JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Kummiudesta podetaan huonoa omatuntoa ihan liikaa" – Suhde voi jopa katketa, mutta yhteyden voi avata uudestaan

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

1.6.2022
Janne Urpunen

Kesä tar­koit­taa mo­nel­le rip­pi­juh­lia. On­ko kum­mi­suh­tee­si kun­nos­sa? Kai­paa­ko suh­de sy­ven­tä­mis­tä tai uut­ta vir­taa?

Val­ta­kun­nal­li­nen Kum­mi­päi­vä voi ol­la rat­kai­su eh­kä jo eläh­tä­neen­kin kum­miu­den elä­vöit­tä­mi­seen. Lah­des­sa Kum­mi­päi­vän jär­jes­tää seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä yh­teis­työs­sä yri­tys­ten ja eri toi­mi­joi­den kans­sa.

– Mu­ka­na ovat maa­ui­ma­la, Ra­dio- ja tv-mu­seo, Hiih­to­mu­seo, suur­mä­en nä­kö­tor­ni, Pa­ju­lah­den seik­kai­lu­puis­to, Yo­ga­Rocks ja Ra­vin­to­la Lok­ki. Ha­lu­am­me kan­nus­taa kum­me­ja te­ke­mään jo­tain ki­vaa Kum­mi­päi­vä­nä kum­mi­las­ten­sa kans­sa. Yh­teis­työ­kump­pa­nit tar­jo­a­vat mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä tar­jous­hin­noin, ker­too seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen.

Kum­mius ja yri­tys­s­pon­so­rit ovat lä­hem­pä­nä toi­si­aan kuin äk­ki­sel­tään us­koi­si. Kir­kon kas­te.fi-si­vus­ton mu­kaan ter­min kum­mi taus­tal­la on la­ti­nan­kie­li­nen sana spon­sor – tu­ki­ja.

– Tuos­sa on jär­keä. Kum­mi on kum­mi­lap­sen spon­so­ri ta­val­la tai toi­sel­la. Kir­kol­li­ses­ti kum­mi on kum­mi­lap­sel­leen kris­tit­ty ai­kui­nen, joka tu­kee lap­sen kas­vua kris­tit­ty­nä, mut­ta kum­mi voi tu­kea las­ta myös ta­lou­del­li­ses­ti tai ajal­li­ses­ti.

Vaik­ka pa­pit ovat kum­miu­den asi­an­tun­ti­joi­ta, kum­mei­na he ei­vät ole mui­ta kum­mem­pia.

– Kum­miu­den vaa­li­mi­nen mer­kit­see it­sel­le­kin usein spon­so­roin­tia, et­tä muis­te­taan merk­ki­päi­vä­nä. Aja­tus hen­gel­li­ses­tä mat­ka­kump­pa­nuu­des­ta voi ol­la haas­ta­va. Näin olen kuul­lut piis­po­jen­kin vas­taa­van, Kont­ti­nen sa­noo.

Hän lä­hes­tyy kum­miut­ta, ku­ten mitä ta­han­sa ih­mis­suh­det­ta.

– Yh­tey­den­pi­to voi ol­la hy­vin­kin ar­kis­ta. What­sApp-vies­ti tai pu­he­lu sil­loin täl­löin, kuu­lu­mis­ten ky­se­lyä.

Jo­kai­nen kum­mi­suh­de on oman­lai­sen­sa. Se voi ol­la yk­si elä­män tär­keis­tä ih­mis­suh­teis­ta tai pel­käs­tään kä­si­a­la­näy­te kas­te­to­dis­tuk­ses­sa.

– Kas­teen jäl­keen kum­mi voi ol­la lap­sen elä­mäs­sä mu­ka­na mo­nel­la ta­paa, mut­ta usein vii­meis­tään kon­fir­maa­ti­os­sa. Moni kum­mi tu­lee alt­ta­ril­le siu­naa­maan kum­mi­las­taan. Kon­fir­maa­tio voi ol­la kum­miu­den kaa­ren pää, mut­ta yh­tä lail­la suh­de voi kes­tää läpi elä­män.

Kum­mius on ai­na­kin sii­nä mie­les­sä muu­tok­ses­sa, et­tä kai­kil­le lap­sil­le ei mei­naa löy­tyä kirk­koon kuu­lu­via kon­fir­moi­tu­ja kum­me­ja.

– Lah­des­sa se ei vie­lä juu­ri­kaan näy, mut­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la nä­kyy, kun ih­mi­set kuu­lu­vat yhä vä­hem­män kirk­koon. Kes­kus­te­lua käy­dään sii­tä, riit­täi­si­kö yk­si kirk­koon kuu­lu­va kum­mi ny­kyi­sen kah­den si­jas­ta.

Kont­ti­ses­ta lap­sel­la oli­si hyvä ol­la van­hem­pien li­säk­si per­heen ul­ko­puo­li­nen tu­ki­ja, kuu­luu hän kirk­koon tai ei.

– Mi­nus­ta lap­sel­la voi ol­la kum­me­ja, jot­ka ei­vät kuu­lu kirk­koon tai kuu­lu­vat jo­hon­kin toi­seen kirk­ko­kun­taan. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pi­dän hei­tä ihan yh­tä kum­mei­na kuin kirk­koon kuu­lu­via.

Kum­mi­to­dis­tuk­sia ei­vät kysy myös­kään Kum­mi­päi­vän yh­teis­työ­y­ri­tyk­set.

Kat­so vi­deo: Kum­mi­tä­ti Noo­ra Kal­pio ja kum­mi­poi­ka Elis Py­kä­lä ker­to­vat kum­mi­suh­tees­taan:

Kum­mi­päi­väl­lä kirk­ko ha­lu­aa kan­nus­taa ja roh­kais­ta kum­me­ja pi­tä­mään yh­teyt­tä kum­mi­lap­siin.

– Kum­miu­des­ta po­de­taan huo­noa oma­tun­toa ihan lii­kaa. On tui­ki nor­maa­lia, et­tä yh­tey­den­pi­to jää jos­kus vä­häl­le. Suh­de voi jopa kat­ke­ta, mut­ta yh­tey­den voi ava­ta uu­des­taan, vaik­ka sit­ten kum­mi­päi­vän var­jol­la. Lem­pe­äs­ti kan­nus­tam­me pi­tä­mään kum­mi­suh­det­ta yl­lä, yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen sa­noo.

Val­ta­kun­nal­li­sen Kum­mi­päi­vän ta­ka­na on Kirk­ko­hal­li­tus sekä kir­kon Las­ten ja nuor­ten kes­kus sekä pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien ver­kos­to.

Kum­mi­päi­vää vie­te­tään 5. ke­sä­kuu­ta. Lue tar­kem­mat tie­dot Lah­den­seu­ra­kun­nat.fi

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover