JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Sopii sellaiselle, joka kokee, että seinät kaatuvat päälle" – seura­kun­tien olkkareista juttuseuraa yksi­näi­syyttä poteville

Marian kammarissa järjestettävässä Meidän olkkarissa kokoonnutaan, kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia matalalla kynnyksellä. Kuva: Markus Luukkonen

Marian kammarissa järjestettävässä Meidän olkkarissa kokoonnutaan, kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia matalalla kynnyksellä. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

15.8.2023
Markus Luukkonen

Lah­den Va­pau­den­ka­dul­la si­jait­se­van Ma­ri­an kam­ma­rin soh­va­ryh­män täyt­tää hy­vä­hen­ki­nen ja vilk­kaas­ti kes­kus­te­le­va jouk­ko lah­te­lai­sia.

Ta­paa­mi­ses­sa kah­vi­tel­laan ja pui­daan vii­kon kuu­lu­mi­sia. Täy­te­kak­ku­a­kin on tar­jol­la, kos­ka on me­neil­lään ke­vät­kau­den vii­mei­nen ko­koon­tu­mi­nen. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta, sen kum­mem­paa har­ras­tu­nei­suut­ta tai vih­kiy­ty­mis­tä suun­taan jos toi­seen ei tar­vi­ta.

Ky­sees­sä on Mei­dän Olk­ka­ri, eräs Lah­den seu­ra­kun­tien viik­ko­toi­min­nan muo­dois­ta. Mei­dän Olk­ka­ris­sa yk­sin­ker­tai­ses­ti ko­koon­nu­taan tiis­tai­sin yh­teen kes­kus­te­le­maan ja ja­ka­maan ar­kea.

– Tämä toi­min­ta so­pii sel­lai­sel­le, joka ko­kee, et­tä sei­nät kaa­tu­vat pääl­le ja et­tä ha­lu­aa läh­teä ta­paa­maan uu­sia ih­mi­siä. Olk­ka­ri so­pii myös niil­le, joka tun­te­vat yk­si­näi­syyt­tä. Ko­koon­tu­mis­ta ei tar­vit­se aras­tel­la, sil­lä pai­kal­la ole­vat ih­mi­set osaa­vat toi­mia tu­to­ri­na toi­sil­leen, ker­too toi­min­nas­sa tii­viis­ti mu­ka­na ole­va va­paa­eh­toi­nen As­ko Rai­ta.

Oh­jel­maa on vaih­te­le­vas­ti.

– Joku voi tul­la vie­rai­lul­le, saa­tam­me leik­kiä va­leh­te­li­joi­den klu­bia, ja yk­si mu­ka­na ole­va ve­tää mie­lel­lään mu­siik­ki­bin­goa. Jos­kus piir­re­tään yh­des­sä, ja jou­lun al­la teh­dään ko­ris­tei­ta.

Olk­ka­rit ovat eräs seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn mo­nis­ta toi­min­ta­muo­dois­ta. Lah­den seu­ra­kun­tien alu­eel­la Olk­ka­ri-ni­mel­lä ko­koon­nu­taan sään­nöl­li­ses­ti myös Jout­jär­ven kir­kol­la.

Jo­vil­la ko­koon­tu­mi­nen al­kaa yh­tei­sel­lä ruo­kai­lul­la ja jat­kuu päi­vän sa­nan ja pe­lien, ku­ten tie­to­vi­so­jen, lau­ta­pe­lien tai bin­gon mer­keis­sä. Ruo­kai­lus­ta pe­ri­tään pie­ni mak­su. Ta­paa­mi­sia on kah­den vii­kon vä­lein.

Olk­ka­ri­toi­min­taa löy­tyy myös Lah­den seu­dun muis­ta kun­nis­ta.

– Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­eel­la toi­mii Pa­das­jo­el­la Olk­ka­ri, joka on avoin­na ker­ran vii­kos­sa kol­me tun­tia, ker­too joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä An­ne Hak­ka­rai­nen Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Li­säk­si Pa­das­jo­el­la al­ka­vat 28. elo­kuu­ta yh­tei­set aa­mu­puu­rot, jot­ka nau­ti­taan maa­nan­tai­sin.

Pa­das­jo­en Olk­ka­ri toi­mii ma­ta­lan kyn­nyk­sen ko­koon­tu­mis­ti­la­na. Ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa yk­si­näi­syy­den pois­ta­mi­nen ja syr­jäy­ty­mi­sen es­tä­mi­nen.

– Olk­ka­ris­sa on esi­tel­ty eri ky­liä, ja siel­lä on myös yh­dis­tys­toi­min­nan esit­te­lyi­tä sekä yk­si­tyis­ten ih­mis­ten esi­tel­miä eri ai­heis­ta. Har­taus­het­ki kuu­luu joka päi­vä oh­jel­maan, Hak­ka­rai­nen ku­vai­lee.

Nel­jän kun­nan alu­eel­la toi­mi­val­ta Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­ta löy­tyy mui­ta­kin ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ko­ja. Kaik­ki toi­mi­vat pää­o­sin va­paa­eh­tois­voi­min.

– Hä­meen­kos­ken Ys­tä­vän­kul­ma on avoin­na nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa kol­me tun­tia ker­ral­laan. Hol­lo­lan kun­ta­kes­kuk­sen Mis­si­o­kam­ma­ri on puo­les­taan avoin­na kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa kol­me tun­tia ker­ral­laan.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­ta löy­tyy Lam­pi­kah­vi­la-ni­mi­nen toi­min­ta­muo­to. Kah­vi­laan voi tul­la ta­paa­maan mui­ta ai­kui­sia ja lap­sia aa­mu­kah­vin ja lep­poi­san jut­te­lun mer­keis­sä.

– Lam­pi­kah­vi­la on ma­ta­lan kyn­nyk­sen toi­min­ta­muo­to, jota jär­jes­tää meil­lä var­hais­kas­va­tuk­sen työ­muo­to. Kah­vi­la on avoin­na kak­si tun­tia per­jan­tai­sin, ker­too vas­taa­va las­te­noh­jaa­ja Lena Nik­ki­lä Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Nik­ki­län mu­kaan Lam­pi­kah­vi­la so­pii niin lap­si­per­heil­le kuin kai­ke­ni­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat jut­tu­seu­raa. Kah­vi­las­sa ei pi­de­tä har­tauk­sia, mut­ta ti­las­sa on mah­dol­li­suus yk­si­tyi­seen hil­jen­ty­mi­seen.

Mei­dän Olk­ka­ri aloit­taa Ma­ri­an kam­ma­ris­sa ti 5.9. klo 17 ja ko­koon­tuu joka viik­ko. Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti.

Jo­vin Olk­ka­ri, päi­vän sana ja pe­lit Jout­jär­ven kir­kol­la ke 6.9. klo 11.30–14. Ko­koon­tu­mi­set joka toi­nen viik­ko. Ruo­kai­lu 6,50 e työs­sä käy­vät, 5 e elä­ke­läi­set, 2 e opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja lap­set. Il­ma­ri­sen­tie 1, Lah­ti.

Pa­das­jo­en Olk­ka­ri avoin­na tiis­tai­sin klo 11–14. Li­säk­si aa­mu­puu­ro maa­nan­tai­sin klo 9–11 28.8. al­ka­en. Kes­kus­tie 21, Pa­das­jo­ki.

Hei­no­lan Lam­pi­kah­vi­la avoin­na per­jan­tai­sin klo 9–11. Lam­pi­ka­tu 16, Hei­no­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover