JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Piipahdus Marian Kammarissa tekee mummosta digi­tai­turin – "Edes omaiset eivät usko"

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

17.8.2022
Janne Urpunen

Kai­paat­ko apua äly­pu­he­li­men tai tab­le­tin käyt­töön? Ha­lu­at­ko op­pia käyt­tä­mään so­vel­luk­sia?

Avain­sää­ti­ön Ruu­tu­ys­tä­vien ja Lah­den seu­ra­kun­tien di­gi­neu­vo­la an­taa di­gi­neu­von­taa il­mai­sek­si. Neu­vo­la aloit­taa toi­min­tan­sa Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­las­sa elo­kuun lo­pul­la.

– Pal­ve­lu syn­tyi Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­lan asi­ak­kai­den tar­peis­ta. Ai­em­min on käy­ty epä­vi­ral­li­ses­ti opas­ta­mas­sa asi­ak­kai­ta ku­va­pu­he­lin­so­vel­lus­ten, ku­ten What­sAp­pin ja Sky­pen käyt­töön, sa­noo Ruu­tu­ys­tä­vien pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eli­na Waa­ja­kos­ki.

Ku­va­pu­he­luo­pas­tuk­sel­le riit­tää ky­syn­tää.

– Ku­va­pu­he­lui­ta tar­vit­se­vat var­sin­kin hen­ki­löt, jot­ka ei­vät pää­se liik­ku­maan ko­din ul­ko­puo­lel­la. Heil­le ku­va­pu­he­lu on yh­teys ko­din ul­ko­puo­li­seen maa­il­maan. So­vel­luk­sen avul­la on mah­dol­lis­ta näh­dä tut­tu­ja ja osal­lis­tua ta­pah­tu­miin.

Sa­no­taan, et­tei van­ha koi­ra opi uu­sia temp­pu­ja, mut­ta se on Waa­ja­kos­ken mu­kaan suu­rel­ta osin pup­pua.

– Olen kuul­lut ta­ri­noi­ta, et­tä edes omai­set ei­vät ole us­ko­neet mum­mon tai pa­pan op­pi­van käyt­tä­mään ku­va­pu­he­lin­so­vel­lus­ta, mut­ta niin vain nämä jut­te­le­vat so­vel­luk­sen avul­la tu­tun pa­pin tai kant­to­rin kans­sa ja vaih­ta­vat kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen­sa kans­sa.

Ikäih­mi­set ovat suu­rin neu­von­taa tar­vit­se­va ryh­mä. Kuu­roil­le ku­va­pu­he­lin on oi­va apu.

– Kuu­rol­le, jol­la on vai­keuk­sia liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la, ku­va­pu­he­lut saat­ta­vat suo­ras­taan ava­ta uu­den maa­il­man, kun hän pää­see viit­to­maan ja kes­kus­te­le­maan mui­den kans­sa, Waa­ja­kos­ki to­te­aa.

Ma­ri­an Kam­ma­rin di­gi­neu­vo­la toi­mii Veik­kauk­sen pro­jek­ti­va­roin 23. mar­ras­kuu­ta as­ti.

– Meil­tä Ruu­tu­ys­tä­vis­tä pai­kal­la on pari neu­vo­jaa, jot­ka pal­ve­le­vat asi­ak­kai­ta non-stop-tyy­liin.

Li­säk­si seu­ra­kun­ta kou­lut­taa syk­syn ai­ka­na va­paa­eh­toi­sia di­gi­neu­vo­jia.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä muu­ta­mat kou­lu­te­tut va­paa­eh­toi­set jat­kai­si­vat toi­min­taa, kun nyt al­ka­va pro­jek­ti päät­tyy. Aja­tus on tar­jo­ta pal­ve­lua jat­kos­sa muu­al­la­kin kuin Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa, esi­mer­kik­si Trion Pal­ve­lu­to­ril­la, Waa­ja­kos­ki ker­too.

Di­gi­neu­vo­la pal­ve­lee Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­las­sa 31. elo­kuu­ta läh­tien joka toi­nen kes­ki­viik­ko kel­lo 13–15. Di­gi­neu­vo­laan kan­nat­taa ot­taa oma äly­lai­te mu­kaan. Kah­vi­las­ta saa asi­a­kas­tab­let­te­ja lai­nak­si har­joit­te­lua var­ten.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover