kik­si juu­ri per­hei­den il­to­ja on yh­des­sä ide­oi­tu va­paa­eh­tois­ten kans­sa, hän sa­noo.

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko ker­too ra­ken­nuk­sen ole­van toi­mi­va ja tur­val­li­nen, mut­ta vaa­ti­van tark­kai­lua.

– Ra­ken­teel­li­ses­ti se on vä­hän han­ka­la. Pe­rus­tuk­set on jä­tet­ty pik­kui­sen lii­an ma­ta­lal­le, lat­tia on ai­ka lail­la maan­pin­nan kans­sa sa­mas­sa ta­sos­sa. Mui­ta­kin ra­ken­nu­sa­jal­le tyy­pil­li­siä ris­ke­jä on, ku­ten va­le­sok­ke­li ja ul­ko­sei­nis­sä tii­li-vil­la-tii­li-ra­ken­ne.

Ra­ken­nuk­ses­sa ha­vait­tu si­säil­ma­on­gel­ma on kor­jat­tu. 

– Kun teh­tiin kun­to­kar­toi­tus­ta, to­det­tiin, et­tä il­man­vaih­don ää­nen­vai­men­ti­mien vil­la­e­ris­teet oli­vat läh­te­neet liik­keel­le. Ka­na­vien ul­ko­mut­kis­ta vil­la oli syö­py­nyt ko­ko­naan pois. Vil­la­pö­ly saa­tiin ku­riin, kun ka­na­vat put­sat­tiin ja vaih­det­tiin ny­ky­ai­kai­set ää­nen­vai­men­ti­met. Ho­me­kas­vus­to­ja ra­ken­nuk­ses­sa ei ole ha­vait­tu, Kok­ko ker­too.

 

Seu­ra­kun­nan toi­min­nan kan­nal­ta ra­ken­nus on hy­vin­kin kes­kei­nen Ve­si­jär­ven "toi­sel­la puo­len".

– Alu­eel­la on ai­ka iso vä­es­tö­poh­ja ei­kä vas­taa­vaa kiin­teis­töä lä­hel­lä ole. Jos muu­tok­sia tu­lee, on tark­kaan har­kit­ta­va, mi­hin toi­min­to­ja siir­re­tään. Täs­sä koh­taa sen poh­ti­mi­seen ei ole lai­tet­tu pauk­ku­ja. Täl­lä men­nään ai­na­kin tois­tai­sek­si, Kok­ko to­te­aa.

Us­kos­ta tu­le­vai­suu­teen ker­too se, et­tä ra­ken­nuk­sen läm­mi­tys­muo­to vaih­det­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten öl­jys­tä maa­läm­pöön.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover