JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pitkään johtavana diako­ni­a­työn­te­ki­jänä toiminut Virve Valkeavuori katsoo Hollolan seurakunnan asioita ensimmäistä kertaa luot­ta­mus­hen­ki­lönä

Virve Valkeavuori. Kuva: Lahden seurakunnat

Virve Valkeavuori. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

5.1.2023
Janne Urpunen

Vir­ve Val­ke­a­vuo­ri ja si­tou­tu­mat­to­mien ryh­mä oli­vat seu­ra­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jia Hol­lo­las­sa. Val­ke­a­vuo­ri sai eni­ten ää­niä ryh­mäs­sään, 98, ja ryh­män­sä kol­me li­sä­paik­kaa kirk­ko­val­tuus­toon eli yh­teen­sä kah­dek­san.

– Si­tou­tu­mat­to­mil­la oli eri­lai­sia eh­dok­kai­ta, jois­ta ää­nes­tä­jät pää­si­vät va­lit­se­maan lä­hin­nä omaa ajat­te­lu­aan ole­van. Lis­tal­la oli myös ai­ka pal­jon ko­ke­mus­ta. Osa on ol­lut mu­ka­na seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa, mut­ta oli myös uu­sia eh­dok­kai­ta. Ko­ke­mus ja mo­ni­nai­suus oli mei­dän rik­kaus. Edus­tam­me koko seu­ra­kun­taa, myös kap­pe­li­seu­ra­kun­tia, Val­ke­a­vuo­ri ruo­tii syi­tä ryh­män­sä me­nes­tyk­seen.

Val­ke­a­vuo­ri työs­ken­te­li Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa vuo­si­na 2004–2020. Suu­rim­man osan ajas­ta hän toi­mi joh­ta­va­na di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä­nä.

– Mi­nul­la on ai­ka vah­va tie­tä­mys Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­ta ko­ko­nai­suu­des­saan. Olen tot­tu­nut te­ke­mään pää­tök­siä vi­ras­sa ja nyt kat­son asi­oi­ta en­sim­mäis­tä ker­taa luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. En teh­nyt hir­ve­äs­ti vaa­li­työl­tä. Di­a­ko­ni­a­työ oli taus­ta­ni vaa­leis­sa. Sain var­maan ää­niä sil­lä tut­tuu­del­la.

 

Val­ke­a­vuo­ri opet­taa kir­kon ja so­te­a­lan tu­le­via am­mat­ti­lai­sia Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun leh­to­ri­na Hel­sin­gis­sä, mut­ta ha­lu­aa pi­tää edel­leen tii­viis­ti yh­teyt­tä ko­ti­seu­ra­kun­taan­sa.

– Kak­si ja puo­li vuot­ta olen toi­mi­nut seu­ra­kun­nas­sa va­paa­eh­toi­se­na. Ajat­te­len, et­tä voin edel­leen tii­vis­tää yh­ty­et­tä luot­ta­mus­toi­men kaut­ta. Ha­lu­an ol­la vai­kut­ta­mas­sa yh­des­sä mui­den kans­sa tu­le­vai­suu­den kirk­koon ja seu­ra­kun­taan, hän sa­noo. 

Al­ka­van ne­li­vuo­tis­kau­den tär­keim­mät asi­at Hol­lo­lan kirk­ko­po­li­tii­kas­sa ovat Val­ke­a­vuo­ren mu­kaan kiin­teis­tö-, hen­ki­lös­tö- ja jä­se­na­si­at.

– Val­mis­tu­nut­ta kiin­teis­töst­ra­te­gi­aa läh­de­tään to­teut­ta­maan. Se on var­mas­ti tär­keä asia. Mi­hin pa­nos­te­taan? Mitä ti­lo­ja yl­lä­pi­de­tään? Mitä kor­ja­taan? Ja min­kä­lai­sel­le hen­ki­lös­töl­lä seu­raa­vat vuo­det toi­mi­taan niin, et­tä pys­ty­tään pal­ve­le­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia mah­dol­li­sim­man hy­vin? Jä­se­na­si­at on ikui­suus­ky­sy­mys. Tar­koi­tan sil­lä sitä, mi­ten saa­daan ih­mis­ten mie­lis­sä hou­kut­te­le­vak­si seu­ra­kun­nan työ ja toi­min­ta. Tär­ke­ää oli­si, et­tä jo­kai­sel­le löy­tyi­si toi­vei­den­sa ja lah­jo­jen­sa mu­kai­nen paik­ka ja teh­tä­vä seu­ra­kun­nas­sa.

Val­ke­a­vuo­ri huo­maut­taa myös, et­tä maa­il­mas­ta vai­kut­taa tul­leen epä­va­kaam­pi so­dan ja ener­gi­ak­rii­sin myö­tä.

– Se­kin vaa­tii huo­mi­o­ta. Tu­le­vat vuo­det ei­vät tule ole­maan help­po­ja. Yh­teis­kun­nan hei­koim­mis­ta tu­lee pi­tää eri­tyis­tä huol­ta. Kir­kon di­a­ko­ni­a­työn mer­ki­tys tu­lee näis­sä olois­sa kas­va­maan, hän sa­noo.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover