JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Valta­kun­nal­linen Ekopaasto-kampanjaa tarjoilee lahtelaisia vinkkejä metsästä saatavaan hyvin­voin­tiin

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

23.2.2022
Teemu Leppänen

Lahden seu­ra­kun­tien py­hiin­va­el­lus­ten sar­ja on yk­si tee­mois­ta, joka jää elä­mään ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta. Ta­pah­tu­mia ke­hi­te­tään täl­le vuo­del­le, ja esi­mer­kik­si ve­si­py­hiin­va­el­luk­sia on suun­nit­teil­la kak­si: aloit­tei­li­joil­le ja ko­ke­neem­mil­le ve­sil­lä liik­ku­jil­le.

Vii­me vuon­na Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin pe­rä­ti kah­dek­san py­hiin­va­el­lus­ta, jois­ta suo­si­tuin ke­rä­si noin 50 osal­lis­tu­jaa. Li­säk­si lah­te­lai­sia kan­nus­tet­tiin kol­men eri tee­man ym­pä­ril­lä oma­toi­mi­seen py­hiin­va­el­luk­seen ja teh­tiin myös eku­mee­ni­nen kau­pun­ki­py­hiin­va­el­lus­vi­deo.

– Ny­ky­päi­vän ih­mis­tä py­hiin­va­el­luk­sis­sa kiin­nos­taa mys­tiik­ka. Va­el­luk­sil­la ei men­nä jär­ki ja suo­ri­tus edel­lä, vaan asi­at ko­e­taan omin ais­tein, ku­vai­lee Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan luon­to­pas­to­ri An­na-Mari Kopo.

– Suo­ma­lais­ten on myös help­po men­nä met­sään, kun se ei ole ke­nen­kään re­vii­riä. Ei tar­vit­se miet­tiä, ku­ten ky­lään men­nes­sä, et­tä mitä vien tu­li­ai­sik­si.

Lah­den seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­työ on huo­mat­tu myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti, ja yh­ty­mä pyy­det­tiin mu­kaan tuot­ta­maan Kirk­ko­hal­li­tuk­sen tä­män ke­vään met­sä­ai­heis­ta Eko­paas­to-kam­pan­jaa. Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät ker­to­vat kam­pan­jas­sa vink­ke­jä luon­to­ai­hei­sen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen.

En­nen kaik­kea Kopo vink­kaa, et­tä ei tar­vit­se läh­teä kau­as pääs­täk­seen luon­toon.

– 15 mi­nuut­tia kau­pun­gin lä­hi­met­säs­sä aut­taa alen­ta­maan ve­ren­pai­net­ta.

Ko­pol­le it­sel­leen met­sä­suh­de on hy­vin lä­hei­nen.

– Met­sä on lä­hei­sin­tä, mitä mi­nul­la on. Se on mi­nul­le kaik­ki. Luon­nos­sa olen ko­ke­nut pe­lot­ta­vi­a­kin ko­ke­muk­sia, ja on ol­lut suo­rit­ta­mis­ta­kin, mut­ta ai­na olen kui­ten­kin sel­vin­nyt. Ai­na se on hy­vin tur­val­li­nen koti. Sen mik­ro­beis­ta olem­me läh­töi­sin, ja sen maa­han pa­laam­me.

Eko­paas­to-kam­pan­ja käyn­nis­tyy tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na 2.3. ja kes­tää pää­si­äis­lau­an­tai­hin 16.4. as­ti. Tänä vuon­na ai­hee­na on mo­nen­lai­set met­sä­suh­teet. Ver­kos­sa ja so­mes­sa nä­ky­vä kam­pan­ja tar­jo­aa vink­ke­jä, nä­kö­kul­mia ja ins­pi­raa­ti­o­ta läh­teä met­sään.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover