JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pyhäkoulu pölyttyi ja nyt sitä yritetään uudistaa – "Kannattaa tehdä se, mihin pyhäkoulua juuri nyt tarvitaan."

Py­hä­kou­lu voi­si ol­la enem­män, kuin mil­tä se näyt­tää, tuu­mi­taan py­hä­kou­lun kan­na­tu­syh­dis­tyk­ses­sä. Yh­dis­tys on päät­tä­nyt aut­taa nuk­ka­vie­run brän­din uu­teen nou­suun.

Pyhäkoululaisten määrä on laskenut niin, että monessa Suomen seurakunnassa pyhäkoulua ei enää ole. Sen myötä seurakuntien lapset ovat menettämässä tilan, jossa pääosassa eivät ole sinänsä tärkeät yhdessä puuhaileminen tai vanhemmille tarjottu lepohetki, vaan lapsen hengellinen elämä. Kuvituskuva Launeen seurakunnan perhekerhosta. Kuva: Jani Mahkonen

Pyhäkoululaisten määrä on laskenut niin, että monessa Suomen seurakunnassa pyhäkoulua ei enää ole. Sen myötä seurakuntien lapset ovat menettämässä tilan, jossa pääosassa eivät ole sinänsä tärkeät yhdessä puuhaileminen tai vanhemmille tarjottu lepohetki, vaan lapsen hengellinen elämä. Kuvituskuva Launeen seurakunnan perhekerhosta. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

29.9.2021
Kaisa Raittila

Py­hä­kou­lus­ta nou­see py­säh­ty­nei­tä men­neen maa­il­man mie­li­ku­via. Lap­set is­tu­vat pai­kal­laan ja kuun­te­le­vat. Esi­ku­vak­si aset­tu­va ai­kui­nen opet­taa. ”Kilt­ti kuin py­hä­kou­lu­lai­nen” sa­no­taan, kun tar­koi­te­taan nai­i­via ja vä­ri­tön­tä. Ei ih­me, et­tä moni ajat­te­lee py­hä­kou­lun men­neen me­no­jaan.

Py­hä­kou­lu­lais­ten mää­rä on­kin las­ke­nut niin, et­tä mo­nes­sa Suo­men seu­ra­kun­nas­sa py­hä­kou­lua ei enää ole. Sen myö­tä seu­ra­kun­tien lap­set ovat me­net­tä­mäs­sä ti­lan, jos­sa pää­o­sas­sa ei­vät ole si­nän­sä tär­ke­ät yh­des­sä puu­hai­le­mi­nen tai van­hem­mil­le tar­jot­tu le­po­het­ki, vaan lap­sen hen­gel­li­nen elä­mä. Toi­sin kuin seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­hot, il­ta­päi­vä­ker­hot ja lei­rit, py­hä­kou­lu on avoin kai­kil­le. Jous­ta­vas­ti ja kek­se­li­ääs­ti to­teu­tet­tu­na sitä ei­vät ra­jaa kel­lo­nai­ka, ko­koon­tu­mis­paik­ka ei­kä vii­kon­päi­vä.

Py­hä­kou­lu on tai­vaan lah­ja per­heel­le, joka ha­lu­ai­si lap­sen op­pi­van il­ta­ru­kouk­sen, oman us­kon­non juh­la­pe­rin­net­tä, vir­siä, lau­lu­ja ja län­ti­sen kult­tuu­rim­me pe­rus­ker­to­muk­sia. Seu­ra­kun­ta al­koi kui­ten­kin ujos­tel­la tai vä­hä­tel­lä nii­den esil­lä pi­tä­mis­tä sa­maan ai­kaan, kun kris­til­li­nen tapa ja ym­mär­rys ohe­ni­vat kou­luis­sa ja ko­to­na. Nyt per­heet miet­ti­vät, mitä vas­ta­ta lap­sen suu­riin elä­män ja kuo­le­man ky­sy­myk­siin. Mi­ten lap­ses­ta kas­vaa us­kon­to­lu­ku­tai­toi­nen maa­il­man­kan­sa­lai­nen, jos hän ei tun­ne omaa us­kon­to­aan?

