JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kotihäpeän kanssa ei kannata jäädä yksin – asunnon järjes­tyksen ja siisteyden ylläpitoon on apua tarjolla

Ko­ti­hä­pe­ää ei tar­vit­se tun­tea, mut­ta jos niin käy tun­ne voi al­kaa hal­li­ta elä­mää ja pa­him­mil­laan vai­kut­taa so­si­aa­li­siin suh­tei­siin. Kun koti on niin hyrs­kyn myrs­kyn, et­tei sin­ne it­se keh­taa pyy­tää vie­rai­ta, on ai­ka toi­mia.

16.8.2023
Janne Urpunen

Lie­nee hy­vin suo­ma­lais­ta, et­tä pyy­däm­me vie­rail­tam­me an­teek­si sitä, mil­tä ko­dis­sam­me näyt­tää. Se on ta­val­li­ses­ti osa har­mi­ton­ta näy­tel­mää, jon­ka myö­hem­piin vuo­ro­sa­noi­hin kuu­luu: ”Ei mi­nua var­ten tar­vit­se keit­tää.”

Mut­ta en­tä jos se ei ole­kaan har­mi­ton­ta?

Lah­te­lai­nen am­mat­ti­jär­jes­tä­jä San­na Pek­ka­ri­nen koh­taa työs­sään ih­mi­siä, jot­ka ei­vät ha­lua pääs­tää vie­rai­ta ko­tiin­sa sik­si, et­tä hä­pe­ä­vät ko­ti­aan.

Yleen­sä hä­pe­än ta­ka­na on asun­nos­sa val­lit­se­va epä­jär­jes­tys, joka voi joh­tua mo­nes­ta syys­tä. Ih­mi­sel­lä voi ol­la toi­min­ta­ky­kyyn vai­kut­ta­va sai­raus tai eh­kä nurk­kiin on vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na yk­sin­ker­tai­ses­ti ker­ty­nyt lii­kaa ta­va­raa.

Pek­ka­ri­sen mu­kaan var­sin­kin mo­nil­le van­hem­mil­le ih­mi­sil­le ta­va­ras­ta luo­pu­mi­nen on vai­ke­aa.

– Ei ole mi­ten­kään ta­va­ton­ta, et­tä asun­nos­sa on use­am­pi kuo­lin­pe­sä asuk­kaan omien ta­va­roi­den li­säk­si, hän to­te­aa.

Mitä enem­män ta­va­raa, sitä enem­män huo­leh­dit­ta­vaa, sii­vot­ta­vaa ja to­rail­ta­vaa.

– Asia tie­det­tiin jo 2 000 vuot­ta sit­ten. ”Äl­kää koot­ko it­sel­len­ne aar­tei­ta maan pääl­le”, Pek­ka­ri­nen lai­naa isoa kir­jaa.

– Pa­ri­suh­tees­sa­kin tu­lee rii­to­ja, kun ta­va­raa on lii­kaa ja vää­ris­sä pai­kois­sa.

Hän sa­noo, et­tei ole am­mat­ti­jär­jes­tä­jä­nä käy­nyt yh­des­sä­kään koh­tees­sa, jos­sa pel­käs­tään ta­va­roi­den jär­jes­tä­mi­nen oli­si riit­tä­nyt. Kai­kil­la on lii­kaa ta­va­raa.

Mis­tä ta­va­ran kar­si­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa?

– Käy läpi hyl­ly, kaap­pi, huo­ne tai ta­va­ra­ka­te­go­ria ker­ral­laan. Asi­ak­kaal­le on usein hy­vin va­lai­se­vaa, kun ke­rääm­me kaik­ki ken­gät yh­teen paik­kaan.

Hy­vä­kun­toi­sen ta­va­ran voi myy­dä tai lah­joit­taa kirp­pu­to­ril­le. Ros­ka kuu­luu ros­kik­seen.

– Ei mai­nok­sia -tar­ra kan­nat­taa lii­ma­ta oveen tai pos­ti­laa­tik­koon. Mai­nok­set jää­vät ko­tiin pyö­ri­mään. Se on to­del­la ta­val­lis­ta.

Van­ho­ja kän­ny­köi­tä Pek­ka­ri­nen nä­kee työs­sään pal­jon.

– Laa­ti­kon poh­jal­la maa­tes­saan ne si­to­vat kal­li­sar­voi­sia mi­ne­raa­le­ja. Ne kan­nat­taa il­man muu­ta lait­taa kier­toon. Muis­tan lu­ke­nee­ni ar­vi­on, et­tä Suo­mes­sa on kuu­si mil­joo­naa käyt­tä­mä­tön­tä pu­he­lin­ta. It­sel­lä­ni­kin on van­ha, rik­ki­näi­nen pu­he­lin vie­lä tal­les­sa.

Mo­net käyt­tö­ta­va­rat ovat edul­li­sia. Nii­tä mark­ki­noi­daan nä­ky­väs­ti ja han­ki­taan suu­rem­min miet­ti­mät­tä.

– Mikä on tar­peek­si? Riit­tää­kö yh­det la­ka­nat sän­kyyn ja yh­det nii­den li­säk­si? Riit­tää­kö vii­si juo­ma­la­sia vai pi­tää­kö ol­la 50?

Pek­ka­ri­nen ke­hot­taa miet­ti­mään en­nen jo­kais­ta os­to­pää­tös­tä, tar­vit­see­ko ta­va­raa to­del­la.

– Os­to­pää­tök­sen pi­täi­si ai­na ol­la har­kit­tu. Jos ta­va­raa tuo­daan ko­din kyn­nyk­sen yli, mut­ta ei vie­dä pois, ta­va­raa al­kaa en­nen pit­kää ol­la lii­kaa.

Ar­kis­ten­kin ta­va­roi­den suh­teen kan­nat­taa ol­la tark­ka­na.

– Pa­kas­te­pur­kit ja kes­to­kas­sit. Nii­tä on suo­ma­lai­sis­sa ko­deis­sa tar­peek­si.

Pek­ka­ri­nen on huo­man­nut, et­tä ta­va­ra luo ih­mi­sil­le tur­vaa.

– Mel­kein kaik­ki asi­ak­kaat sa­no­vat, et­tä ”ei voi heit­tää pois, tätä voi vie­lä tar­vi­ta.”

Am­mat­ti­jär­jes­tä­jä ke­hot­taa­kin miet­ti­mään to­del­lis­ta tar­vet­ta. Jos et ole käyt­tä­nyt ta­va­raa pa­riin vuo­teen, kuin­ka to­den­nä­köis­tä on, et­tä tar­vit­set sitä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

– Kaik­kea ei tar­vit­se omis­taa. As­ti­oi­ta voi vuok­ra­ta ja pai­ne­pe­su­rin lai­na­ta naa­pu­ril­ta.

Vaat­tei­ta­kin ker­tyy. Lap­set kas­va­vat ei­vät­kä kaik­ki ai­kui­set­kaan pysy mi­tois­saan.

– Niin sa­not­tu­jen ta­voi­te­vaat­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen on yleen­sä tur­haa. Ne vie­vät tur­haa ti­laa ja nii­den nä­ke­mi­nen ai­heut­taa ne­ga­tii­vi­sia tun­tei­ta. Las­ten­vaat­teet voi ol­la jär­ke­vää sääs­tää, jos toi­veis­sa on li­sää lap­sia. Muus­sa ta­pauk­ses­sa niis­tä kan­nat­taa hank­kiu­tua eroon, kun vaa­te käy lap­sel­le pie­nek­si.

Pek­ka­ri­nen sa­noo, et­tem­me ai­na ole niin jär­ke­viä toi­mi­joi­ta kuin ku­vit­te­lem­me. Sen si­jaan, et­tä luo­pui­sim­me yli­mää­räi­ses­tä ta­va­ras­ta, han­kim­me näp­pä­riä säi­ly­tys­rat­kai­su­ja tai li­sää ti­laa.

– Säi­ly­tys­laa­ti­kot täyt­tä­vät kaa­pit ja vaa­te­huo­neen. Kun au­to­tal­li ja mök­ki ovat täyn­nä, vuok­ra­taan säi­ly­tys­ti­laa. Va­ras­to­ti­laa vuok­raa­vat fir­mat ovat ole­mas­sa sik­si, et­tä meil­lä on omai­suut­ta, mitä em­me pys­ty ko­to­na syys­tä tai toi­ses­ta säi­lyt­tä­mään.

Joi­den­kin asi­ak­kai­den luo­na am­mat­ti­jär­jes­tä­jät käy­vät tois­tu­vas­ti, kun ta­va­ra­tul­va ei ota lop­pu­ak­seen.

Koti on ih­mi­sen pesä. Jos pe­säs­sä viih­tyy, on siis­teys ja jär­jes­tys tois­si­jai­nen asia. Jos ko­din sii­vot­to­muus ja epä­jär­jes­tys pai­naa miel­tä, kan­nat­taa toi­mia.

– Ko­ti­hä­pe­än tun­ne voi al­kaa hal­li­ta elä­mää ja pa­him­mil­laan vai­kut­taa so­si­aa­li­siin suh­tei­siin, Pek­ka­ri­nen sa­noo.

Jos voi­mia asi­an kun­toon lait­ta­mi­seen ei ole, on mah­dol­lis­ta kään­tyä am­mat­ti­lai­sen puo­leen.

– Ko­ti­hä­pe­ää tun­te­vat ih­mi­set saat­ta­vat miet­tiä vuo­sia en­nen kuin toi­mi­vat. Voi ol­la to­del­la kor­kea kyn­nys pääs­tää ko­tiin sii­voo­jaa tai am­mat­ti­jär­jes­tä­jää. Am­mat­ti­jär­jes­tä­jä ei ole tuo­mit­se­va siis­teys­po­lii­si. Mei­tä si­too vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus.

Pek­ka­ri­nen ko­ros­taa, et­tei am­mat­ti­lai­nen jär­jes­tä ke­nen­kään ko­tia omin päin.

– Asi­a­kas päät­tää, mitä hei­te­tään pois. Am­mat­ti­jär­jes­tä­jän työs­sä pi­tää ol­la tark­ka ja hie­no­tun­tei­nen. En pidä mi­tään it­ses­tään­sel­vä­nä, et­tä tuo me­nee ros­kiin. Toi­sen romu voi ol­la toi­sen aar­re.

Nuo­ria asi­ak­kai­ta Pek­ka­ri­sel­la on vä­hem­män.

– Nuo­rem­mil­le kier­rät­tä­mi­nen ja se­cond hand -kau­pat ovat tut­tu­ja ja ta­va­ras­ta luo­pu­mi­nen ken­ties hel­pom­paa kuin van­hem­mil­le ikä­luo­kil­le, joil­la on muis­tis­sa ker­to­muk­sia pula-ajas­ta.

Kier­to­ta­lous on maa­pal­lon kan­nal­ta kes­tä­väm­pi rat­kai­su kuin ai­na uu­den os­ta­mi­nen.

– Ha­lu­an us­koa, et­tä nuo­ris­sa on täs­sä­kin asi­as­sa tu­le­vai­suus.

Am­mat­ti­jär­jes­tä­jän työ­hön kuu­luu pu­hua ta­va­ra­pal­jou­den hai­tois­ta.

– Alaa kas­vaa, mut­ta ihan­ne­maa­il­mas­sa meil­lä ei oli­si töi­tä, Pek­ka­ri­nen huo­maut­taa.

Sal­paus­se­län joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Kir­si Sim­pa­nen neu­voo ot­ta­maan ajois­sa yh­teyt­tä, jos ko­din sii­vo­a­mi­nen ei syys­tä tai toi­ses­ta on­nis­tu. 

– Asi­aa ei tar­vit­se hä­ve­tä ei­kä yk­sin mu­reh­tia. Kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, jot­ta pääs­tään yh­des­sä miet­ti­mään rat­kai­su­ja. Tar­vit­ta­es­sa teem­me yh­teis­työ­tä kau­pun­gin so­si­aa­li­työn kans­sa. Asi­at saat­ta­vat si­tä­kin kaut­ta läh­teä jär­jes­ty­mään, Sim­pa­nen sa­noo.

Ra­hal­la saa sii­vou­sa­pua, mut­ta kai­kil­la ei ole sii­hen va­raa.

– Se on to­del­li­nen on­gel­ma. Sii­vous ei kuu­lu kun­nal­li­sen ko­ti­hoi­don pal­ve­lui­hin. Kä­sit­tääk­se­ni ko­ti­hoi­to vie ros­kia ulos, pe­see as­ti­at ja pyyk­kiä, mut­ta jos ei pys­ty sii­vo­a­maan, al­kaa­han se jos­sain vai­hees­sa nä­kyä.

Seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jän voi kut­sua ko­ti­käyn­nil­le ar­vi­oi­maan ti­lan­teen.

– Koti ker­too ih­mi­ses­tä pal­jon. Em­me ole­ta, et­tä ko­dit ovat tip top -kun­nos­sa. Em­me tule kat­so­maan, on­ko pö­lyt pyy­hit­ty ja le­lut pai­koil­laan, mut­ta ih­mi­set ei­vät ai­na tun­nis­ta ti­lan­net­taan. Ho­mei­set ruu­at ja li­ka­pyyk­ki­ka­sat, joi­hin ei ole kos­ket­tu kuu­kau­siin, ker­to­vat ar­jen haas­teis­ta.

Sim­pa­nen sa­noo, et­tä seu­ra­kun­ta voi har­kin­nan mu­kaan mak­saa ker­ta­luon­tei­sen sii­vouk­sen.

– Voim­me myös teh­dä pie­nem­piä sii­vouk­sia, mut­ta rai­vaus­sii­vouk­siin tai viik­ko­sii­vouk­siin mei­dän ei ole mah­dol­lis­ta läh­teä.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Grön­dahl ko­ros­taa hän­kin, et­tä apua kan­nat­taa pyy­tää ajois­sa.

– Kun tun­nis­taa ja tun­nus­taa oman ti­lan­teen­sa, meil­tä löy­tyy am­mat­ti­tai­toa ol­la tu­ke­na. Voi­daan et­siä ta­ho­ja ko­din jär­jes­tä­mi­seen tai tu­kea muul­la ta­voin, mut­ta ke­nen­kään ko­tiin ei voi­da kut­su­mat­ta men­nä. Jos asi­aa ei us­kal­la ot­taa esil­le, yk­si­näi­syys ja eris­täy­ty­mi­nen hel­pos­ti vain pa­he­nee ja muut­kin so­si­aa­li­set suh­teet ajan myö­tä kär­si­vät.

Seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jän kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia, ei­vät­kä edel­ly­tä kir­kon jä­se­nyyt­tä.

– Kir­kon val­ta­kun­nal­li­seen kes­kus­te­lu­a­puun voi ot­taa yh­teyt­tä myös ni­met­tö­mä­nä, Grön­dahl muis­tut­taa.