JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Parasta mitä paikalliset voivat tehdä" – Tuleeko Vesijärven särkeä myös Lahden seura­kun­tien ruoka­lis­toille?

Kan­sal­li­set ta­voit­teet saa­vat seu­ra­kun­nat li­sää­mään lau­ta­sel­le luo­mua. Mi­ten oli­si pai­kal­li­nen luon­non­ka­la vie­rei­ses­tä jär­ves­tä?

Särki. Kuva: Canva

Särki. Kuva: Canva

Canva

12.4.2023
Teemu Leppänen

– Paras­ta mitä pai­kal­li­set voi­vat Ve­si­jär­ven hy­väk­si teh­dä, on syö­dä siel­tä pyy­det­tyä sär­keä, sa­noo Päi­jät-Hä­meen Ve­si­jär­vi­sää­ti­ön oh­jel­ma­joh­ta­ja Heik­ki Mä­ki­nen.

Sär­keä, ihan­ko oi­ke­as­ti?

Mä­ki­nen tun­nis­taa ky­sy­myk­sen ja sa­noo sen liit­ty­vän ta­poi­hin, joi­ta ei vie­lä muu­ta­ma su­ku­pol­vi sit­ten ol­lut.

– Sär­keä on pi­det­ty ai­em­min hy­vä­nä ruo­ka­ka­la­na. Il­mai­su ros­ka­ka­la oli­si he­rät­tä­nyt sil­loin kum­mas­tus­ta.

Eh­kä ny­ky­päi­vän ih­mi­sen­kin pi­täi­si al­kaa hyö­dyn­tää lä­hi­ka­laa lau­ta­sel­la. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ko­ti­mai­sen ka­lan edis­tä­mi­soh­jel­mas­sa to­de­taan, et­tä mo­ni­puo­li­nen ka­lan käy­tön li­sää­mi­nen hyö­dyt­täi­si niin ih­mis­ten ter­veyt­tä ja ta­lout­ta kuin ym­pä­ris­tö­ä­kin.

Mi­ten Ve­si­jär­ven sär­keä sai­si lau­ta­sel­le vaik­ka­pa seu­ra­kun­tien kurs­si­kes­kuk­sis­sa, esi­mer­kik­si Sii­ka­nie­mes­sä, joka si­jait­see Ve­si­jär­ven ran­nal­la?

– Voi ol­la vai­kea teh­tä­vä, sa­noo Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män lei­ri­kes­kus­ten ruo­ka­pal­ve­lu­e­si­mies San­ni Tork­kel.

– Em­me voi ot­taa vas­taan ka­lan­saa­lis­ta ja al­kaa teh­dä sii­tä ruo­kaa. Raa­ka-ai­neen tu­lee ol­la val­miik­si ja­los­tet­tua, kos­ka meil­lä ei ole sii­hen re­surs­se­ja, Tork­kel jat­kaa.

Mä­ki­nen­kin sa­noo, et­tä sär­ki vaa­tii kä­sit­te­lyä, jot­ta se saa­daan suo­ma­lai­seen ma­kuun so­pi­vak­si.

– Esi­mer­kik­si ka­la­mas­sak­si ja­los­tet­tu­na sitä voi käyt­tää her­kul­li­sis­sa ka­la­pul­lis­sa tai -pih­veis­sä. Mie­li­ku­vat­kin rat­kai­se­vat. Jos tar­jol­la on jär­vi­ka­la­pih­ve­jä sär­ki­lah­na­pih­vien si­jaan, me­nek­ki on isom­pi, Mä­ki­nen tie­tää.

Ve­si­jär­ven sär­jen ket­ju jär­ves­tä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­le on jo ole­mas­sa, mut­ta sii­nä on pul­lon­kau­la, mikä liit­tyy lo­gis­tiik­kaan.

Lah­des­sa toi­mi­tus­ket­jua koi­te­taan pa­ran­taa Nie­men sa­ta­mas­sa ra­ken­teil­la ole­val­la hoi­to­ka­las­tuk­sen la­jit­te­lu­a­se­mal­la, jo­hon tu­lee myös kyl­mä­ti­lat.

– Tä­hän men­nes­sä ja­los­ta­jal­le on läh­te­nyt myös ka­lo­ja, jot­ka ei­vät sin­ne kel­paa. La­jit­te­lul­la ne saa­daan kuor­mas­ta pois. Kyl­mä­ti­lo­jen an­si­os­ta ka­lat säi­ly­vät pi­dem­pään, ker­too Lah­den kau­pun­gin ve­sien­suo­je­lu­suun­nit­te­li­ja Joo­nas Ra­ja­la.

Ve­si­jär­ves­tä ja Ky­mi­jär­ves­tä hoi­to­ka­las­te­taan vuo­sit­tain kym­me­niä tu­han­sia ki­lo­ja – vie­lä vii­si vuot­ta sit­ten yli 100 000 ki­loa.

Vii­me vuon­na lä­hes koko saa­lis oli lah­naa ja sär­keä. Ve­si­jär­ves­tä noin 17 ton­nia sär­ki­ka­laa saa­tiin hyö­ty­käyt­töön.

Osa hoi­to­ka­las­tus­saa­liis­ta me­nee elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­le ja osa bi­o­kaa­sun val­mis­tuk­seen. Ra­por­tin mu­kaan sär­ki­säi­lyk­keet ovat täl­lä het­kel­lä hoi­to­ka­las­tus­saa­liin tär­kein te­ol­li­suu­den lop­pu­tuo­te. Ve­si­jär­ven saa­lis­mää­rä on sen ver­ran pie­ni, et­tä lop­pu­tuot­teis­sa on myös muu­al­ta ka­las­tet­tua ka­laa. Täl­lä het­kel­lä ja­los­ta­ja on Hir­ven­sal­mel­la.

Kymi­jär­vel­lä suu­rin osa saa­liis­ta oli kes­ki­kool­taan elin­tar­vi­ke­käyt­töön lii­an pien­tä sär­keä ja lah­naa, jo­ten nii­tä ja­et­tiin ran­nas­sa kai­kil­le ha­luk­kail­le. Yk­si­tyis­ta­louk­sis­sa ka­las­ta val­mis­te­taan esi­mer­kik­si sa­vu­lah­naa, purk­ki­ka­laa, fer­men­toi­mal­la val­mis­tet­ta­vaa ka­la­kas­ti­ket­ta sekä lem­mik­kie­läin­ten ruo­kaa.

Pel­käs­tään Ve­si­jär­ven ka­lak­si ni­met­tä­vät an­nok­set ei­vät eh­kä siis to­teu­du Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män keit­ti­öis­sä.

Tork­kel ei sul­je pois, et­tei­kö sitä jos­sain muo­dos­sa kui­ten­kin vie­lä lau­ta­sel­ta löy­tyi­si. Isot kil­pai­lu­tuk­set ei­vät es­tä nii­den ul­ko­puo­lis­ten raa­ka-ai­nei­den käyt­töä.

Tork­kel ar­vi­oi, et­tä ai­na­kin luo­mun mää­rää on tar­koi­tus li­sä­tä lä­hi­vuo­si­na, sil­lä mi­nis­te­ri­ön koor­di­noi­man kan­sal­li­sen luo­muoh­jel­man ta­voit­tee­na on am­mat­ti­keit­ti­öi­den luo­mun käy­tön li­sää­mi­nen.

Luon­non­ka­la­na sär­ki ei ole luo­mua. Sel­lai­sek­si las­ke­taan EU:n luo­mu­a­se­tuk­sen mu­kai­ses­ti vil­jel­ty kala, kos­ka nii­den tuo­tan­toa voi­daan val­voa.

Kan­sal­li­ses­sa han­kin­tast­ra­te­gi­as­sa luo­mun käy­tön ta­voit­teek­si jul­ki­sis­sa keit­ti­öis­sä on ase­tet­tu 25 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä.

– Se on var­sin kun­ni­an­hi­moi­nen ta­voi­te. Meil­le aset­taa lä­hi­a­lu­ei­den han­kin­nat haas­tei­ta, kos­ka suu­re­na ja vah­vas­ti luo­muun pa­nos­ta­va­na toi­mi­ja­na Päi­jät-Hä­meen Ate­ri­a­pal­ve­lut on alu­eel­la iso hank­ki­ja.

Ve­si­jär­ven hoi­to­ka­las­tuk­sil­la py­ri­tään es­tä­mään sär­ki­ka­lo­jen run­sas­tu­mi­nen, jol­loin saa­daan vä­hen­net­tyä jär­ven si­säis­tä kuor­mi­tus­ta, tu­et­tua ar­vo­ka­la­kan­to­jen tuot­ta­vuut­ta sekä pois­tet­tua ra­vin­tei­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover