JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kärkölässä lauletaan Kalliolle kukkulalle ja muita tuttuja kansan­lau­luja hengellisin tekstein – Mutta pääseekö viulisti paikalle?

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

1.6.2022
Janne Urpunen

Kär­kö­lä-päi­vä käyn­nis­tyy to­tut­tuun ta­paan kan­san­lau­lu­kir­kol­la Huo­vi­lan puis­tos­sa.

– Kan­san­lau­lu­kirk­ko on ol­lut Kär­kö­lä-päi­vän oh­jel­mas­sa vuo­des­ta 2012, ker­too ide­an äi­ti, Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kant­to­ri Kir­si Skantz-Vil­ja­kai­nen.

Kan­san­lau­lu­kir­kos­sa lau­le­taan suo­ma­lai­sia kan­san­lau­lu­ja hen­gel­li­sin teks­tein. Uu­det sa­nat lau­lui­hin on ru­noil­lut An­na-Mari Kas­ki­nen.

– Kan­san­lau­lu­kirk­ko on sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus, jon­ka tut­tui­hin sä­vel­miin, ku­ten Tääl­lä Poh­jan­täh­den al­la, Kal­li­ol­le kuk­ku­lal­le ja Kar­ja­lan kun­nail­la, on help­po yh­tyä.

Kirk­ko­kan­san lau­lua sä­es­tää Skantz-Vil­ja­kai­nen pi­a­nol­la, Jus­si Sep­pä­lä har­mo­ni­kal­la ja Mika Ku­pa­ri bas­sol­la.

– Viu­lis­ti Aa­po Ylä-Sul­ka­va on maan­vil­je­li­jä. Hä­nen osal­lis­tu­mi­sen­sa rat­ke­aa ihan vii­me het­kel­lä, et­tä on­ko hän pel­lol­la vai soit­ta­mas­sa.

Kär­kö­lä-päi­vän oh­jel­mas­sa on pal­jon muu­ta­kin, esi­mer­kik­si Lah­ti Brass Quin­te­tin kon­sert­ti. Kun­ta ja­kaa ta­pah­tu­mas­sa pal­kin­to­ja, ja Riit­ta Ai­lo­nen ju­lis­taa seu­raa­jan­sa eli vuo­den 2022 Kär­nä­pään.

Kär­nä­pääk­si ni­me­tään Kär­kö­lää pu­heil­laan tai te­oil­laan tun­ne­tuk­si teh­nyt kär­kö­lä­läi­nen. Kant­to­ri Skantz-Vil­ja­kai­nen on vuo­den 2019 Kär­nä­pää. Mui­ta Kär­nä­päi­tä ovat esi­mer­kik­si eläk­keel­lä ole­va po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja ja ul­ko­maan­kir­jeen­vaih­ta­ja Jark­ko Ju­se­lius, kir­jai­li­ja ja kus­tan­ta­ja Kirs­ti Luo­va sekä The Voi­ce of Fin­land -oh­jel­mas­sa lau­la­nut Riik­ka Jaak­ko­la. Pe­rin­ne sai al­kun­sa vuon­na 2005, kun sil­loi­nen kirk­ko­her­ra Mart­ti Myl­lä­ri­nen ja kun­nan­joh­ta­ja Sep­po Huldén päät­ti­vät va­li­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja Ta­pa­ni Mört­ti­sen Kär­nä­pääk­si.

Puis­to­a­kaan ei kan­na­ta unoh­taa. Carl Cons­tan­tin Col­li­nin pe­rus­ta­ma Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen eng­lan­ti­lais­tyy­li­nen mai­se­ma­puis­to on en­ti­söi­ty 1900-lu­vun alun asuun­sa.

Kär­kö­lä-päi­vän jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ja Kär­kö­län kun­ta. Kan­san­lau­lu­kirk­koa on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vul­ta suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä.

Kär­kö­lä-päi­vän kan­san­lau­lu­kirk­ko Huo­vi­lan puis­tos­sa sun­nun­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta kel­lo 11.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover