JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ville Haapasalo Sanan Suvi­päi­villä: "Elämässä ei ole mitään järkeä, jos ei luota tule­vai­suu­teen

Näyttelijä Ville Haapasalo, psykologi Mirja Sinkkonen ja nuorisotyöntekijä Teemu Laine osallistuivat Sanan Suvipäivillä Hollolan jäähallissa SanaForumin Ihminen keskellä aikaa -haastatteluun.

Näyttelijä Ville Haapasalo, psykologi Mirja Sinkkonen ja nuorisotyöntekijä Teemu Laine osallistuivat Sanan Suvipäivillä Hollolan jäähallissa SanaForumin Ihminen keskellä aikaa -haastatteluun.

Jani Mahkonen

18.6.2022
Teemu Leppänen

– Täs­sä elä­mäs­sä ei ole mi­tään jär­keä, jos ei luo­ta tu­le­vai­suu­teen, sa­noi näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo Sa­nan Su­vi­päi­vil­lä.

Haa­pa­sa­lo osal­lis­tui lau­an­tai­na Hol­lo­lan jää­hal­lis­sa Sa­na­Fo­ru­min Ih­mi­nen kes­kel­lä ai­kaa -haas­tat­te­luun, jota veti Sana-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Heli Kar­hu­mä­ki.

Haa­pa­sa­lo on teh­nyt 30-vuo­ti­sen uran Ve­nä­jäl­lä ja Suo­mes­sa näyt­te­li­jä­nä ja tv-kas­vo­na.

–En ole tie­toi­ses­ti pyr­ki­nyt ra­ken­ta­maan uraa­ni, vaan olen ol­lut oi­ke­as­sa tai vää­räs­sä pai­kas­sa oi­ke­aan ai­kaan. Olen koko ura­ni ai­ka­na luot­ta­nut toi­seen ih­mi­seen.

Nyt hän on jou­tu­nut et­si­mään uu­sia töi­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an ja Uk­rai­nan so­dan myö­tä.

Haa­pa­sa­lo toi mu­ka­naan jää­hal­lil­le ge­or­gi­a­lai­sia lei­piä myy­vän ki­os­kin­sa.

– Lei­pien myyn­nin piti ol­la ke­sä­työ, mut­ta nyt sitä on jat­ku­nut kak­si vuot­ta.

Ko­ro­na- ja muis­ta ah­din­gois­ta kär­si­vil­le nuo­ril­le Haa­pa­sa­lol­la oli vies­ti.

– Mi­nun kes­ti pit­kään löy­tää se, et­tä oli su­run, ki­vun tai ah­dis­tuk­sen syy mikä ta­han­sa, jo­kai­nen ih­mi­nen ko­kee sen omal­la ta­val­laan, suu­re­na tai pie­ne­nä. Toi­von, et­tä jo­kai­nen nuo­ri löy­täi­si oman ta­pan­sa, jol­la voi ker­toa it­ses­tään ja tun­teis­taan. Se ei ai­na ole sa­no­ja, vaan se voi ol­la myös jo­tain te­ke­mis­tä.

Uk­rai­nan sota oli ko­ro­nan jäl­keen jo toi­nen ta­kais­ku Haa­pa­sa­lol­le.

– Se mi­hin pie­nes­sä pääs­sä­ni täh­tään, on se, kun sota on ohi. En tie­dä, mi­ten näyt­te­li­jä­nä pys­tyi­sin vai­kut­ta­maan so­taan. On kui­ten­kin suun­ni­tel­mia oh­jel­mis­ta sii­tä, mi­ten voim­me aut­taa ih­mi­siä, kun sota on ohi tai tu­lee tu­li­tau­ko.

Ex-ko­ri­pal­loi­li­ja, ny­kyi­nen Hol­lo­lan kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Tee­mu Lai­ne toi esil­le, et­tä on tär­ke­ää muis­taa kään­tää las­ten ja nuor­ten kat­set­ta pois so­das­ta, sil­lä se nä­kyy nuor­ten käyt­tä­mis­sä ka­na­vis­sa.

– Hei­dän elä­mäs­sään pää­point­ti on lä­hei­set ih­mi­set. Kan­nat­taa koh­dis­taa omia voi­mia omaan ym­pä­ris­töön.

Nuo­ri­so­työ on ajan an­ta­mis­ta nuo­ril­le, ja sitä se on ol­lut myös ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na. Lai­ne te­kee yh­teis­työ­tä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn kans­sa.

– Pe­ri­aat­tees­sa meil­le mo­lem­mil­le työ on sa­man­lais­ta. Vä­hän eri­lai­sia työ­me­ne­tel­miä meil­lä on, mut­ta koh­taam­me sa­mo­ja nuo­ria pe­ri­aat­tees­sa sa­mal­la ta­val­la.

Myös Lai­ne koh­taa työs­sään nuor­ten hen­gel­li­siä ky­sy­myk­siä.

– Luon­nol­li­ses­ti mi­nul­la ei ole nii­hin vas­tauk­sia, mut­ta voin ol­la nii­tä mu­ka­na ih­met­te­le­mäs­sä. Olen it­se­kin ih­met­te­li­jä, joka poh­tii asi­oi­ta.

Psy­ko­lo­gi Mir­ja Sink­ko­nen an­toi vin­kin kai­kil­le, jot­ka ovat nuor­ten kans­sa te­ke­mis­sä.

– Oli­si tär­ke­ää, et­tä jak­set­tai­siin ol­la kiin­nos­tu­nei­ta nuor­ten asi­ois­ta. Ky­sy­tään, mi­ten hän jak­saa ja mitä hä­nel­le kuu­luu. Voi läh­teä ky­sy­mäl­lä vaik­ka, mi­ten fu­tis­har­joi­tuk­set me­ni­vät.

Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mät Sa­nan Su­vi­päi­vät kes­tä­vät sun­nun­tai­hin saak­ka.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover