JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Diakoniapappi Virpi Vikman viihtyy hiihtoladulla edelleen. "Pyrin hiihtämään kolmesta neljään kertaan viikossa. En ota kilometreistä stressiä", Vikman sanoo.

Diakoniapappi Virpi Vikman viihtyy hiihtoladulla edelleen. "Pyrin hiihtämään kolmesta neljään kertaan viikossa. En ota kilometreistä stressiä", Vikman sanoo.

Heikki Miettinen

Taakse jäi nuori Virpi Kuitunen – Tuleva diako­ni­a­pas­tori yllätti ja menestyi SM-hiihdoissa

Nas­to­lan di­a­ko­ni­a­pas­to­ri Vir­pi Vik­man oli hiih­don ju­ni­o­ri­lu­paus, joka lo­pet­ti nuo­re­na ja pa­la­si SM-la­duil­le kol­me­kymp­pi­se­nä yl­lät­tä­vän hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä. "Kun ko­ke­muk­set ovat tär­ke­äm­piä kuin mi­ta­lit"

23.2.2022
Janne Urpunen

Nas­to­lan di­a­ko­ni­a­pas­to­ri Vir­pi Vik­man on en­ti­nen kil­pa­hiih­tä­jä. Vik­man, omaa su­kua Hon­ka­lam­pi, kuu­lui kau­del­la 1984–85 nuor­ten maa­jouk­ku­e­rin­kiin, jon­ka kirk­kaim­pa­na täh­te­nä tuik­ki Mar­jo Ma­ti­kai­nen (nyk. Ma­ti­kai­nen-Kal­lst­röm). Ma­ti­kai­ses­ta tuli olym­pi­a­voit­ta­ja ja kol­min­ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri, mut­ta Vik­man jät­ti kil­pa­hiih­don juu­ri sil­loin, kun oli­si ol­lut pa­ras ai­ka ko­keil­la ra­jo­jaan.

– Kau­si 84–85 oli vai­kea. Luis­te­lu­tyy­li teki lä­pi­mur­ron, joka tuli mi­nul­le yl­lä­tyk­se­nä. Aloin tree­na­ta luis­te­lua tam­mi­kuus­sa, mut­ta ajau­duin yli­kuor­mi­tus­ti­laan. Suk­si ei lop­pu­kau­des­ta kul­ke­nut, ja ti­puin maa­jouk­ku­e­ryh­mäs­tä, hän muis­te­lee.

Vik­man lo­pet­ti kau­den jäl­keen 18-vuo­ti­aa­na. Lo­pet­ta­mi­nen oli mo­nen asi­an sum­ma.

– Otin hiih­tä­mi­sen lii­an va­ka­vas­ti ja kuor­mi­tuin hen­ki­ses­ti. Koin 16-vuo­ti­aa­na hen­gel­li­sen he­rä­tyk­sen. Se hel­pot­ti lo­pet­ta­mis­pää­tös­tä. Ta­ka­na oli huo­no kau­si ja elä­mäs­sä muu­ta­kin tär­ke­ää kuin hiih­to.

Hiih­toa Vik­man ei kui­ten­kaan jät­tä­nyt. Hän jat­koi oma­eh­tois­ta har­joit­te­lua. Vuo­si­tu­han­nen lo­pul­la Vik­man yl­lät­tä­en pa­la­si kil­pa­la­duil­le.

– En päät­tä­nyt, et­tä pa­laan. Ajat­te­lin ko­keil­la kil­pai­le­mis­ta ma­ta­lal­la pro­fii­lil­la ja ilon kaut­ta.

Ke­vääl­lä 1997 Kit­ti­län SM-hiih­dois­sa 29-vuo­ti­as Vik­man yl­lät­ti hiih­to­vä­en si­joit­tu­mal­la vii­den­nek­si 30 ki­lo­met­rin pe­rin­tei­sen tyy­lin kil­pai­lus­sa. Seu­raa­va­na tal­ve­na Vik­man kii­ruh­ti Jout­se­non SM-ki­sois­sa vi­to­sel­la nel­jän­nek­si.

– Jout­se­non nel­jäs sija on ura­ni pa­ras saa­vu­tus. Kai­sa Va­ris voit­ti. Tuu­lik­ki Pyyk­kö­nen oli toi­nen ja Mia Tuo­vi­la kol­mas. Jäin mi­ta­lis­ta 1,2 se­kun­tia.

Taak­se jäi muun mu­as­sa kym­me­ni­sen vuot­ta nuo­rem­pi Vir­pi Kui­tu­nen, joka ny­ky­ään tun­ne­taan ni­mel­lä Sa­ras­vuo.

– Vir­pi oli vas­ta nou­se­mas­sa kär­ki­hiih­tä­jien jouk­koon. Sil­lä kau­del­la kes­ki­näi­set koh­taa­mi­set Kui­tu­sen kans­sa me­ni­vät pe­rin­tei­sel­lä 2–2.

Tuleva Nastolan seurakunnan pappi Virpi Vikman osallistui Vantaan SM-hiihdoissa tammikuussa 1997 viiden kilometrin perinteiselle matkalle. Kuva: Esko Sarvikas

Tuleva Nastolan seurakunnan pappi Virpi Vikman osallistui Vantaan SM-hiihdoissa tammikuussa 1997 viiden kilometrin perinteiselle matkalle. Kuva: Esko Sarvikas

Esko Sarvikas

Kun tu­los­ta tuli, Vik­man päät­ti pa­nos­taa hiih­toon niin to­sis­saan kuin se kol­me­kymp­pi­se­nä ama­töö­ri­nä oli mah­dol­lis­ta.

– Li­sä­sin har­joit­te­lua vuo­si vuo­del­ta, kos­ka ha­lu­sin ke­hit­tyä. Kil­pai­le­mi­sen idea oli sii­nä, et­tä tu­lok­set pa­ra­ne­vat. Ra­kas­tin har­joit­te­lua.

Rak­kaut­ta ra­joit­ti ko­ko­päi­vä­työ No­ki­an oh­jel­mis­to­suun­nit­te­li­ja­na.

– Mi­nul­le sa­not­tiin, et­tä 500 tun­tia on mak­si­mi­mää­rä, min­kä pys­tyt vuo­des­sa tree­naa­maan työn ohes­sa. Jos oli­sin ha­lun­nut ta­voi­tel­la kan­sain­vä­lis­tä huip­pua, oli­si pi­tä­nyt jät­tää työ ja ryh­tyä tree­naa­maan, ku­ten am­mat­ti­lai­set. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, et­tä en sitä teh­nyt. Kym­me­nen vuot­ta ai­kai­sem­min rat­kai­sus­sa oli­si voi­nut ol­la jär­keä.

Jos­sit­te­lu ei ole Vik­ma­nin laji.

– Hiih­tou­ra on elä­mäs­sä­ni yk­si pol­ku. Vaik­ka oli­sin sat­san­nut nuo­re­na vii­si vuot­ta täy­sil­lä, en eh­kä oli­si saa­vut­ta­nut huip­pua. Mat­ka on tär­ke­äm­pi kuin pää­mää­rä. Sen olen jäl­keen­päin ym­mär­tä­nyt. Ko­ke­muk­set, mitä ur­hei­lu-ural­la­ni sain, ovat tär­ke­äm­piä kuin mi­ta­lit.

Vuo­si­tu­han­nen vaih­dut­tua Vik­ma­nin suk­si ei enää luis­ta­nut toi­vo­tus­ti, vaik­ka hän tree­na­si enem­män kuin kos­kaan.

– Ajat­te­lin, et­tä mie­luum­min har­joit­te­len lii­kaa ja olen tu­kos­sa kuin, et­tä har­joit­te­len lii­an vä­hän ja suk­si ei sen ta­kia kul­je. Li­hak­sis­to meni niin tuk­koon, et­tä pys­tyin enää kah­den­kym­pin sak­kiin.

Vii­mei­sen ker­ran Vik­man pu­jot­ti nu­me­ro­la­pun har­ti­oil­leen Hy­vin­kään kan­sal­li­sis­sa tal­vel­la 2003.

– Lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tein 2005. Sen ke­sän har­joit­te­lin vie­lä, et­tä seu­raa­va­na tal­ve­na lank­ku kul­ki­si, mut­ta krop­pa ei ot­ta­nut tree­niä vas­taan. Ym­mär­sin, et­tä enää en ke­hi­ty, ja on ai­ka lo­pet­taa.

Kil­pa­hiih­don jäl­keen oli ai­ka seu­ra­ta kut­su­mus­ta. Vir­pi Vik­man aloit­ti te­o­lo­gi­an opin­not vuon­na 2010 ja val­mis­tui te­o­lo­gi­an mais­te­rik­si 2015.

Hiih­to­la­dul­la hän viih­tyy edel­leen. Tal­ves­sa tu­lee noin tu­hat la­tu­ki­lo­met­riä, ja su­lan maan ai­ka­na mai­se­ma vaih­tuu rul­la­suk­sil­la.

– Py­rin hiih­tä­mään kol­mes­ta nel­jään ker­taan vii­kos­sa. En ota ki­lo­met­reis­tä stres­siä. Hiih­tä­mi­nen on mi­nul­le luon­te­va ja mie­lui­nen lii­kun­ta­muo­to, Vir­pi Vik­man sa­noo.