JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kun vapautuu eräästä tietystä pelosta, voi huomata, että hyvä arki löytyykin läheltä

18.8.2022
Markus Luukkonen

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten il­moit­tau­duin kan­sa­lai­so­pis­ton eng­lan­nin kie­len kurs­sil­le.

Kie­len opis­ke­lu en­sim­mäi­sen ker­ran sit­ten lu­ki­o­vuo­sien oli yl­lät­tä­vän haus­kaa. Kie­li­op­pi­sään­tö­jä ja sa­nas­to­ja pa­lau­tel­tiin mie­leen ren­nos­sa, mut­ta op­pi­mi­seen orien­toi­tu­nees­sa ai­kuis­po­ru­kas­sa.

Sit­ten opet­ta­ja vaih­tui, ja mie­len­kiin­to­ni lo­pah­ti.

Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta? Syk­sy on har­ras­tuk­sien ja uu­sien läh­tö­jen ai­kaa. Moni on viet­tä­nyt ke­sän ai­ka­na pit­kän lo­man, ja akuis­sa riit­tää taas vir­taa uu­del­le.

Yk­si et­sii uu­sia har­ras­tuk­sia, toi­nen muu­ten vain vaih­te­lua. Al­ku­syk­syl­lä se­lail­laan te­at­te­rin ja keik­ka­paik­ko­jen oh­jel­mis­to­ja. Joku va­raa jo mat­kan syys­lo­ma­vii­kol­le.

Ky­sel­lään, mitä uut­ta ja avar­ta­vaa voi­si seu­raa­vak­si ko­keil­la. Aja­tuk­se­na ei ole niin­kään pit­kä­jän­tei­nen har­ras­ta­mi­nen, vaan ker­ta­luon­tei­set teot, oli­pa kyse sit­ten va­el­lus­reis­sus­ta tai kes­kus­tan aa­mi­aisb­runs­sis­ta.

Kir­kon­seu­dun tee­ma­na on Hyvä ar­ki & har­ras­teet. Niin­pä leh­ti on täyn­nä eri­lai­sia hy­vin­voin­tiin ja har­ras­tei­siin liit­ty­viä vink­ke­jä.

Pan­de­mia syn­nyt­ti koh­taa­mis­vel­kaa, ja yk­si­näi­syys ja sii­hen liit­ty­vät huo­let nou­si­vat mo­nil­la pin­taan. Täs­sä hen­ges­sä Lah­den seu­ra­kun­tien toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä on tänä vuon­na Yk­si­näi­syy­des­tä yh­tey­teen.

So­pi­vaa toi­min­taa voi löy­tää laa­jal­la sä­teel­lä: ker­ho­ja lap­sil­le ja per­heil­le, ret­ki- ja lei­ri­päi­viä var­hais­nuo­ril­le, nuor­te­nil­to­ja hie­man van­hem­mil­le sekä viik­ko­toi­min­taa ai­kui­sil­le ja ikäih­mi­sil­le. Erik­seen nos­tai­sin esiin mu­siik­ki­toi­min­nan, joka ku­kois­taa Lah­des­sa var­sin­kin kuo­ro­yh­tei­söis­sä, sekä mes­sut, eli hen­gel­li­sen elä­män kes­kuk­sen.

Myös va­paa­eh­tois­toi­min­taa et­si­väl­le löy­tyy mo­nen­lai­sia vaih­to­eh­to­ja – uu­tuu­te­na mah­dol­li­suus ryh­tyä kum­mik­si sitä tar­vit­se­vil­le. Mikä pa­ras­ta, seu­ra­kun­tien ak­ti­vi­tee­tit ei­vät juu­ri ku­ri­ta kuk­ka­roa, sil­lä ne ovat pää­sään­töi­ses­ti il­mai­sia.

Mi­nul­la oli­si pal­jon­kin aja­tuk­sia sii­tä, mitä hy­vään ar­keen kuu­luu ja mitä kaik­kea pi­täi­si eh­tiä te­ke­mään. Ajat­te­lun edes­sä on sil­ti myös su­den­kuop­pia. Län­si­mai­sia ih­mi­siä vai­vaa usein FOMO (fear of mis­sing out = pel­ko et­tä jää jos­ta­kin pait­si).

Juok­sem­me elä­my­sad­dik­tei­na rien­nos­ta toi­seen huo­maa­mat­ta, et­tä hyvä ar­ki ra­ken­tuu usein tui­ki ta­val­li­sis­ta te­ki­jöis­tä. Pe­rus­pa­li­koi­ta ovat riit­tä­vä uni, ra­vin­to, lii­kun­ta ja so­si­aa­li­set suh­teet.

Koh­tuu­des­ta kir­joit­taa myös ko­lum­nis­tim­me, eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Mark­ku Oja­nen. Tu­tut ru­tii­nit ja as­ka­reet rau­hoit­ta­vat ja an­ta­vat ti­laa jou­te­li­aal­le mie­tis­ke­lyl­le. Kun mie­les­sä on riit­tä­väs­ti ti­laa, syn­tyy myös uu­sia ai­hi­oi­ta. Se­kin on yk­si hy­vän ar­jen ele­men­teis­tä.

Lue lisää aiheesta

Jani Mahkonen

Artikkelit
18.8.2022

”Terve sielu terveessä ruumiissa.” – Pitääkö sanonta paikkansa, hyvin­voin­ti­val­men­taja Elsa Nurminen?

Elsa Nurminen miettii, että suomalainen sisu ei ole hyvinvoinnista huolehtimisessa aina pelkästään myönteinen asia. ”On huono juttu, jos elämä on esimerkiksi selviytymistä lomasta lomaan. Kunpa osaisimme hakea ja antaa apua ennaltaehkäisevästi.” Kuva: Jani Mahkonen

Elsa Nurminen miettii, että suomalainen sisu ei ole hyvinvoinnista huolehtimisessa aina pelkästään myönteinen asia. ”On huono juttu, jos elämä on esimerkiksi selviytymistä lomasta lomaan. Kunpa osaisimme hakea ja antaa apua ennaltaehkäisevästi.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
18.8.2022

Seurakunnan laste­noh­jaaja Elsa Nurminen vaikuttaa myös hyvin­voin­ti­val­men­ta­jana – "Hyvinvointi kannattaa juurruttaa osaksi omaa arkea"

Kari Karjalainen (3. vas.) vetää kahta Lahden seurakuntien puhallinorkesteria. ”Harrastajille sovitukset on tehtävä helpommiksi soittaa, mutta kun niin tehdään, orkesteri soi komeasti”, Karjalainen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Kari Karjalainen (3. vas.) vetää kahta Lahden seurakuntien puhallinorkesteria. ”Harrastajille sovitukset on tehtävä helpommiksi soittaa, mutta kun niin tehdään, orkesteri soi komeasti”, Karjalainen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
17.8.2022

Lahden seura­kun­nissa toimii useita musiikki- ja lauluryhmiä – kolme vetäjää kertoo, mistä heidän ryhmässään on kyse

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Menot
17.8.2022

Piipahdus Marian Kammarissa tekee mummosta digi­tai­turin – "Edes omaiset eivät usko"

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Uutiset
17.8.2022

Gospel­lii­kunta vetää väkeä – "Tanssi gospelin tahtiin avaa kehon ja mielen"

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover