JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Kiitos ei maksa mitään" – Hollolassa toiseksi eniten ääniä kerännyt Seija Aakala sanoo seurakunnan vapaa­eh­toisten ansaitsevan enemmän huomiota

Seija Aakala. Kuva: Lahden seurakunnat

Seija Aakala. Kuva: Lahden seurakunnat

5.1.2023
Janne Urpunen

Sei­ja Aa­ka­la sai toi­sek­si eni­ten ää­niä, 133, seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa Hol­lo­las­sa. Aa­ka­lan edus­ta­ma Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ -eh­do­kas­lis­ta hä­vi­si pai­kan, mut­ta on seit­se­mäl­lä pai­kal­laan kirk­ko­val­tuus­ton kol­man­nek­si suu­rin ryh­mä.

Aa­ka­la on päät­tä­jä­nä to­del­li­nen kon­ka­ri. Kirk­ko­val­tuus­tois­ta hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta vuo­des­ta 1980.

– Aja­tus oli an­taa ti­laa nuo­rem­mil­le, mut­ta eräs nuo­ri pyör­si pää­tök­sen­sä läh­teä eh­dol­le. Sa­noin, et­tä läh­den si­nun ti­lal­le­si, me­nen läpi tai en. Olin tosi yl­lät­ty­nyt, kun sain toi­sek­si eni­ten ää­niä. En muis­ta, et­tä oli­sin saa­nut näin suur­ta ää­ni­mää­rää ai­em­min, Aa­ka­la sa­noo.

Aa­ka­la is­tui Hol­lo­lan kun­nan­val­tuus­tos­sa yh­tä­jak­soi­ses­ti 34 vuot­ta ja is­tuu kes­kus­tan edus­ta­ja­na taas. Hän kuu­luu myös Päi­jät-Hä­meen alu­e­val­tuus­toon, jo­ten tun­net­tuus on kun­nos­sa.

– Pit­kään olen ol­lut päät­tä­jä­nä, ja sil­lä on var­mas­ti vai­ku­tus­ta. Hol­lo­las­sa olen ol­lut mo­nen­lai­sis­sa asi­ois­sa esil­lä. Kil­paur­hei­lu­puo­lel­ta mi­nut ai­ka­naan po­li­tiik­kaan hou­ku­tel­tiin.

 

Aa­ka­la sa­noo ole­van­sa edel­leen kiin­nos­tu­nut seu­ra­kun­tan­sa asi­oi­den hoi­dos­ta.

– Nau­tin ol­la kir­kon toi­min­nois­sa mu­ka­na ja näen, et­tä mi­nul­la on seu­ra­kun­ta­lai­sil­le an­net­ta­vaa. Mi­nul­le on tär­ke­ää toi­mia seu­ra­kun­ta­lais­ten hy­väk­si. Eri­tyi­ses­ti koen di­a­ko­ni­a­työn ja vä­hä­o­sais­ten aut­ta­mi­sen tär­ke­äk­si. 

Suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la Aa­ka­la on seu­ran­nut vuo­des­ta 2017 toi­mi­neen Hol­lo­lan suur­seu­ra­kun­nan käyn­nis­ty­mis­tä.

– Al­kuun se läh­ti ai­ka hy­vin, mut­ta nyt pik­kui­sen on skis­maa Kuh­mois­ten ja Pa­das­jo­en kans­sa. Toi­vo­taan, et­tä hei­dän pap­pi­a­si­an­sa jär­jes­tyy. Ha­lu­ai­si­vat puo­len pa­pin vi­ran ei­kä seu­ra­kun­ta sii­hen kaa­du, jos sen saa­vat.

Ke­väi­nen piis­pan­vaa­li kiin­nos­taa pit­kän lin­jan päät­tä­jää niin ikään.

– Toi­von, et­tä piis­pa löy­de­tään Päi­jät-Hä­mees­tä. 

 

Aa­ka­lan mu­kaan kir­kon pi­tää tul­la lä­hem­mäs seu­ra­kun­ta­lai­sia. Vain sil­lä ta­voin voi­daan jä­sen­ka­to es­tää.

– Seu­ra­kun­ta­lai­sia pi­tää kuun­nel­la. Me luot­ta­mus­hen­ki­löt olem­me seu­ra­kun­ta­lai­sia var­ten em­me tee työ­tä it­sel­lem­me. Seu­ra­kun­nan pi­tää an­taa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le ei­kä vaan ot­taa. Kir­kol­lis­ve­ro las­kee vä­hän. Se voi vä­hän las­kea in­toa ero­ta kir­kos­ta.

Kir­kon kyn­nys pi­tää ol­la mah­dol­li­sim­man ma­ta­la, Aa­ka­la sa­noo.

– Ih­mi­nen pi­tää hy­väk­syä kirk­koon sel­lai­se­na kuin hän on. Sana kuu­luu ta­sa­puo­li­ses­ti kai­kil­le, vaik­ka jois­sain asi­ois­sa oli­sim­me eri miel­tä. 

Va­paa­eh­tois­työn osuus seu­ra­kun­nis­sa tu­le­vi­na vuo­si­na edel­leen kas­vaa, jos vain te­ki­jöi­tä löy­tyy.

– Van­hus­ten luo­na pi­tää enem­män käy­dä ja sitä var­ten pi­tää löy­tää enem­män va­paa­eh­toi­sia. Va­paa­eh­toi­set­kin pi­tää jol­lain ta­paa huo­mi­oi­da. Eräs sa­noi, et­tei viit­si teh­dä, kun ei saa edes kii­tos­ta. Palk­kaa ei tal­koo­työs­tä mak­se­ta, mut­ta kii­tos ei mak­sa mi­tään, Aa­ka­la muis­tut­taa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover