JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lahden seura­kun­nissa toimii useita musiikki- ja lauluryhmiä – kolme vetäjää kertoo, mistä heidän ryhmässään on kyse

Kari Kar­ja­lai­nen joh­taa har­ras­ta­jia vuo­si­kym­men­ten tau­on jäl­keen. Pu­hal­li­nor­kes­te­ri Ro­yal Winds on Lah­den seu­ra­kun­nan hel­mi. Tuo­mas­mes­sui­hin et­si­tään mu­si­kant­te­ja. Nas­to­las­sa aloit­taa ala­kou­lui­käis­ten kuo­ro.

17.8.2022
Janne Urpunen

Lahden seu­ra­kun­nan pu­hal­li­nor­kes­te­ri Ro­yal Winds sai vii­me syys­kuus­sa uut­ta tuul­ta pur­jei­siin­sa, kun or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri­na aloit­ti trum­pe­tis­ti ja sä­vel­tä­jä Kari Kar­ja­lai­nen. Kar­ja­lai­nen muis­te­taan en­nen muu­ta Lah­den kon­ser­va­to­ri­on pit­kä­ai­kai­se­na trum­pe­tin­soi­ton leh­to­ri­na.

– Olen ol­lut vii­si vuot­ta eläk­keel­lä, mut­ta pari opis­ke­li­jaa mi­nul­la on edel­leen. Ajat­te­lin viet­tää rau­hal­li­sia elä­ke­päi­viä, mut­ta täs­sä sitä ol­laan. Har­ras­ta­jien kans­sa olen työs­ken­nel­lyt en­nen Ro­yal Wind­siä vii­mek­si 1980-lu­vul­la, hän sa­noo.

Har­ras­ta­jil­ta ei voi vaa­tia sa­maa kuin am­mat­ti­lai­sil­ta, mut­ta vaa­ti­maan tot­tu­nut Kar­ja­lai­nen on asi­an kans­sa si­nut.

– Mi­nul­la on luon­ne­vi­ka. En voi sie­tää epä­puh­das­ta soit­toa. Har­ras­ta­jat tar­vit­se­vat enem­män neu­vo­ja, ja so­vi­tuk­set on teh­tä­vä hel­pom­mik­si soit­taa, mut­ta kun niin teh­dään, or­kes­te­ri soi ko­me­as­ti.

Tu­los­ta on jo tul­lut. Tou­ko­kuus­sa Ro­yal Winds osal­lis­tui pu­hal­li­nor­kes­te­rien suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin Tam­pe­reel­la ja sai yh­dis­te­tyn tun­nus­tus- ja kan­nus­tus­pal­kin­non laa­duk­kaas­ta in­to­naa­ti­o­työs­tä sekä pien­ryh­mäl­le rää­tä­löi­dyis­tä so­vi­tuk­sis­ta, jot­ka tuo­vat soit­ta­jis­ton par­haat puo­let esil­le.

– Hy­vin meni. Saim­me pal­kin­non ja myön­teis­tä jul­ki­suut­ta.

 

Kar­ja­lai­nen sa­noo, et­tä or­kes­te­ril­la pi­tää ol­la ta­voi­te. Se tuo mie­lek­kyyt­tä te­ke­mi­seen. Ta­voi­te voi ol­la vaik­ka or­kes­te­ri­kil­pai­lu, kon­sert­ti tai ää­ni­te.

– Ke­vääl­lä teim­me ää­nit­teen omaan käyt­tööm­me. Huip­pu­tuot­ta­ja Jan­ne Si­ni­ke­to ää­nit­ti. Ää­ni­te on tar­koi­tus lait­taa syk­syl­lä verk­koon ih­mis­ten kuul­ta­vak­si. Tuol­lai­nen kan­nus­taa ih­mi­siä har­joit­te­le­maan.

Ro­yal Wind­sin rin­nal­le Kar­ja­lai­nen on pe­rus­ta­nut pie­nem­män ko­koon­pa­non Ro­yal Brass.

– Ka­ma­ri­mu­siik­kiyh­ty­een oh­jel­mis­to ulot­tuu 1500-lu­vun re­nes­sans­si­mu­sii­kis­ta uu­siin sä­vel­lyk­siin.

Or­kes­te­rit tree­naa­vat Kirk­ko­ka­tu 5:n seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa. Winds har­joit­te­lee maa­nan­tai­sin ja Brass per­jan­tai­sin. Mo­lem­piin mah­tuu uu­sia soit­ta­jia.

– Puu­pu­hal­ta­jia suo­ras­taan kai­va­taan. Puu­pu­hal­ti­met ovat niin pie­ni­ää­ni­siä, et­tä nii­tä soit­ta­via sai­si ol­la enem­män. Ko­e­soit­to­ja meil­lä ei ole. Kaik­ki har­ras­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Ke­nen­kään va­kau­mus­ta en ole ky­sy­nyt, ei­kä sel­lai­nen mi­nul­le kuu­lu­kaan.

 

Pu­hal­li­nor­kes­te­rin har­joit­te­lu on pää­mää­rä­tie­tois­ta. Vaik­ka suu­rin osa soit­ta­jis­ta on har­ras­te­li­joi­ta, asi­at teh­dään mah­dol­li­sim­man am­mat­ti­mai­ses­ti.

– Kun har­joi­tel­laan, kaik­ki kes­kit­ty­vät soit­ta­mi­seen. On meil­lä am­mat­ti­lai­si­a­kin. He hoi­ta­vat yleen­sä soo­lo-osuu­det. It­se­kin soi­tan mu­ka­na, var­sin­kin vas­kiyh­ty­ees­sä, Kar­ja­lai­nen ker­too.

Soit­ta­jis­ta suu­rin osa on Kar­ja­lai­sen mu­kaan yli vii­si­kymp­pi­siä.

– Van­haa par­rua täy­si on bän­di, mut­ta on siel­lä nai­si­a­kin. On ark­ki­teh­tia, lää­kä­riä, mo­nen­lais­ta am­mat­ti­lais­ta.

Ikä on ka­pel­li­mes­ta­ril­le vain nu­me­ro.

– Ih­mi­nen ei ole kos­kaan lii­an van­ha op­pi­maan, jos ha­lua on, vaik­ka op­pi­mi­nen voi­kin ol­la hi­taam­man puo­leis­ta, hän sa­noo.

 

Kari Kar­ja­lai­sen kesä on men­nyt jou­lu­kon­ser­tin nuot­te­ja kir­joit­ta­es­sa.

– Nuot­te­ja on mil­joo­na, kun jo­kai­sel­le soit­ta­jal­le teh­dään oma nuot­ti, hän nau­rah­taa.

Ro­yal Winds te­kee jou­lu­kon­ser­tin Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien pu­hal­li­nor­kes­te­rin kans­sa.

– En­sin esiin­nym­me Lah­des­sa ja sit­ten Tam­pe­reen seu­dul­la. Soi­tam­me Bac­hia Ris­tin­kir­kos­sa 3. jou­lu­kuu­ta.

Pu­hal­li­nor­kes­te­rin kau­den pää­ta­pah­tu­ma on ke­vät­kon­sert­ti. 

– Tu­los­sa on hy­vin kun­ni­an­hi­moi­nen kon­sert­ti: Beet­ho­ve­nia ja Si­be­liuk­sel­ta Ka­re­lia-sar­jaa sekä Fin­lan­dia.

Ro­yal Wind­sin oh­jel­mis­to koos­tuu Kar­ja­lai­sen mu­kaan tyy­pil­li­ses­ti van­ho­jen mes­ta­rei­den, ku­ten Bac­hin, Beet­ho­ve­nin ja Si­be­liuk­sen, sä­vel­lyk­sis­tä laa­du­kas­ta ke­vyt­tä mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta. Kar­ja­lai­nen myös sä­vel­tää or­kes­te­reil­le.

– Jou­lu­kon­ser­tis­sa kuul­laan kak­si omaa sä­vel­lys­tä­ni. Uut­ta mu­siik­kia on tu­los­sa myös ke­vään kon­sert­tiin.

Jou­lu- ja ke­vät­kon­sert­ti kuu­lu­vat pu­hal­li­nor­kes­te­rin vuo­si­kier­toon. Muu­ten ko­koon­pa­not esiin­ty­vät so­pi­van ti­lai­suu­den tul­len. Ro­yal Brass esiin­tyi vii­mek­si Ur­ku­vii­kon ava­jai­sis­sa elo­kuun al­ku­puo­lel­la.

Seu­ra­kun­nis­sa voi har­ras­taa mu­siik­kia ja to­teut­taa it­se­ään muu­sik­ko­na pai­neet­to­mas­sa ja pal­ve­le­vas­sa hen­ges­sä. Täl­lai­ses­ta on hyvä esi­merk­ki Lah­des­sa aloit­ta­va Tuo­mas­mu­siik­ki­ryh­mä. Ryh­mään et­si­tään lau­la­jia ja soit­ta­jia.

– Tuo­mas­kuo­ron toi­min­ta on lop­pu­nut. Nyt yri­te­tään ra­ken­taa ko­ko­nais­ta mu­siik­ki­ryh­mää, soit­ta­jia ja lau­la­jia, jot­ka ha­lu­a­vat pal­vel­la Tuo­mas­mes­suis­sa ja ke­hit­tää yh­tei­sön toi­min­taa, ker­too ryh­mää oh­jaa­va Meri Ka­lan­ti.

Ka­lan­ti on lau­la­nut ja soit­ta­nut pi­a­noa Tuo­mas­mes­suis­sa. Seu­ra­naan hä­nel­lä on ol­lut rum­pa­li, ba­sis­ti, ki­ta­ris­ti, viu­lis­ti ja lau­la­jia.

Ka­lan­ti sa­noo kel­puut­ta­van­sa mu­kaan kaik­ki soit­ti­met pait­si kuk­ko­pil­lin.

– Pi­de­tään tu­lo­kyn­nys ma­ta­la­na. Pe­rus­tai­to inst­ru­ment­tiin riit­tää. Yh­des­sä ope­tel­laan li­sää ja ke­hi­ty­tään. Lau­la­jil­la oli­si hyvä ol­la jon­kin­lai­nen stem­ma­lau­lu­tai­to. Ikä­ra­jaa meil­lä ei ole, hän sa­noo.

Si­tou­tu­mi­sel­la ei tar­koi­te­ta sitä, et­tä joka iki­seen har­joi­tuk­seen pi­täi­si osal­lis­tua.

– Hom­ma ei kaa­du sii­hen, jos joku har­joi­tus jää vä­liin. Toi­von kui­ten­kin, et­tä ryh­mään si­tou­du­taan. Elo­kuus­ta läh­tien ker­ran vii­kos­sa Ris­tin­kir­kos­sa har­joi­tel­laan. Jos kes­ki­viik­koil­lois­sa on ti­laa, ja täl­lai­nen jut­tu kiin­nos­taa, niin yh­teys mi­nuun ja mu­kaan vaan.

Syk­syn en­sim­mäi­nen Tuo­mas­mes­su pi­de­tään syys­kuus­sa. 

– Tuo­mas­mes­su­ja ke­hi­te­tään, ja mu­siik­ki­ryh­mä­kin on osa sitä. Aja­tus on, et­tä ryh­mäs­tä tu­lee kiin­teä osa mes­sua ja sen suun­nit­te­lu- ja ra­ken­nus­po­ruk­kaa. Jos ih­mi­sil­lä löy­tyy in­nos­tus­ta ja kiin­nos­tus­ta, voi­daan esiin­tyä jos­sain muu­al­la­kin, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti mei­dän fo­kus on Tuo­mas­mes­suis­sa, Ka­lan­ti sa­noo.

Ju­ni­o­ri­työ­tä­kin seu­ra­kun­nis­sa mu­sii­kin sa­ral­la teh­dään. Nas­to­las­sa seu­ra­kun­nan 4–8-vuo­ti­ai­den Mus­ka­ri­kuo­ro saa rin­nal­leen yh­dek­sän vuot­ta täyt­tä­nei­den kuo­ron.

– Aja­tus on, et­tä lap­set pää­se­vät tuot­ta­maan ään­tä mah­dol­li­sim­man nuo­ri­na. Mo­lem­mis­sa kuo­rois­sa tär­ke­ää on elä­myk­sel­li­syys ja mu­sii­kin ko­ko­nais­val­tai­nen ko­ke­mi­nen. Lei­ki­tään, lau­le­taan, soi­te­taan ja tans­si­taan. Lau­la­mi­nen opi­taan sii­nä ohes­sa. Pai­kal­laan ole­mis­ta har­joi­tel­laan, mut­ta ei ol­la koko tun­tia pai­kal­laan nuo­tit kä­sis­sä, sa­noo kuo­ro­ja oh­jaa­va Nas­to­lan seu­ra­kun­nan kant­to­ri An­ne Käki-Kuo­ri­kos­ki.

Kum­pai­nen­kin kuo­ro esiin­tyy seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa, ku­ten per­he­kir­kois­sa.

– Lap­set pi­tä­vät esiin­ty­mi­sis­tä, vaik­ka osa nii­tä vä­hän jän­nit­tää­kin. Kuo­ros­sa on mu­ka­va esiin­tyä, kun ei tar­vit­se ol­la yk­sin. Kos­kaan esi­tys ei mene huo­nos­ti tai vää­rin. Kuu­li­jat ovat ai­na ihas­tu­nei­ta las­ten esiin­ty­mi­ses­tä, Käki-Kuo­ri­kos­ki sa­noo.

Kant­to­ri pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä lap­set nä­ky­vät ja kuu­lu­vat seu­ra­kun­nas­sa ja saa­vat myön­tei­siä ko­ke­muk­sia kir­kon ja seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta.

Nas­to­lan lap­si­kuo­ro­jen syys­kau­si käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 31. elo­kuu­ta. Mo­lem­piin ryh­miin ote­taan uu­sia kuo­ro­lai­sia.

– Jos oi­kein pal­jon tu­lee, po­ruk­ka pi­tää ja­kaa use­am­paan ryh­mään, mut­ta niin tus­kin käy, et­tei ryh­miin mah­tui­si.

En­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei vaa­di­ta ei­kä kar­sin­taa kuo­roi­hin ole.

– Har­ras­ta­mi­nen on il­mais­ta. Sii­nä­kään ei eri­ar­vois­te­ta ke­tään, Käki-Kuo­ri­kos­ki sa­noo.

Jut­tua kor­jat­tu 6.9. klo 11.25: Pois­tet­tu tie­to­laa­ti­kos­ta mai­nin­ta, et­tä Lau­lu­ryh­mä Sä­ke­niä ko­koon­tui­si Lau­neen kir­kon ala­ker­ras­sa kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 17.30 kant­to­ri Son­ja Tis­sa­rin joh­ta­ma­na. Ky­seis­tä lau­lu­ryh­mää ei enää ole.

Seu­ra­kun­tien kuo­rot Lah­des­sa

Lau­neen kirk­ko­kuo­ro har­joit­te­lee tors­tai­sin kel­lo 18.30 Lau­neen kir­kon kirk­ko­sa­lis­sa. Kuo­roa joh­taa Jo­han­na Suo­ma­la.

Sal­paus­se­län kir­kon kuo­ron har­joi­tuk­set käyn­nis­ty­vät tors­tai­na 19.10. Li­sä­tie­toa an­taa kant­to­ri Jo­han­na To­rik­ka.

Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ylis­tys­lau­la­jat har­joit­te­lee Jout­jär­ven kir­kol­la tors­tai­sin 17.30. Kuo­roa joh­taa kant­to­ri Lau­ri Töld­sepp.

Ris­tin­kir­kon kuo­ro har­joit­te­lee tors­tai­sin klo 16.30–18 Kirk­ko­ka­tu 5:n seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa kant­to­ri Au­ro­ra Ikä­val­kon joh­dol­la.

Nas­to­lan kirk­ko­kuo­ro tree­naa kes­ki­viik­koi­sin 14.9. al­ka­en Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kel­lo 17. Kuo­roa joh­taa vs. kant­to­ri Sal­la­ma­ri Hy­vö­nen.

Muk­ku­lan kirk­ko­kuo­ron toi­min­ta jat­kuu syk­syl­lä. Li­sä­tie­to­ja saa kuo­ron joh­ta­jal­ta Mar­juk­ka Lii­ma­tai­sel­ta.

Lah­den Lau­la­mat­to­mien Kuo­ro on suun­nat­tu yli 50-vuo­ti­ail­le. Har­joi­tuk­set tors­tai­sin 15.9. läh­tien Sal­paus­se­län kir­kos­sa kel­lo 17. Mar­jaa­na Tu­ru­nen joh­taa.

Lah­den Gos­pel­kuo­ron ko­e­lau­lu 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le kes­ki­viik­ko­na 31.8. kel­lo 17 Kirk­ko­ka­tu 5:ssä. Li­sä­tie­toa saa Mar­jaa­na Tu­ru­sel­ta.

Nais­ten Prego-kuo­ron har­joi­tuk­set käyn­nis­ty­vät 14.9. Kuo­roa joh­taa Jo­han­na To­rik­ka.

Ylä­as­te- ja lu­ki­oi­käis­ten tyt­tö­jen lau­lu­ryh­mä Via Lu­cis har­joit­te­lee Lau­neen kir­kos­sa tors­tai­sin kel­lo 17.15. Li­sä­tie­toa an­taa kant­to­ri Jo­han­na Suo­ma­la.

Elä­ke­läis­ten kuo­ro har­joit­te­lee tiis­tai­sin Kirk­ko­ka­tu 5:ssä kel­lo 13 Pir­jo-Riit­ta Mar­ja­mä­ki-Ran­ta­sen joh­dol­la.

KID­SIN­GERS on 7–12-vuo­ti­ai­den kuo­ro, joka tree­naa Ah­ti­a­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 15.15. Kuo­roa joh­taa kant­to­ri Han­ne­le Kos­ki­nen.