Py­hä­kou­lu ajau­tui si­vu­rai­teel­le, kun seu­ra­kun­tien kas­va­tus am­mat­ti­mais­tui ja py­hä­kou­lu jäi hy­vän­tah­tois­ten va­paa­eh­tois­ten har­teil­le. Se al­koi to­teu­tua lii­an sa­tun­nai­ses­ti ja lii­an usein vain mes­sun ai­ka­na, jol­loin kä­vi­jä­jouk­ko ra­jau­tui kir­kol­li­ses­ti ak­tii­vien lap­siin.  

Suo­men Py­hä­kou­lun Ys­tä­vät on työs­tä­nyt py­hä­kou­lun nuk­ka­vie­rua brän­diä ja päät­tä­nyt aut­taa sen uu­teen nou­suun.  

– Toi­vom­me seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den, eri­tyi­ses­ti pap­pien, he­rää­vän huo­maa­maan las­ten hen­gel­li­set tar­peet ja te­ke­mään ti­laa hei­dän ajat­te­lul­leen, sa­noo työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­nut Ani­ta Ah­ti­ai­nen Las­ten ja nuor­ten kes­kuk­ses­ta.

– Jos py­hä­kou­lu oli­si las­ten val­ta­kun­ta, niin kuin sen mei­dän mie­les­täm­me pi­täi­si, se ko­ros­tai­si las­ta us­kon sa­noit­ta­ja­na ja haas­tai­si ai­kui­sen yl­lä­tyk­siin ja hal­lit­se­mat­to­muu­teen. Lei­kin ja va­ka­van yh­dis­tä­mi­nen ei ole las­ten val­ta­kun­nas­sa vaa­ral­lis­ta. Siel­lä pu­hu­taan las­ta. Suu­ret ky­sy­myk­set tu­le­vat kä­sit­te­lyyn lap­sen, ei ai­kui­sen, joh­dol­la ja eh­doil­la. 

Toi­sek­seen py­hä­kou­lu liit­tää su­ku­pol­vien ket­juun. Oma elä­män­ta­ri­na ja kris­ti­nus­kon suu­ri ker­to­mus kie­tou­tu­vat yh­teen. 

– Vaik­ka mie­li­ku­va py­hä­kou­lus­ta oli­si nuk­ka­vie­ru, on se tur­val­li­nen. En ole ai­noa, jol­la on hy­viä muis­to­ja py­hä­kou­lus­ta, sa­noo brän­di­työs­ken­te­lyyn osan­sa tuo­nut Jaa­na Haa­pa­la mai­nos­toi­mis­to Func­kis­ta.

– Ym­mär­rän hy­vin van­hem­pien ja iso­van­hem­pien kä­det­tö­myy­den, kun ha­lu­ai­si siir­tää ar­vos­ta­maan­sa kris­til­lis­tä pe­rin­net­tä, mut­ta ei tie­dä mi­ten. Sik­si py­hä­kou­lun brän­dis­tä kan­nat­taa pyyh­kiä pö­lyt ja teh­dä sii­tä se, mi­hin sitä juu­ri nyt tar­vi­taan. 

 

Py­hä­kou­lu on help­po ohit­taa har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien tul­vas­sa, jos sii­hen suh­tau­tuu har­ras­tuk­se­na. Jos sen si­jaan ajat­te­lee sen tar­jo­a­van lap­sel­le ti­lan ih­me­tel­lä ja kas­vaa ava­rak­si, oman us­kon­ton­sa tun­te­vak­si, mut­ta myös toi­sia va­kau­muk­sia kun­ni­oit­ta­vak­si ih­mi­sek­si, sii­tä tu­lee per­hei­den us­kon­to­kas­va­tuk­sen tu­ki­pi­la­ri. 

Moni muis­taa lap­suu­des­taan py­hä­kou­lun osal­lis­tu­mis­tau­lun ja sii­hen lii­mat­ta­vat tar­rat. Si­säl­löt ovat saat­ta­neet hau­tau­tua pas­sii­vi­seen muis­tiin, mut­ta tun­ne osal­lis­tu­mi­sen ja jouk­koon kuu­lu­mi­sen ilos­ta on jää­nyt mie­leen. Il­man suh­det­ta oman us­kon­non pe­rin­tee­seen, ker­to­muk­siin, lau­lui­hin ja ru­kouk­siin vie­raan­tu­mi­nen kir­kos­ta al­kaa jo lap­se­na. Sik­si hii­pu­vak­si mai­nit­tu py­hä­kou­lu voi ol­la uu­den ta­ri­nan al­ku.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover