JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Turbo­ah­detun tapahtuman sijaan paljon vapaa-ajan tekemistä – Kylväjä haluaa kesä­päi­vil­leen ensi­ker­ta­laisia ja tuo keskustelut lähe­tys­työstä Suomen Urhei­luo­pis­tolle

3.6.2022
Teemu Leppänen

Lä­he­tyk­sen Ke­sä­päi­vät ko­ko­aa lä­he­tys­työs­tä kiin­nos­tu­neet ih­mi­set Suo­men Ur­hei­luo­pis­tol­le Hei­no­lan Vie­ru­mä­el­le. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jä, joka on yk­si kir­kon lä­he­tys­jär­jes­töis­tä.

– Toi­vom­me, et­tä ta­pah­tu­maan löy­tää myös sel­lai­set ih­mi­set, jot­ka ei­vät ole kos­kaan käy­neet Kyl­vä­jän ke­sä­päi­vil­lä, ei­vät­kä vält­tä­mät­tä edes tie­dä, mikä Kyl­vä­jä on, sa­noo jär­jes­tön vies­tin­tä­pääl­lik­kö Mari Tu­ru­nen.

Ta­pah­tu­mas­sa voi ta­va­ta Kyl­vä­jän lä­he­tys- ja mui­ta työn­te­ki­jöi­tä, kump­pa­nei­ta ja ys­tä­viä, jot­ka pää­se­vät it­se­kin pit­kän ko­ro­na­ku­ri­muk­sen jäl­keen ta­paa­maan ja kuu­le­maan kuu­lu­mi­sia. Kak­si edel­lis­tä ker­taa ta­pah­tu­ma on ol­lut vir­tu­aa­li­nen.

Ta­val­li­si­na ai­koi­na vuo­sit­tai­nen ta­pah­tu­ma on ke­rän­nyt yli 1 000 ih­mis­tä pai­kal­le. Tänä vuon­na ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa on otet­tu läh­tö­koh­dak­si koh­taa­mi­nen ja yh­teen tu­le­mi­nen. Tämä nä­kyy oh­jel­man väl­jyy­des­sä.

– Em­me läh­te­neet ra­ken­ta­maan tur­bo­ah­det­tua ta­pah­tu­maa, jon­ne tu­li­ja jou­tui­si miet­ti­mään, mi­hin kaik­keen hän pys­tyy re­pe­ä­mään mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la, Tu­ru­nen sa­noo.

– Ta­pah­tu­ma­pai­kal­le on help­po ja kiva tul­la ai­ka eri­lais­ten­kin osal­lis­tu­jien. Ha­lu­sim­me tar­jo­ta esi­mer­kik­si per­hei­den van­hem­mil­le pari äs­sää hi­haan. On eri asia eh­dot­taa vaik­ka­pa tei­neil­le, et­tä läh­de­tään Kyl­vä­jän ke­sä­päi­vil­le Vie­ru­mä­el­le, kun alu­eel­ta löy­tyy myös Flow Park ja ui­ma­hal­li.

Ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tö jo it­ses­sään tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den eri­lai­seen te­ke­mi­seen ja myös eri ta­soi­seen ma­joit­tu­mi­seen. Lä­he­tys­päi­vien oh­jel­mas­sa on rin­nak­kais­ta­pah­tu­mia, jois­ta voi va­li­ta it­sel­le mie­luis­ta oh­jel­maa. Koh­de­ryh­mi­nä ovat muun mu­as­sa per­heet ja nuo­ret ai­kui­set.

Heti per­jan­tai­na on mah­dol­lis­ta läh­teä ren­toon il­lan­viet­toon Ou­ti ja Leen mu­sii­kin tah­tiin tai saa­da juok­su­har­ras­ta­ja Saa­ra Ni­kan­de­rin juok­su­vink­ke­jä ja läh­teä yh­teis­len­kil­le.

Per­jan­tai­na pi­de­tään myös yrit­tä­jil­le ja lii­ke-elä­män vai­kut­ta­jil­le Ago­ra-se­mi­naa­ri.

– Aja­tuk­sem­me on tar­jo­ta puit­teet ver­kos­toi­tua ja tuo­da in­no­va­tii­vi­set ih­mi­set yh­teen. Sii­tä voi muo­dos­tua jo­tain uut­ta. On esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta, et­tä toi­sen in­to­hi­mo ja toi­sen tar­ve koh­taa­vat, ja sii­tä syn­tyy jo­kin hy­vää te­ke­vää han­ke. Näin mo­lem­mat voi­vat hyö­tyä, Tu­ru­nen sa­noo.

Ago­ra-ver­kos­to käyn­nis­tet­tiin vuo­si sit­ten, ja tämä on en­sim­mäi­nen live-koh­taa­mi­nen.

– Ago­raan va­li­koi­tuu luon­te­vas­ti yrit­tä­jiä, joi­ta kiin­nos­taa jol­lain ta­val­la lä­he­tys­työ ja eh­kä oma paik­ka sii­nä. He ovat ih­mi­siä, joi­ta kiin­nos­taa, mi­ten voi­si ol­la mu­ka­na Ju­ma­lan mis­si­os­sa ja mitä se voi­si tar­koit­taa omal­la koh­dal­la. Täl­lai­sel­le poh­din­nal­le ja ky­se­lyl­le tar­jo­am­me mah­dol­li­suut­ta.

Lau­an­tail­le Tu­ru­sen yk­si vin­keis­tä on Kyl­vä­jä tä­nään -oh­jel­ma.

– Tämä tar­koi­tet­tu on eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka ei­vät tie­dä, mikä Kyl­vä­jä on. Ker­rom­me te­ke­mäs­täm­me lä­he­tys­työs­tä ja ke­hi­ty­syh­teis­työs­tä maa­il­mal­la sekä mah­dol­li­suuk­sis­ta tul­la mu­kaan.

Uu­den­lai­ses­ta lä­he­tys­työn pa­ra­dig­mas­ta saa kä­si­tyk­sen lau­an­tai­na kel­lo 9.30 al­ka­vas­sa ta­pah­tu­mas­sa.

– Se tar­koit­taa, et­tä em­me it­se­kään näe enää lä­he­tys­työn ai­no­a­na mal­li­na sitä, et­tä suo­ma­lai­nen kou­lu­te­taan ja lä­he­te­tään jon­ne­kin maa­il­mal­le. Sen si­jaan lä­he­tys­työ al­kaa ol­la mo­nen suun­tais­ta. Se on yhä enem­män kump­pa­nuut­ta, Tu­ru­nen ker­too.

– Esi­mer­kik­si Krei­kas­sa teem­me yh­teis­työ­tä kes­ki­aa­si­a­lais­ten pa­ko­lais­ten kans­sa, jot­ka ovat tul­leet Eu­roo­pas­sa kris­ti­tyik­si ja ha­lu­a­vat ker­toa eteen­päin evan­ke­liu­mia löy­tä­neen rie­mul­la. Heil­lä on niin rau­tai­nen oman kult­tuu­rin ja kie­len ym­mär­rys, et­tä suo­ma­lai­nen ei saa­vu­ta sitä koko eli­nai­ka­naan.

Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jä jär­jes­tää Lä­he­tyk­sen Ke­sä­päi­vät Vie­ru­mä­el­lä pe–la 10.–11.6.2022. Oh­jel­ma on lu­et­ta­vis­sa tääl­lä.