JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Ei jännitä" – kouluun lähtevien siunaukset ovat rentoja tilai­suuksia, mutta mukana on myös ripaus juhlavuutta

Tuleva koululainen Roope Marttila (vasemmalla) herkutteli lihapasteijalla yhdessä pikkuveljensä Viljamin kanssa, joka on puolestaan menossa esikouluun. Kuva: Markus Luukkonen

Tuleva koululainen Roope Marttila (vasemmalla) herkutteli lihapasteijalla yhdessä pikkuveljensä Viljamin kanssa, joka on puolestaan menossa esikouluun. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

3.8.2023
Markus Luukkonen

Kou­lun aloi­tus on tär­keä het­ki. Lap­si ja koko per­he as­tu­vat uu­teen elä­män­vai­hee­seen, jos­sa lap­sen it­se­näi­syys kas­vaa. Lap­si tar­vit­see rin­nal­leen tär­kei­tä ai­kui­sia ja hei­dän tu­ke­aan.

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään kou­luun siu­naa­mi­sia tai rep­pu­kirk­ko­ja eka­luo­kan aloit­ta­vil­le sekä hei­dän lä­hei­sil­leen. Siu­naa­mi­nen tar­koit­taa hy­vän toi­vo­mis­ta. Kou­lu­tu­lok­kaal­le toi­vo­te­taan ta­sais­ta ja tur­val­lis­ta kou­lu­tie­tä.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta toi­mii Sys­män ja Har­to­lan kun­tien alu­eel­la. Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kos­sa siu­nat­tiin lap­set tors­tai­na. Har­to­la­lai­set kou­luun läh­te­vät siu­nat­tiin jo ke­vät­kau­del­la.

En­ti­söi­tyyn ja tou­ko­kuus­sa uu­del­leen avat­tuun kes­ki­ai­kai­seen kirk­koon ko­koon­tui 3. elo­kuu­ta noin 50 sys­mä­läis­tä – kym­men­kun­ta uut­ta kou­lu­lais­ta, sekä hei­dän van­hem­pi­aan, si­sa­ruk­si­aan, iso­van­hem­pia ja kum­me­ja.

Osal­lis­tu­jien lu­ku­mää­rä on kor­kea, kun ot­taa huo­mi­oon, et­tä koko vuo­si­luo­kan koko on al­le 20 las­ta.

– Ajat­te­len, et­tä se on per­hees­sä iso elä­män­vai­he, kun pie­ni kas­vaa niin isok­si, et­tä hän läh­tee kou­lu­tiel­le. Ky­sees­sä ovat lap­sen en­si­as­ke­leet iso­jen elä­mään, luon­neh­tii seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Kat­ri Ylö­nen Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­ta.

Ylö­sen mu­kaan seu­ra­kun­ta ha­lu­aa kul­kea lap­sen ja per­heen rin­nal­la ja roh­kais­ta.

– Kou­luun läh­tö voi he­rät­tää huol­ta ja pel­ko­a­kin, et­tä kuin­ka asi­at läh­te­vät kul­ke­maan. Ti­lai­suuk­sis­sa koo­taan yh­teen sa­mas­sa elä­män­vai­hees­sa ole­via per­hei­tä. Ha­lu­am­me vä­lit­tää Ju­ma­lan siu­naus­ta, toi­voa ja luot­ta­mus­ta. Ju­ma­la on mu­ka­na näis­sä­kin elä­män­vai­heis­sa.

Kirkko tarjoaa tilaisuutta varten valmiin kaavan, jota voidaan soveltaa seurakunnissa. Kuva: Markus Luukkonen

Kirkko tarjoaa tilaisuutta varten valmiin kaavan, jota voidaan soveltaa seurakunnissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Kirk­ko tar­jo­aa ti­lai­suut­ta var­ten val­miin kaa­van, jota voi­daan so­vel­taa seu­ra­kun­nis­sa.

Ti­lai­suu­teen kuu­luu muu­ta­mia lau­lu­ja, ru­kouk­sia ja pa­pin puhe. Siu­naa­mi­nen ta­pah­tuu si­ten, et­tä lap­set kut­su­taan alt­ta­ril­le, ja heil­lä on ai­na­kin yk­si ai­kui­nen saat­ta­ja siu­naa­mas­sa.

Sys­mäs­sä Kat­ri Ylö­nen ja var­hais­kas­va­tuk­se­noh­jaa­ja Mar­ja-Lii­sa Aro siu­na­si­vat kou­lu­lai­set yh­des­sä ai­kuis­ten saat­ta­jien kans­sa. Lap­sen etu­ni­mi sa­not­tiin ää­neen, ja jo­kai­sel­le lau­sut­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti siu­naus­sa­nat.

Ylö­sen mie­les­tä siu­naus­ti­lai­suu­den luon­ne on mel­ko ren­to, vaik­ka mu­ka­na on myös ri­paus juh­la­vuut­ta.

– Lap­set saa­vat meil­lä lah­jak­si pie­nen kir­ja­sen. Lo­puk­si on pien­tä tar­joi­lua.

Entisöityyn ja toukokuussa uudelleen avattuun keskiaikaiseen kirkkoon kokoontui 3. elokuuta noin 50 sysmäläistä – kymmenkunta uutta koululaista, sekä heidän vanhempiaan, sisaruksiaan, isovanhempia ja kummeja. Kuva: Markus Luukkonen

Entisöityyn ja toukokuussa uudelleen avattuun keskiaikaiseen kirkkoon kokoontui 3. elokuuta noin 50 sysmäläistä – kymmenkunta uutta koululaista, sekä heidän vanhempiaan, sisaruksiaan, isovanhempia ja kummeja. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Tu­le­va kou­lu­lai­nen Roo­pe Mart­ti­la mu­tus­te­li siu­naus­ti­lai­suu­den jäl­keen li­ha­pas­tei­jaa yh­des­sä pik­ku­vel­jen­sä Vil­ja­min kans­sa, joka on puo­les­taan me­nos­sa esi­kou­luun.

Ti­lai­suus su­jui Roo­pen mie­les­tä mu­ka­vas­ti.

– Ei jän­ni­tä, hän vas­ta­si to­pa­kas­ti ky­sy­myk­seen kou­lun aloit­ta­mi­ses­ta.

Al­kua ta­soit­taa se, et­tä omal­ta luo­kal­ta löy­tyy usei­ta en­tuu­des­taan tut­tu­ja ka­ve­rei­ta.

Mart­ti­lat asu­vat Nik­ka­rois­ten ky­läs­sä. Sys­män kir­kos­sa oli lä­heis­ten jou­kos­sa myös Roo­pen kum­mi­tä­ti, Vääk­sys­sä asu­va Jaa­na Ko­va­nen.

– Tämä on mi­nus­ta kiva pe­rin­ne. Hie­noa, et­tä myös kum­mit huo­mi­oi­daan, Ko­va­nen sa­noo.

"Meillä on kauniit kirkot, jotka ovat paikkakunnillaan tärkeitä. Siunauksien myötä ne tulevat tilanakin tutuiksi", seurakuntapastori Katri Ylönen kertoo.

"Meillä on kauniit kirkot, jotka ovat paikkakunnillaan tärkeitä. Siunauksien myötä ne tulevat tilanakin tutuiksi", seurakuntapastori Katri Ylönen kertoo.

Markus Luukkonen

Kou­luun läh­te­vien siu­nauk­set tuo­vat seu­ra­kun­taa tu­tum­mak­si koko per­heel­le.

– Mu­ka­na on van­hem­pia, iso­van­hem­pia ja kum­me­ja. Myös isät tu­le­vat usein pai­kal­le, jo­ten se on herk­kä het­ki koko per­heel­le. Meil­lä on kau­niit kir­kot, jot­ka ovat paik­ka­kun­nil­laan tär­kei­tä. Siu­nauk­sien myö­tä ne tu­le­vat ti­la­na­kin tu­tuik­si. Olem­me saa­neet ta­pah­tu­mis­ta myön­teis­tä pa­lau­tet­ta, Kat­ri Ylö­nen ker­too.

Kou­luun läh­te­vien siu­nauk­sia Kir­kon­seu­dun il­mes­ty­mi­sa­lu­eel­la:

To 3.8. klo 18 Py­hän Ola­vin kirk­ko, Sys­mä

Su 6.8. klo 16 Hei­no­lan pi­tä­jän­kirk­ko

Su 6.8. klo 16 Nas­to­lan kirk­ko

Su 6.8. klo 16 Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti, Hol­lo­la

Su 6.8. klo 18 So­vi­tuk­sen­kirk­ko, Hol­lo­la

Ma 7.8. klo 18 Hä­meen­kos­ken kirk­ko, Hol­lo­la

Ti 8.8. klo 17 Kuh­mois­ten kirk­ko

Ti 8.8. klo 18 Jout­jär­ven kirk­ko, Lah­ti

Ti 8.8. klo 18 Kär­kö­län seu­ra­kun­ta­kes­kus

Ti 8.8. klo 18 Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­ti

Ti 8.8. klo 18.30 Pa­das­jo­en kirk­ko

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia

Mitä siu­naa­mi­nen on?

Siu­naa­mi­nen vä­lit­tää ra­kas­ta­van Ju­ma­lan huo­len­pi­toa. Siu­na­tes­sa toi­vom­me toi­sel­le kaik­kea sitä, mitä hän elä­mäs­sään tar­vit­see. Jo­kai­nen kris­tit­ty voi siu­na­ta toi­sen, sil­lä me kaik­ki olem­me Ju­ma­lan työ­to­ve­rei­ta. 

Mi­ten kou­luun siu­naa­mi­nen käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu?

Kou­luun läh­te­vien siu­naus si­säl­tää las­ten­lau­lu­ja, ru­kouk­sia ja pie­nen pu­heen. Kirk­ko­het­ken ydin on alt­ta­rin ym­pä­ril­lä ta­pah­tu­va siu­naus­het­ki, jos­sa seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jä lait­taa kä­ten­sä kun­kin lap­sen pään pääl­le, ja sa­noo siu­naus­sa­nat. Usein siu­naa­jik­si kut­su­taan myös lap­sen kum­me­ja tai mui­ta lä­hei­siä ai­kui­sia. Kirk­ko­het­ken päät­teek­si voi ol­la pien­tä tar­joi­lua.

Mik­si seu­ra­kun­ta jär­jes­tää kou­luun siu­naa­mi­sia?

Kou­lun al­ka­es­sa sekä lap­sel­la et­tä per­heel­lä al­kaa uu­si elä­män vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta ha­lu­aa ol­la mu­ka­na. Kou­lu­tiel­lä lap­sen elä­män­pii­ri laa­je­nee, edes­sä on pal­jon uut­ta opit­ta­vaa. Kun maa­il­ma au­ke­aa uu­sien tie­to­jen ja tai­to­jen op­pies­sa, tar­vi­taan myös suo­je­lus­ta ja var­je­lus­ta. 

Läh­de: evl.fi/kou­luun­siu­naus

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover