JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pappi­ad­res­silla ääni­ha­ra­vaksi – Essi Nieminen kantaa huolta Padasjoen kappe­li­seu­ra­kun­nasta

Essi Nieminen. Kuva: Lahden seurakunnat

Essi Nieminen. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

5.1.2023
Janne Urpunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va oli pa­das­jo­ke­lai­nen ko­ti­äi­ti Es­si Nie­mi­nen Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­ses­tä. Nie­mi­nen ko­ko­si vaa­leis­sa 142 ään­tä ja ryh­män­sä sai kirk­ko­val­tuus­toon eni­ten paik­ko­ja, 11.

– Olen tosi yl­lät­ty­nyt omas­ta me­nes­tyk­ses­tä­ni ja nöy­räs­ti kii­tol­li­nen kai­kil­le ää­nes­tä­jil­le­ni. Olen toi­mi­nut kap­pe­li­seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­se­na muun mu­as­sa Olk­ka­ris­sa, ruo­ka­ja­ke­lus­sa, kirk­ko­kah­veil­la ja tuu­ran­nut per­he­ker­hos­sa, mut­ta eni­ten ää­ni­mää­rää­ni var­mas­ti vai­kut­ti pap­pi­ad­res­si­ni, Nie­mi­nen sa­noo.

Nie­mi­nen pe­rus­ti vii­me ke­vää­nä ad­res­sin kah­den pa­pin vir­ka­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si Pa­das­jo­el­la.

– Ad­res­si ke­rä­si yli 600 ni­meä. Asi­as­ta on edel­leen iso huo­li Pa­das­jo­el­la. Jat­ku­va hen­ki­lös­tö­re­surs­sien ala­sa­jo tar­koit­taa var­mas­ti sitä, et­tä toi­min­to­ja pi­tää vä­hen­tää ja sitä myö­tä seu­ra­kun­ta uh­kaa näi­vet­tyä.

Mal­li, jos­sa pap­pe­ja kier­rä­te­tään kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta toi­seen, ei ole Nie­mi­sen mie­leen.

– Kuin­ka vaih­tu­vat työn­te­ki­jät yl­lä­pi­tä­vät suh­det­taan seu­ra­kun­ta­lai­siin? Tu­tul­le on kui­ten­kin hel­pom­pi avau­tua kuin tun­te­mat­to­mal­le. Ja mi­ten työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus vai­kut­taa seu­ra­kun­nan ke­hit­tä­mi­seen?

Nie­mi­nen ko­ros­taa, et­tei läh­de val­tuus­toon aja­maan vain yh­tä asi­aa.

– Oi­keu­den­mu­kai­suus ja seu­ra­kun­nan toi­mi­vuus on mi­nul­le tär­ke­ää. Meil­lä oma­lei­mai­suus saa nä­kyä ja va­paa­eh­toi­sil­la on jat­kos­sa­kin mer­kit­tä­vä roo­li kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa. Kant­to­rin roo­lia meil­lä on pie­nen­net­ty, ja se­kin on he­rät­tä­nyt huol­ta. Sitä ai­na­kin pi­tää sel­vi­tel­lä. Seu­ra­kun­nan il­moit­te­lus­sa on myös pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Pa­das­jo­el­la on­gel­ma on, mi­ten ih­mi­set ta­voi­te­taan, kirk­ko­val­tuus­ton en­si­ker­ta­lai­nen to­te­aa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover