JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ukrai­na­lais­pa­ko­laiset Padasjoella: "Me odotamme kovin pääsiäistä"

Nina Litus, Tetyana Turupova, Tatiana Andrushchenko ja Nina Homakova haluavat mennä pääsiäisenä Lammille ortodoksimessuun. Kuvat: Irma Peltola

Nina Litus, Tetyana Turupova, Tatiana Andrushchenko ja Nina Homakova haluavat mennä pääsiäisenä Lammille ortodoksimessuun. Kuvat: Irma Peltola

Irma Peltola

31.3.2023
Irma Peltola

Yhtei­söl­li­syys ja pe­rin­teet ovat Pa­das­jo­el­la asu­vil­le Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le tär­kei­tä. He viet­tä­vät pää­si­äis­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ku­ten ko­ti­maas­saan.

Suu­rin osa uk­rai­na­lai­sis­ta on or­to­dok­se­ja, joil­le us­kon­to luo poh­jan pää­si­äi­sen viet­toon. Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­den tär­kein juh­la, joka sym­bo­loi uu­des­ti­syn­ty­mis­tä ja ke­vät­tä.

– Pää­si­äis­tä vie­te­tään yh­des­sä koko su­vun kans­sa kum­mi­lap­sia myö­ten, sa­no­vat Ta­ti­a­na And­rushc­hen­ko, Nina Li­tus, Te­ty­a­na Tu­ru­po­va, Nina Ho­ma­ko­va ja Ol­ha Ly­han.

Uk­rai­na on laa­ja ja vä­ki­ri­kas maa, jo­ten ta­vat viet­tää pää­si­äis­tä vaih­te­le­vat jon­kin ver­ran alu­eit­tain. Nina Li­tus, Te­ty­a­na Tu­ru­po­va ja Ol­ha Ly­han ovat tul­leet Pa­das­jo­el­le Za­po­riž­žan alu­eel­ta Tok­ma­kis­ta, joka on val­loi­tet­tu kau­pun­ki. Muut ovat Har­ko­van seu­dul­ta.

Pa­das­jo­el­la Uk­rai­nan pa­ko­lai­sia on yli 50. Heis­tä iso osa on ol­lut Suo­mes­sa jo vuo­den.

Or­to­dok­sien suu­ri paas­to al­kaa las­ki­ai­se­na ja jat­kuu 40 vuo­ro­kaut­ta. Paas­ton ai­ka­na ei syö­dä li­haa ei­kä mai­to­tuot­tei­ta ei­kä nau­ti­ta al­ko­ho­lia. Osa jät­tää pois kaik­ki eläin­kun­nan tuot­teet ja öl­jyn.

– Paas­ton ai­ka on hy­vin ras­kas­ta. Lap­set, sai­raat ja van­huk­set ei­vät voi paas­to­ta, sa­no­vat Nina Li­tus ja Te­ty­a­na Tu­ru­po­va.

Pää­si­äis­tä var­ten val­mis­te­taan kaik­kea hy­vää, ku­ten ko­ti­mak­ka­roi­ta, li­ha­var­tai­ta ja pe­ko­nia. Val­ko­si­pu­lia uk­rai­na­lai­set ra­kas­ta­vat. Pää­si­äis­herk­ku­ja ovat pi­san­ka­mu­nat, rah­kai­nen pas­ha ja ma­kea ko­ris­tel­tu lei­pä, joka on uk­rai­nan kie­lel­lä – suo­ma­lai­sil­le har­mil­li­ses­ti ”pas­ka”. Pi­san­ka­mu­nat ovat tai­dok­kaas­ti ko­ris­tel­tu­ja mu­nia, joi­hin kul­la­kin alu­eel­la maa­la­taan oma pe­rin­tei­nen ku­vio. Mu­nia vär­jä­tään myös si­pu­lin kuo­ril­la.

Pää­si­äis­lei­vän val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tuu koko per­he. Mie­het vai­vaa­vat tai­ki­nan ja lap­set ko­ris­te­le­vat. Kii­ras­tors­tai­na ta­lon pi­tää ol­la puh­das ja kyl­vys­sä käy­dään en­nen au­rin­gon­nou­sua.

Pää­si­äi­sen kes­kiy­ön mes­su päät­tää paas­ton. Mes­su­ja on kak­si, jois­ta en­sim­mäi­nen al­kaa klo 18 ja toi­nen klo 23. To­sius­kon­nol­li­set ih­mi­set osal­lis­tu­vat mo­lem­piin mes­sui­hin.

Pääsiäisyönä ruokakori otetaan mukaan messuun siunattavaksi. Kuva: Tatiana Andrushchenko

Pääsiäisyönä ruokakori otetaan mukaan messuun siunattavaksi. Kuva: Tatiana Andrushchenko

Tatiana Andrushchenko

Mes­sun ai­ka­na pap­pi siu­naa ih­mis­ten mu­ka­naan tuo­mat ruo­ka­ko­rit, jois­sa voi ol­la mm. mak­ka­raa, suo­laa, voi­ta, pi­san­ka­mu­nia ja lei­von­nai­sia. Osa ko­rin ruo­is­ta pi­tää an­taa köy­hil­le, or­po­ko­tien lap­sil­le ja van­hain­ko­tien asuk­kail­le, mut­ta pää­o­sa syö­dään it­se, kun pa­la­taan kir­kos­ta.

Mes­sus­sa nä­kee pal­jon tut­tu­ja, joi­ta ter­veh­di­tään sa­no­en ”Kris­tus nou­si kuol­leis­ta!” Tä­hän vas­ta­taan ”To­ti­ses­ti nou­si.”

Pää­si­äis­mes­sun jäl­keen aa­mul­la kel­lo nel­jä ka­te­taan vii­mein juh­la­pöy­tä koko su­vul­le. Lap­sil­le ja­e­taan vär­jät­ty­jä ka­nan­mu­nia, joi­ta he lyö­vät kes­ke­nään vas­tak­kain. Lei­kin voit­taa se, jon­ka muna säi­lyy eh­jä­nä. En­nen voit­ta­ja sai syö­dä kaik­ki mu­nat.   

Viik­ko pää­si­äi­sen jäl­keen on vie­lä ta­pa­na vie­rail­la hau­taus­maal­la muis­ta­mas­sa edes­men­nei­tä su­ku­lai­sia. Mu­ka­na on ma­kei­sia ja kek­se­jä, jot­ka jä­te­tään hau­doil­le. Jos­kus pai­kal­le kut­su­taan myös pap­pi ru­koi­le­maan.

Pää­si­äi­nen on Uk­rai­nas­sa iso ja odo­tet­tu juh­la.

– Me odo­tam­me ko­vin pää­si­äis­tä ja toi­vom­me, et­tä sen jäl­keen tu­lee voi­ton päi­vä Uk­rai­nal­le, to­te­a­vat Ta­ti­a­na, mo­lem­mat Ni­nat, Te­ty­a­na ja Ol­ha.

Haas­tat­te­lut teh­tiin tulk­ki Te­ty­a­na Pa­sish­ny­kin vä­li­tyk­sel­lä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover