JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa pyhäkoulua on muokattu lapsen näköiseksi – "Kristitty voi olla monella tavalla"

”Antakaa lasten osallistua. Luottakaa, että puhumme kristillisestä uskosta turvallisesti”, sanoo 10 vuotta pyhäkouluja pitänyt Launeen seurakunnan pappi Riitta Särkiö. Kuva Launeen seurakunnan perhekerhosta. Kuva: Jani Mahkonen

”Antakaa lasten osallistua. Luottakaa, että puhumme kristillisestä uskosta turvallisesti”, sanoo 10 vuotta pyhäkouluja pitänyt Launeen seurakunnan pappi Riitta Särkiö. Kuva Launeen seurakunnan perhekerhosta. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

29.9.2021
Kaisa Raittila

Ko­ro­na­lu­vut pa­kot­ti­vat pe­ru­maan kou­luun läh­te­vien siu­naa­mi­sen. Sana ei eh­ti­nyt kai­kil­le ja kir­kon pi­haan ker­tyi vä­keä, en­sin kym­me­nen, lo­pul­ta yli vii­si­kym­men­tä. Lah­te­lai­nen lap­si- ja per­he­työn pap­pi Riit­ta Sär­kiö val­mis­te­li ko­ti­pi­has­sa gril­li kuu­ma­na odo­tet­tua per­he­juh­laa, mut­ta läh­ti kir­kol­le ker­to­maan har­mil­li­ses­ta pe­ruun­tu­mi­ses­ta.

– Siel­lä joku jo it­ki­kin, et­tä kaik­ki­ko pe­ru­taan. Ei sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa voi­nut muu­ta kuin siu­na­ta läh­ti­jät. Hy­vin se kävi sii­nä pi­hal­la, enem­piä suun­nit­te­le­mat­ta, tur­va­vä­lein. 

Elä­män­kaa­ren kään­ne muis­tut­taa suu­ris­ta ky­sy­myk­sis­tä ja saa ha­ke­maan yh­teyt­tä ja siu­naus­ta. Mut­ta mi­ten ra­ken­taa pie­nen kris­ti­tyn iden­ti­teet­tiä? On­ko kir­kos­sa kor­kea kyn­nys?

Sär­kiö ar­ve­lee, et­tä kyn­nys on mie­li­ku­vis­sa kor­ke­am­pi kuin oi­ke­as­ti. Eri­lais­ten ta­pah­tu­mien, raa­mat­tu­seik­kai­lu­jen ja kum­mi­ret­kien kaut­ta on help­po tul­la mu­kaan. Päi­vä­hoi­don ja kou­lun jou­lu- ja pää­si­äis­kir­kot te­ke­vät seu­ra­kun­taa tu­tuk­si.

– An­ta­kaa las­ten osal­lis­tua, Sär­kiö neu­voo.

– Luot­ta­kaa, et­tä pu­hum­me kris­til­li­ses­tä us­kos­ta tur­val­li­ses­ti. Kas­te ja sen jäl­keen siir­ty­vä kris­til­li­nen pe­rin­ne on oman us­kon äi­din­kiel­tä, pon­nah­dus­lau­ta kat­so­mus­ten maa­il­maan.  

Riit­ta Sär­kiö on pi­tä­nyt ko­ti­py­hä­kou­lua kym­me­nen vuot­ta. Ta­paa­mi­ses­ta on tul­lut tär­keä myös las­ten van­hem­mil­le. Sil­ti py­hä­kou­luis­ta on mo­nin pai­koin luo­vut­tu. Toi­sil­le sa­nas­ta tu­lee jäh­meä olo. Ko­koon­tu­mi­sai­ka­kaan ei ole kai­kil­le ide­aa­li. Sun­nun­tai­aa­mua pa­rem­min voi­si ve­tää kou­lu­mat­kan var­res­sa to­teu­tu­va vä­li­pa­la­py­hä­kou­lu.  

– Mei­dän pi­täi­si kir­kos­sa it­se us­koa asi­aam­me ja ym­mär­tää, et­tä myös suh­tees­sa yh­teis­kun­taan on tar­jot­ta­va täy­sin lai­men­ne­tun si­jaan niin vah­vaa pi­toi­suut­ta kuin mah­dol­lis­ta, Sär­kiö sa­noo.  

Hen­gel­lis­ten asi­oi­den vai­ku­tus­pii­ris­sä ole­mi­nen riit­tää. Mo­nel­le jo kirk­koon tu­le­mi­nen on kult­tuu­ri­ret­ki.

– Tär­kein­tä on op­pia ru­koi­le­maan. Kuul­la, mil­lai­nen Ju­ma­la on. Et­tä vaik­ka ru­kous ei var­je­le pa­hal­ta, elä­män myrs­kys­sä Ju­ma­la on ru­koi­li­jan kans­sa. Lap­se­na opit­tu säi­lyy vuo­si­kym­me­nien pää­hän. Kun ta­paan muis­ti­sai­raan, hän osaa yh­tyä En­ke­li tai­vaa­seen. Toi­von, et­tä tä­män­kin ajan lap­sil­le tal­len­tui­si lau­lu­ja mie­leen.

 

Py­hä­kou­lua ei vai­vaa vain van­hen­tu­nut mie­li­ku­va vaan myös aja­tus, et­tä se on tar­koi­tet­tu vain he­vi­juu­se­reil­le.  

– Me suo­ma­lai­set­han eläm­me kris­ti­nus­koa to­dek­si ar­jes­sa, mut­ta sa­nom­me, et­tä em­me ole us­ko­vai­sia, ku­vaa Lah­den seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies Taru Leh­to­nen.

– Kris­tit­ty voi kui­ten­kin ol­la mo­nel­la ta­val­la. Ei­kä py­hä­kou­lu enää tar­koi­ta pai­kal­laan is­tu­via lap­sia ja Raa­mat­tua opet­ta­vaa ai­kuis­ta. Se on yh­teis­tä te­ke­mis­tä ja oi­val­ta­mis­ta.

Lap­sen­ko­koi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa kun­ni­oit­taa lap­sen omaa ajat­te­lua ja hä­nel­le ajankoh­tai­sia ky­sy­myk­siä. 

– Eh­kä py­hä­kou­lua ku­vai­si pa­rem­min sana pyhä leik­ki, Leh­to­nen sa­noo.

– Tar­vit­sem­me kir­kos­sa kes­kus­te­lua ta­vois­ta, joil­la las­ten hen­gel­li­syyt­tä tu­kea. 

Uu­te­na ko­kei­lu­na on aloit­ta­nut kir­je­py­hä­kou­lu. Pos­ti­luu­kus­ta kop­sah­taa teh­tä­viä ja ker­to­mus lap­sen omal­la ni­mel­lä. Se so­pii myös sil­le per­heel­le, jota kir­kon kyn­nys ar­ve­lut­taa.

Py­hä­kou­luun ovat ter­ve­tul­leis­ta kai­ke­ni­käi­set lap­set. Py­hä­kou­lu­tie­toa ja oh­je kir­je­py­hä­kou­lus­ta: lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/tule-mu­kaan/lap­sil­le-ja-lap­si­per­heil­le/py­ha­kou­lut

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover