JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Rajapinta pimeyden ja valon välillä – Mitä pääsiäisyön messussa tapahtuu?

Pää­si­äi­syön mes­sus­sa voi näh­dä vi­su­aa­li­ses­ti­kin kris­ti­nus­kon ydin­ker­to­muk­sen kään­teen.

Kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

31.3.2023
Teemu Leppänen

Jos ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa käy yleen­sä har­voin tai ei ol­len­kaan, voi pää­si­äi­syön mes­su ol­la ko­kei­le­mi­sen ar­voi­nen ti­lai­suus.

– Pää­si­äi­syö on ra­ja­pin­ta, jos­sa siir­ry­tään paas­tos­ta ja pit­kä­per­jan­tain pi­mey­des­tä pää­si­äi­seen kirk­kaa­seen va­loon, ku­vai­lee Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pap­pi Lau­ri Palo.

Pää­si­äi­sen ker­to­muk­ses­sa Jee­sus tun­ne­tus­ti ko­kee ris­tin­kuo­le­man ja nou­see sen jäl­keen kuol­leis­ta.

– Tuo­na yö­nä ol­laan kris­ti­nus­kon yti­mes­sä, tyh­jäl­lä hau­dal­la.

Se, mi­ten tämä ker­to­muk­sen­kään­ne tuo­daan yö­mes­sus­sa esil­le, vaih­te­lee ti­lai­suu­des­ta toi­seen.

Se voi ta­pah­tua esi­mer­kik­si näin.

Mes­su al­kaa var­sin pel­kis­te­tyl­lä alt­ta­ri­so­mis­tuk­sel­la. Li­tur­gi­nen väri on mus­ta, jota il­men­tää alt­ta­ri­kai­teel­la ole­va mus­ta lii­na. Se viit­taa kuo­le­man­su­ruun ja Jee­suk­sen kuo­lin­päi­vään.

Sit­ten kaik­ki muut­tuu.

Kes­ken mes­sun va­lot lai­te­taan täy­sil­le. Alt­ta­ril­le tuo­daan vä­rik­käi­tä kuk­kia. Li­tur­gi­nen väri vaih­tuu val­koi­seen. Uu­si väri ku­vaa iloa, kii­tos­ta, puh­taut­ta ja au­tuut­ta. Se on myös Kris­tuk­sen sym­bo­li.

Kirk­ko­vuo­den toi­ses­sa suu­res­sa juh­la­py­häs­sä, jou­lus­sa, on vii­me vuo­si­na ol­lut ha­vait­ta­vis­sa, et­tä vä­keä kiin­nos­ta­vat myö­häi­sil­lan ti­lai­suu­det aa­mu­ti­lai­suuk­sia enem­män.

Vä­ki­mää­räl­tään pää­si­äis­ti­lai­suu­det jää­vät jou­lus­ta, mut­ta Pa­lon mu­kaan sama il­miö on ha­vait­ta­vis­sa myös pää­si­äi­se­nä. Vii­me vuo­si­na Hol­lo­lan kir­kos­sa kä­vi­jöi­tä on ol­lut pää­sään­töi­ses­ti enem­män pää­si­äi­syön kuin pää­si­äi­saa­mun mes­sus­sa.

– Yö­ti­lai­suu­des­sa on var­maan vie­lä sel­lai­nen sa­la­pe­räi­syy­den ver­ho, joka ve­to­aa, Palo ar­vi­oi.

Päi­jät-Hä­mees­sä pi­de­tään tänä vuon­na usei­ta pää­si­äi­syön mes­su­ja, Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­eel­la­kin kol­me. Lau­ri Palo toi­mii pap­pi­na pää­si­äi­syön mes­sus­sa Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­ses­sa ki­vi­kir­kos­sa. Hän sa­noo, et­tä ti­lai­suut­ta voi ku­vail­la am­ma­til­li­sen vuo­den ko­ho­koh­ta­na.

– Sii­nä kä­si­tel­lään suu­rin­ta ja tär­kein­tä ta­pah­tu­maa, niin kyl­lä sii­hen suh­tau­tuu si­ten, et­tä saa ol­la mu­ka­na siel­lä pal­ve­le­mas­sa.

Ti­lan kes­ki­ai­kai­nen his­to­ria luo vie­lä oman maus­teen­sa.

Pää­si­äi­syön mes­su la 8.4. klo 23 Hol­lo­lan kir­kos­sa. Tie­dot muis­ta pää­si­äis­vii­kon ti­lai­suuk­sis­ta löy­ty­vät seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover