JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi arkiset asiat ovat tylsiä?

9.8.2022
Markku Ojanen

Ko­din­hoi­toon liit­ty­viä as­ka­rei­ta, ku­ten tis­kaa­mis­ta ja sii­vo­a­mis­ta, pi­de­tään usein tyl­sä­nä. Vaik­ka kaik­ki ei ole asen­teis­ta kiin­ni, niil­lä on mer­ki­tys­tä. Te­ke­mi­seen vai­kut­taa pal­jon se, mi­ten sii­hen suh­tau­dum­me. Jos heti sa­nom­me it­sel­lem­me: tämä on tyl­sää, sii­tä tu­lee tyl­sää.

Vaih­te­lua ja haas­tei­ta ko­ros­ta­vas­sa kult­tuu­ris­sa pi­täi­si teh­dä pal­jon jän­nit­tä­viä ja eri­koi­sia asi­oi­ta. Pi­täi­si nous­ta ar­jen ylä­puo­lel­le ja to­teut­taa it­se­ään. Sel­lai­seen ei­vät yk­sin­ker­tai­set ja ta­val­li­set asi­at kel­paa. Elä­mäs­tä tu­lee hel­pos­ti sar­ja pet­ty­myk­siä, jos ajat­te­lee, et­tä ai­na pi­täi­si ol­la jo­ta­kin eri­kois­ta ja jän­nit­tä­vää. Sil­loin vä­hät­te­lee ta­val­lis­ta ar­kis­ta elä­mää, jota useim­mat meis­tä elä­vät ja juu­ri sel­lais­ta elä­mää moni ha­lu­aa. Mar­lee­na An­sio kir­joit­ti ai­hees­ta osu­van ru­non:

Tär­ke­ää on ai­na vä­lil­lä muis­tut­taa it­se­ään sii­tä,

et­tä on syy­tä ol­la on­nel­li­nen, sil­loin­kin kun mi­tään eri­tyis­tä syy­tä

sii­hen ei ole­kaan. Sil­lä sel­lais­ta­kin ta­pah­tuu,

et­tä ihan ta­val­li­nen elä­mä tun­tui­si kaik­kein mie­lui­sim­mal­ta,

kun se ei jos­tain syys­tä enää ole­kaan mah­dol­lis­ta.

Useim­pien ar­keen kuu­luu myös pal­jon sel­lais­ta, mikä ul­ko­puo­lel­ta kat­so­en voi vai­kut­taa kum­mal­li­sel­ta. Mik­si naa­pu­ri ke­rää Aku Ank­ko­ja? Elä­mäs­sä on pal­jon jär­ke­väm­pää­kin te­ke­mis­tä. Näin saat­taa sa­noa hen­ki­lö, joka it­se ke­rää van­ho­ja ra­ho­ja tai le­lu­ja. Moni meis­tä soit­taa, kir­joit­taa, lau­laa, maa­laa, piir­tää ja ku­too ai­van omak­si ilok­seen. Kaik­ki täl­lai­set asi­at pi­ris­tä­vät ar­kea. Nii­tä teh­dään nii­den it­sen­sä vuok­si. Ne an­ta­vat pal­jon si­säl­töä elä­mään.

Mo­net ar­ki­set puu­hat rau­hoit­ta­vat ja an­ta­vat ai­kaa mie­tis­ke­lyyn, kos­ka ”hom­ma on hans­kas­sa”. Pi­dän yhä kla­pien te­ke­mi­ses­tä, vaik­ka olen teh­nyt sitä lä­hes 70 vuot­ta. Tun­tuu hy­väl­tä, kun kla­pi­pi­no kas­vaa koko ajan. Sel­lais­ta voi ol­la myös mo­nien vie­rok­su­ma sii­vo­a­mi­nen tai tis­kaa­mi­nen, jos sii­hen ei heti suh­tau­du tor­ju­vas­ti. Tu­lok­set nä­ky­vät ja tuot­ta­vat mie­li­hy­vää. Ar­ki­sia asi­oi­ta teh­des­sä voi vaik­ka kuun­nel­la mu­siik­kia tai esi­tel­miä.

 

Omat suh­tau­tu­mis­ta­vat ovat yli­o­pit­tua. Yk­si sel­lai­nen on kai­kes­ta va­lit­ta­mi­nen ja mu­reh­ti­mi­nen. Omaan pu­he­tyy­liin­sä tot­tuu. Mitä enem­män ää­neen tai mie­les­sään tois­te­lee asi­oi­den kur­juut­ta, sitä vah­vem­min us­koo it­se­ään. Tämä pä­tee var­sin­kin nii­hin tyl­sik­si ko­et­tui­hin asi­oi­hin.

Ikä­vä kyl­lä näis­tä tär­keis­tä ar­ki­sis­ta asi­ois­ta ei saa lä­hes­kään yh­tä pal­jon pa­lau­tet­ta kuin niis­tä ”hie­nom­mis­ta asi­ois­ta”. Em­me an­na toi­sil­lem­me riit­tä­väs­ti myön­teis­tä pa­lau­tet­ta ar­ki­ses­ta huo­len­pi­dos­ta, kos­ka to­tum­me hy­viin asi­oi­hin. Täs­sä meil­lä kai­kil­la on pal­jon pa­ran­ta­mi­sen va­raa.

Jee­sus suh­tau­tui luon­te­vas­ti ja ar­vos­ta­vas­ti ar­ki­siin asi­oi­hin. Hän oli mu­ka­na yh­tä lail­la juh­lis­sa kuin ar­jes­sa. Kun ope­tus­lap­set oli­vat näl­käi­siä, Jee­sus lait­toi heil­le ka­laa pais­tu­maan. Hän huo­leh­ti kuu­li­jois­taan ja jär­jes­ti heil­le syö­tä­vää. On loh­dul­lis­ta ja hel­pot­ta­vaa, et­tä Jee­sus ha­lu­si ol­la ja­ka­mas­sa ih­mis­ten ar­kis­ta elä­mää ei­kä eris­täy­ty­nyt ar­jen ylä­puo­lel­le.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover