JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heidät nähdään Kärsimystie-katu­näy­telmän rooleissa – vapaa­eh­toi­sissa merkittävä joukko Lahden seudun vaikuttajia

Katunäytelmän toteutukseen osallistuu suuri vapaaehtoisten joukko. Heitä on muun muassa puherooleissa, kuorossa, kansanjoukoissa, tarpeistonhoitajina ja puvustajina. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Lahden seurakunnat

Katunäytelmän toteutukseen osallistuu suuri vapaaehtoisten joukko. Heitä on muun muassa puherooleissa, kuorossa, kansanjoukoissa, tarpeistonhoitajina ja puvustajina. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

7.2.2024
Markus Luukkonen

Pro­fes­so­ri Paa­vo Lis­kin (1939–2005) kä­si­kir­joit­ta­ma Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä pa­laa kah­dek­san vuo­den tau­on jäl­keen Lah­den ka­tu­ku­vaan pää­si­äi­se­nä 2024. 

Näy­tel­män oh­jaa Pet­ri Lis­ki Kan­sal­lis­te­at­te­ris­ta, ja Jee­suk­se­na näh­dään Lah­den kau­pun­gin­te­at­te­ris­ta tut­tu Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki. Va­paa­eh­toi­sia on mu­ka­na muun mu­as­sa muis­sa pu­he­roo­leis­sa, kuo­ros­sa, kan­san­jou­kois­sa, tar­peis­ton­hoi­ta­ji­na ja pu­vus­ta­ji­na. 

Täs­sä näy­tel­män roo­li­tus (ti­lan­ne 26.2.2024):

Jee­sus: Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki

Ope­tus­lap­set: Mat­ti Jaak­ko­la (Jaa­kob), Mar­ko Kaup­pi­la (Jo­han­nes), Ar­to Myl­lä­ri­nen (Pie­ta­ri), Mar­kus Pirt­ti­jo­ki (Juu­das), Aar­re Poh­jo­la (And­re­as), Tom­mi Berg, Mar­ko He­lin, Jani Ju­ho­nen, Juk­ka Mä­ke­lä, At­te Nur­mi­nen, Di­mi­tar Mit­ko Po­pov, Rai­mo Te­va­jär­vi  

So­ti­laat: Timo Väi­sä­nen (sa­dan­pää­mies), As­lak Er­ho­la, Mark­ku Käh­kö­nen, Ota­va Lis­ki, Sa­la­ma Lis­ki, Juha Ok­ko­la, Ol­li Rei­jo­nen, Tero Sal­mi­vaa­ra, Jes­se Tuo­mi 

Joo­sef Ari­ma­ti­a­lai­nen: Juk­ka Iha­lai­nen 

Kreik­ka­lai­nen: Har­ri Paa­so­vaa­ra 

Yli­pa­pit: Tomi Aal­to (Han­nas), Pek­ka Holmst­röm, Ta­pa­ni Iha­lai­nen, Tee­mu Rii­he­lä, Jar­mo Tal­ja

Fa­ri­seuk­set: An­te­ro He­lan­te­rä, Ris­to Pau­la­mä­ki, Sep­po Pel­ko­nen, Pent­ti Rau­ha­la, Erk­ki Su­ho­nen, Sep­po Ve­sa­la

Ka­pi­noit­si­jat: Tai­na Lep­pä­nen, Aa­da Ok­ko­la, Er­no Pyyk­kö, Esa Pyyk­kö, An­ni Rii­he­lä, He­le­na Rii­he­lä, Mat­lee­na Vir­ta­nen

Nai­set hii­li­val­ke­al­la: Kai­sa Pel­ko­nen, Mer­vi Val­ta­nen 

Kai­fas: Kari Ki­tu­nen 

Kai­faan pa­lat­sin var­ti­jat: Mika Hal­me, Jor­ma Si­mo­la

Pon­tius Pi­la­tus: Mik­ko Han­nu­la 

Pi­la­tuk­sen vai­mo: Kai­ja Jyrk­kä

Pi­la­tuk­sen pa­lat­sin var­ti­jat: Jou­ni For­sell, Kei­jo Rei­jo­nen

La­sa­rus: Aa­po Pis­pa 

Mart­ta: Tuu­la Ma­ne­lius 

Ma­ria: Su­san­ne Mast 

Jee­suk­sen äi­ti, Ma­ria: Be­rit Mä­ki­nen 

Si­mon Ky­re­ne­läi­nen: Mar­ko Var­jo­nen 

Ryö­vä­rit: Rau­no Ran­ta­ha­ka­la, Esa Pyyk­kö 

Ba­rab­bas: Emi Mortén  

Vat­sa­tans­si­jat: Kat­ja Huh­ti­ai­nen, Kai­ja Li­pi­äi­nen, Huon Mung, Pir­jo Suo­ja­nen, Piia Vaah­to  

Tu­li­tans­si/Su­re­vien nais­ten tans­si: Mar­jaa­na Kes­ki­ta­lo, Tuu­lik­ki Poh­jo­la, Kati Tai­to­nen

Tans­sien ko­re­og­ra­fia: Mia Mi­ro­noff

Pu­vus­tus: Lau­ra Sal­mi (suun­nit­te­li­ja), Mer­ja Sa­vo­lai­nen, Saa­ra Ur­sin (mit­ta­ti­lau­som­pe­li­ja, Sal­pauk­sen opis­ke­li­ja) 

Tar­peis­to: An­ne Ma­li­nen, He­le­na Rii­he­lä  

Kuo­ron joh­ta­ja: Lau­ri Töld­sepp

Tyt­tö­kuo­ron joh­ta­ja: Jo­han­na Suo­ma­la 

Ka­tu­näy­tel­män tuot­ta­ja: Mar­ja Ok­ko­la

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover