JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Katso video – Hiljai­suuden jooga on kuin mini­ret­riitti, jossa koko keho rukoilee

"Hoi­ta­vat, lem­pe­ät liik­keet so­pi­vat myös kris­til­li­seen tra­di­ti­oon", sa­noo la­jiin kou­lut­tau­tu­nut sai­raa­la­pap­pi Jo­han­na Ran­ta­nen.

18.2.2022
Kaisa Hako

Johan­na Ran­ta­nen ot­taa ää­ni­mal­jan kä­teen­sä ja ko­paut­taa sitä kol­mes­ti soit­ti­men ka­pu­lal­la. Ku­mah­dus muis­tut­taa pie­nen kir­kon­kel­lon ään­tä, joka vai­me­nee vä­hi­tel­len hil­jai­suu­dek­si.

– Kun kuu­let ää­ni­mal­jan soi­van, kut­sut myös mie­le­si hil­jen­ty­mään, Ran­ta­nen sa­noo.

Hän aset­tuu sei­so­maan ja te­kee pie­nen lii­ke­sar­jan, jon­ka liik­keet il­men­tä­vät kur­kot­ta­mis­ta koh­ti Luo­jaa, ku­mar­tu­mis­ta luo­ma­kun­nan puo­leen, avau­tu­mis­ta koh­ti toi­sia sekä saa­dun hy­vän tal­len­ta­mis­ta si­sim­pään. Ran­ta­nen yh­dis­tää liik­keet hen­gi­tyk­sen syk­liin sekä il­ta­vir­te­nä tun­ne­tun Tule kans­sa­ni -vir­ren sä­kei­siin.

– Näin liik­keis­tä tu­lee ke­hol­lis­ta ru­kous­ta, hän ha­vain­nol­lis­taa.

Hen­gi­tys­tek­niik­kaan yh­dis­te­tyt liik­keet ovat mo­nel­le tut­tu­ja joo­ga­tun­nil­ta. Kris­til­li­seen sym­bo­liik­kaan yh­dis­tet­ty­nä niis­tä syn­tyy Hil­jai­suu­den joo­gaa, joka on sai­raa­la­pap­pi Heli Har­jun­pään ke­hit­tä­mä spi­ri­tu­a­li­tee­tin muo­to.

– Kes­keis­tä täs­sä on huo­mi­oi­da ke­hon, mie­len ja hen­gen kol­mi­nai­suus, sa­noo lah­te­lai­nen Ran­ta­nen, joka it­se­kin on sai­raa­la­pap­pi. Vuo­rot­te­lu­va­paan­sa ai­ka­na hän on kou­lut­tau­tu­nut Hil­jai­suu­den joo­gan oh­jaa­jak­si. Val­mis­tut­tu­aan vii­me syk­sy­nä hän on oh­jan­nut joo­gaa vi­de­oyh­tey­del­lä.

 

Ran­ta­nen to­te­aa Hil­jai­suu­den joo­gan ole­van jat­ku­moa hil­jai­suu­den vil­je­lyn pe­rin­teel­le, jota har­joi­te­taan muun mu­as­sa ret­rii­teis­sä. Ret­riit­ti­oh­jaa­jak­si hän oli kou­lut­tau­tu­nut jo tätä en­nen. Ran­ta­sel­la ei ol­lut en­nes­tään ko­ke­mus­ta joo­gas­ta en­nen oh­jaa­ja­kou­lu­tus­ta.

– Jo kou­lu­tuk­sen alus­sa ym­mär­sin, et­tä täs­sä on jo­ta­kin hy­vin kieh­to­vaa. En­si ker­taa tun­sin, mi­ten koko keho ru­koi­lee. Mei­dän pe­rin­tees­säm­me ru­kous on usein ta­pah­tu­nut ”kau­las­ta ylös­päin”, hän sa­noo.

 

Joo­ga on yleis­ni­mi­tys vuo­si­tu­han­ti­sil­le pe­rin­teil­le, jois­sa fyy­si­nen har­joi­tus yh­dis­tyy eri­lai­siin maa­il­man­kat­so­muk­siin. Ran­ta­nen to­te­aa, et­tei liik­kei­siin it­ses­sään si­säl­ly mi­tään kat­so­mus­ta.

– Ku­kin mää­rit­te­lee it­se har­joi­tus­ten hen­gel­li­sen si­säl­lön, hän sa­noo.

– Hoi­ta­vat, lem­pe­ät liik­keet so­vel­tu­vat hy­vin myös kris­til­li­seen tra­di­ti­oon. Ta­voit­tee­na on ol­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti Ju­ma­lan edes­sä. Tämä on hil­jai­suu­den et­si­mis­tä ja vaa­li­mis­ta ar­jes­sa, jos­sa usein jou­dum­me te­ke­mään yli voi­miem­me.

 

Hil­jai­suu­den joo­ga so­pii Ran­ta­sen mu­kaan kai­kil­le. Ve­nyt­tä­vät ja kier­tä­vät lii­ke­sar­jat el­vyt­tä­vät ke­hoa. Lii­ke- ja ren­tou­tu­so­si­ot kyt­key­ty­vät ru­kous­lau­sei­siin. Noin tun­nin mit­tai­nen joo­ga al­kaa hil­jai­suu­des­ta ja pa­laa sii­hen. Ää­ni­mal­jan ku­mah­duk­set ryt­mit­tä­vät har­joi­tus­ta, ja oh­jaa­ja voi myös tuo­da har­joi­tuk­seen iko­nin tai sy­tyt­tää kynt­ti­län.

– Kris­til­li­set sym­bo­lit ovat tär­kei­tä, on­han tämä mi­ni­ret­riit­ti. Ym­pä­ris­tön har­mo­nia tu­kee ko­ke­mus­ta, Ran­ta­nen sa­noo.

Hän to­te­aa, et­tä ko­ko­nai­suus on mo­nel­la ta­val­la hoi­ta­va. Liik­keet tun­tu­vat ke­hos­sa vir­kis­tyk­se­nä ja ren­tou­te­na, ja hil­jai­suu­des­sa olo rau­hoit­taa miel­tä ja ra­vit­see hen­keä.

– Tämä on uu­den­lai­nen, ko­ke­muk­sel­li­nen ja hen­git­tä­vä tapa elää kris­ti­nus­koa to­dek­si. Se voi­si ve­tää puo­leen­sa esi­mer­kik­si nuo­ria ai­kui­sia, joil­le kirk­ko ei ole tul­lut tu­tuk­si, hän miet­tii.

 

Ran­ta­sen vuo­rot­te­lu­va­paa on päät­ty­mäs­sä, ja hän pa­laa työ­hön­sä Jal­ma­ri-kun­tou­tus­sai­raa­laan. Hän to­te­aa, et­tä pie­ni päi­vit­täi­nen joo­ga­het­ki an­taa rau­haa ja voi­maa päi­vään.

– Se voi aut­taa myös stres­sin­hal­lin­nas­sa. Työn lo­mas­sa­kin voi teh­dä pie­niä har­joit­tei­ta. Hou­kut­tai­si ko­keil­la, oli­si­ko hen­ki­lö­kun­nal­lam­me kiin­nos­tus­ta osal­lis­tua vaik­ka puo­len tun­nin tuo­li­joo­gaan, hän sa­noo.

Kat­so vi­de­ol­ta Jo­han­na Ran­ta­sen näy­te Hil­jai­suu­den joo­gas­ta:

Hil­jai­suu­den joo­gan oh­jaa­jia on tois­tai­sek­si Päi­jät-Hä­mees­sä har­vas­sa, sil­lä laji on var­sin uu­si. Jo­han­na Ran­ta­nen ke­hot­taa­kin kiin­nos­tu­nei­ta seu­raa­maan Fa­ce­boo­kis­sa Hil­jai­suu­den joo­ga -ryh­mää, jos­sa ja­e­taan tie­toa vaik­ka­pa ly­hyt­kurs­seis­ta ja net­ti­tun­neis­ta.