JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sanan Suvipäivät Hollolassa ovat alkaneet: "Miten nykyisessä maailmassa voidaan elää pahan keskellä ja hyvän puolella?"

Elämisestä pahan keskellä, hyvän puolella keskustelivat Hollolan jäähallissa pidettävillä Sanan Suvipäivillä Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki, Suomen Lähetysseuran seurakuntayhteyksien ja varainhankinnan johtaja Karoliina Nivari, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kansan Raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman. Kuva: Teemu Leppänen

Elämisestä pahan keskellä, hyvän puolella keskustelivat Hollolan jäähallissa pidettävillä Sanan Suvipäivillä Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki, Suomen Lähetysseuran seurakuntayhteyksien ja varainhankinnan johtaja Karoliina Nivari, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kansan Raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

17.6.2022
Teemu Leppänen

Sa­nan Su­vi­päi­vät ovat al­ka­neet Hol­lo­las­sa. Oh­jel­ma al­koi Hol­lo­lan jää­hal­lis­sa kel­lo 18.30 piis­pa Sep­po Häk­ki­sen raa­mat­tu­tun­nil­la ja heti sen jäl­keen Hol­lo­lan kun­nan­joh­ta­jan Päi­vi Rah­ko­sen ter­veh­dyk­sel­lä.

Rah­ko­nen osal­lis­tui myös Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­jan Ul­la Sau­na­luo­man ja va­ra­toi­min­nan­joh­ta­jan Kal­le Vir­ran pi­tä­mään esi­ru­kouk­seen.

Tä­män jäl­keen siir­ryt­tiin poh­ti­maan Sa­na­Fo­rum-kes­kus­te­lus­sa, mi­ten ny­kyi­ses­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa us­kal­le­taan elää pa­han kes­kel­lä ja hy­vän puo­lel­la. Kes­kus­te­lua veti Sana-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Heli Kar­hu­mä­ki.

– Ko­ro­na­pan­de­mia, Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan, il­mas­ton­muu­tos ja luon­to­ka­to, Kar­hu­mä­ki lu­et­te­li tä­män ajan suu­rim­pia on­gel­mia.

– Ke­vään ai­ka­na ovat seu­ra­kun­ta­lai­set ot­ta­neet ai­ka pal­jon yh­teyt­tä. Tä­nään vii­mek­si Fa­ce­boo­kis­sa. Kyl­lä nämä krii­sit tu­le­vat piis­pan pöy­däl­le, Sep­po Häk­ki­nen sa­noi.

Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran kou­lut­ta­ja Kris­tii­na Nord­man jat­koi, et­tä suu­ret­kin krii­sit tu­le­vat vas­taan ih­mis­ten hen­ki­lö­koh­tais­ten ko­ke­mus­ten kaut­ta.

– Eni­ten koh­taan ih­mis­ten in­hi­mil­lis­tä hä­tää. Huol­ta omas­ta ter­vey­des­tä, mi­ten lap­set pär­jää­vät, mil­lai­nen tu­le­vai­suus lap­sen­lap­sil­la on edes­sä. Se, mikä on hen­ki­lö­koh­tais­ta kär­si­mys­tä, nii­hin tör­mään ja nii­tä kos­ke­via esi­ru­kous­pyyn­tö­jä mi­nul­le tu­lee.

Kär­si­myk­sen ja pa­han on­gel­maan et­si­tään syi­tä kai­kis­sa us­kon­nois­sa. Kar­hu­mä­ki haas­toi kes­kus­te­li­joi­ta, mi­ten se on se­li­tet­ty kris­ti­nus­kos­sa ja te­kee­kö se kris­ti­tyis­tä vas­tuul­li­sia vai syyn­ta­keet­to­mia.

– Pe­ri­syn­nin kaut­ta olem­me ih­mis­kun­ta pa­han val­las­sa. Se on meis­sä, mut­ta se ei tee meis­tä syyn­ta­keet­to­mia, vaan kyl­lä meil­lä on vas­tuu, Häk­ki­nen sa­noi.

– Ku­ten sie­ni­rih­mas­tos­ta put­kah­taa sie­ni esiin, meis­tä voi put­kah­taa paha esiin. Se ei es­tä mei­tä pyr­ki­mäs­tä hy­vään, piis­pa jat­koi.

Hän ko­ros­ti, et­tä syn­tiin­lan­kee­mus on us­kon­nol­li­nen se­li­tys pa­hal­le.

– Se ei ole yh­teis­kun­ta­po­liit­ti­nen se­li­tys (esi­mer­kik­si so­dal­le), vaan sii­hen tar­vi­taan esi­mer­kik­si tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, Häk­ki­nen sa­noi.

Nord­man to­te­si, et­tä mik­si-ky­sy­myk­set ovat raas­ta­via.

– Kun kär­si­mys­tä tu­lee omal­le koh­dal­le, sii­nä jou­tuu krii­siin ja sii­hen et­sii syi­tä.

– Ei ole help­poa ol­la kär­si­vän rin­nal­la, mut­ta jo kuun­te­le­mal­la voi hel­pot­taa toi­sen oloa, Nord­man sa­noi ja viit­ta­si Jo­bin kir­jaan.

Myös Häk­ki­nen ker­toi, et­tä hän ko­kee myös avut­to­muut­ta kär­si­vän vie­rel­lä.

– Voin se­lit­tää kär­si­mys­tä hä­nel­le te­o­lo­gi­ses­ti, mut­ta ei se tätä ih­mis­tä au­ta sen pi­dem­mäl­le. Sii­nä rat­kai­su on toi­sen rin­nal­la ole­mi­nen, Häk­ki­nen sa­noi ja jat­koi, et­tä esi­ru­kous­ta ei pidä vä­hek­syä.

– Kun em­me saa rat­kai­su­ja on­gel­miin, pis­te lo­pus­sa on se, et­tä Ju­ma­la on kär­si­nyt Jee­suk­ses­sa, ja hän tie­tää mitä kär­si­mys on.

Kun kä­sil­lä on yk­si­lö­kes­kei­nen maa­il­ma, vie­lä­kö aut­ta­jien ja au­tet­ta­vien ase­tel­ma ve­to­aa ih­mi­siin. Vie­lä­kö löy­tyy aut­ta­mi­sen ha­lua?

– To­del­la­kin löy­tyy, vas­ta­si Suo­men Lä­he­tys­seu­ran seu­ra­kun­ta­yh­teyk­sien ja va­rain­han­kin­nan joh­ta­ja Ka­ro­lii­na Ni­va­ri.

– Sen on osoit­ta­nut Uk­rai­nan sota ja halu aut­taa. Poh­din kui­ten­kin myös sitä, mi­ten me jump­pai­sim­me myö­tä­tun­to­li­has­ta myös hei­tä koh­taan, jot­ka ovat eri­lai­sem­pia kuin me.

Nord­man sa­noi, et­tä kris­ti­nus­ko on vas­taus­ta koko ajan kär­si­myk­sen on­gel­maan: ojen­na kät­tä­si toi­sia, myös vie­rai­ta, koh­ti.

Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mät Sa­nan Su­vi­päi­vät kes­tä­vät sun­nun­tai­hin saak­ka.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover