JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hämeenkoskelainen Hannu Roppo iloitsi suuresta osallistujajoukosta. "Suvipäivien juhlaväkeä oli yli puolet", arvioi kirkkoväärtin tehtäviä hoitanut Roppo. Kuva: Markus Luukkonen

Hämeenkoskelainen Hannu Roppo iloitsi suuresta osallistujajoukosta. "Suvipäivien juhlaväkeä oli yli puolet", arvioi kirkkoväärtin tehtäviä hoitanut Roppo. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Hämeenkoski sai Suvi­päi­villä oman juhlapyhän – kirkossa nähtiin rytmikäs messu ja mummoksi pukeutunut kesä­te­at­te­ri­le­genda

19.6.2022
Markus Luukkonen

Sun­nun­tain aa­mu­au­rin­ko tul­vi va­loa Hä­meen­kos­ken kirk­koon. Se tun­tui var­mas­ti Sa­nan Su­vi­päi­vien jär­jes­tä­jien mie­les­tä hy­väl­tä sa­tei­sen lau­an­tain jäl­keen.

Su­vi­päi­vät jal­kau­tui sun­nun­tai­na usei­siin Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kap­pe­lei­hin ja seu­ra­kun­ta­ko­tei­hin. Af­rik­ka­lai­nen gos­pel­mes­su ko­ko­si Hä­meen­kos­ken kirk­koon yli 80 hen­ki­löä, mikä on pie­nel­le paik­ka­kun­nal­le var­sin ko­mea luku.

– Su­vi­päi­vien juh­la­vä­keä oli yli puo­let, ar­vi­oi kirk­ko­väär­tin teh­tä­viä hoi­ta­nut hä­meen­kos­ke­lai­nen Han­nu Rop­po.

Rop­po iloit­si sii­tä, et­tä Hä­meen­kos­ki sai Su­vi­päi­vien oh­jel­mas­sa oman juh­la­py­hän. Hän osal­lis­tui juh­lien va­paa­eh­tois­teh­tä­viin myös Hein­suon ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa lii­ken­tee­noh­jaa­jan teh­tä­vis­sä.

Mes­sun jäl­keen näh­tiin ko­me­di­al­lis­ta draa­maa, jos­sa ke­sä­te­at­te­ri­la­voil­ta tu­tut Erk­ki Soi­ni­nen ja Rai­mo Hau­ta-aho haus­kuut­ti­vat kirk­ko­ai­hei­sil­la ta­ri­noil­laan.

Suvipäivien pääsihteeri Hanna-Leena Penttilä ounastelee, että pitkäkestoinen vaikutus voi näkyä Hollolassa vapaaehtoisten keskuudessa. "Toivon, että he löytävät seurakunnan toimintaan myös tapahtuman jälkeen." Kuva: Markus Luukkonen

Suvipäivien pääsihteeri Hanna-Leena Penttilä ounastelee, että pitkäkestoinen vaikutus voi näkyä Hollolassa vapaaehtoisten keskuudessa. "Toivon, että he löytävät seurakunnan toimintaan myös tapahtuman jälkeen." Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Li­tur­gi­na mes­sus­sa toi­mi Su­vi­päi­vien pää­sih­tee­ri, Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pap­pi Han­na-Lee­na Pent­ti­lä. Myös Pent­ti­lä iloit­si mes­sun run­saas­ta osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä. Vii­kon­lo­pus­ta jäi kai­ken kaik­ki­aan hy­vin po­si­tii­vi­nen maku.

– Lau­an­tai­na vä­keä oli hy­vin liik­keel­lä. Per­jan­tain osal­lis­tu­ja­mää­rä Hein­suon jää­hal­lis­sa näyt­ti mel­ko pie­nel­tä. Su­vi­päi­vien jär­jes­tä­jien mu­kaan se on kui­ten­kin per­jan­tail­le omi­nais­ta.

Koko ta­pah­tu­maan liit­ty­vän työn mää­rä on yl­lät­tä­nyt.

– Vaik­ka oh­jel­ma pyö­rii suun­ni­tel­mien mu­kaan, sen ul­ko­puo­lel­la on jär­jes­tel­tä­vää riit­tä­nyt aa­mus­ta il­taan, ker­too Pent­ti­lä.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta toi­mi Sa­nan Su­vi­päi­vien pää­jär­jes­tä­jä­nä yh­des­sä Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran kans­sa. Eräs kim­mo­ke kris­til­li­sen ke­sä­juh­lan jär­jes­tä­mi­sel­le oli saa­da pan­de­mi­an jäl­keen uu­si pi­ris­tys­ruis­ke seu­ra­kun­nan työ­hön.

Pent­ti­lä ou­nas­te­lee, et­tä pi­ris­tä­vä ja pit­kä­kes­toi­nen vai­ku­tus voi nä­kyä ni­me­no­maan ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­nei­den va­paa­eh­tois­ten kes­kuu­des­sa.

– Meil­lä oli suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia, jois­ta osa en­si­ker­ta­lai­sia. Toi­von, et­tä he läh­te­vät mu­kaan seu­ra­kun­nan toi­min­taan myös ta­pah­tu­man jäl­keen.

Moni fes­ti­vaa­li on jou­tu­nut tänä vuon­na miet­ti­mään, kuin­ka väki hou­ku­tel­laan ta­kai­sin ko­ro­na­pan­de­mi­an pa­him­pien ai­ko­jen jäl­keen.

– Leik­ki­säs­ti voi­si to­de­ta, et­tä en odot­ta­nut mi­tään, mut­ta se kaik­ki täyt­tyi, sa­noo Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran va­ra­toi­min­nan­joh­ta­ja Kal­le Vir­ta, joka oli haas­tat­te­lu­het­kel­lä mat­kal­la Pa­das­jo­el­le saar­naa­maan.

Vir­ta pal­jas­ti, et­tä juh­lien jär­jes­tä­mi­nen jän­nit­ti tänä vuon­na ta­val­lis­ta enem­män, ja odo­tuk­sien aset­ta­mi­nen oli vai­ke­aa.

Koh­taa­mi­set tun­tui­vat eri­lais­ten sul­ku­jen ja tau­ko­jen jäl­keen en­tis­tä mer­ki­tyk­sel­li­sem­mil­tä. To­si­a­sia on sil­ti, et­tä moni eh­ti pan­de­mi­an ai­ka­na tot­tua hen­gel­lis­ten ta­pah­tu­mien seu­raa­mi­seen verk­ko­lä­he­tyk­si­nä.

Myös Su­vi­päi­vät vie­tet­tiin sekä li­ve­nä et­tä ver­kos­sa.

– Ar­vi­oi­sin, et­tä vä­keä oli pai­kal­la noin kak­si kol­ma­so­saa ver­rat­tu­na ko­ro­naa edel­tä­vään ai­kaan. Jää­hal­lis­sa oli paik­ko­ja 1 200 ih­mi­sel­le, ja suun­nil­leen sen ver­ran siel­lä pyö­räh­ti vä­keä lau­an­tai­na. Sun­nun­tain kä­vi­jä­mää­rät eri paik­ka­kun­nil­la tar­ken­tu­vat myö­hem­min. Toi­saal­ta myös strii­me­jä on kat­sot­tu hy­vin: Ee­ro Junk­kaa­lan raa­mat­tu­tun­ti lau­an­tai­na ke­rä­si yli 2 000 kat­se­lua.

Jär­jes­te­lyt su­jui­vat Kal­le Vir­ran mie­les­tä lois­ta­vas­ti.

– Va­paa­eh­toi­set oli­vat suu­rek­si avuk­si. Saim­me myös to­teu­tet­tua yh­den unel­mam­me, kun Lah­den Gos­pel­kuo­ro kon­ser­toi Su­vi­päi­vil­lä lau­an­tai­na. Kon­sert­ti oli ai­van upea, sii­nä oli evan­ke­liu­mi iloi­ses­ti läs­nä, Vir­ta sum­maa.

Hämeenkosken kirkkoon tulvi sunnuntaina valoa sateisen lauantain jälkeen. Kuva: Markus Luukkonen

Hämeenkosken kirkkoon tulvi sunnuntaina valoa sateisen lauantain jälkeen. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Messun jälkeen nähtiin komediallista draamaa, jossa kesäteatterilavoilta tutut Raimo Hauta-aho ja mummoksi pukeutunut Erkki Soininen hauskuuttivat kirkkoaiheisilla tarinoillaan. Kuva: Markus Luukkonen

Messun jälkeen nähtiin komediallista draamaa, jossa kesäteatterilavoilta tutut Raimo Hauta-aho ja mummoksi pukeutunut Erkki Soininen hauskuuttivat kirkkoaiheisilla tarinoillaan. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen