JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuoria on ehdolla kourallinen, joissakin seura­kun­nissa ei lainkaan – näin nuoret päijät­hä­mä­läiset vastasivat vaalikoneen kysymyksiin

Lahdessa on ehdolla 10 alle 30-vuotiasta ehdokasta, joista puolet Keski-Lahdessa. Evankelisluterilaisessa kirkossa on pohdittu keinoja, joilla nuorten osallisuutta päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa. Kuva: Radek Karkulowski

Lahdessa on ehdolla 10 alle 30-vuotiasta ehdokasta, joista puolet Keski-Lahdessa. Evankelisluterilaisessa kirkossa on pohdittu keinoja, joilla nuorten osallisuutta päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

9.11.2022
Markus Luukkonen

Nuor­ten ai­kuis­ten osal­li­suus kir­kon pää­tök­sen­te­os­sa he­rät­tää kes­kus­te­lua. Kir­kol­lis­ko­kous päät­ti mar­ras­kuus­sa 2019 nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mien pe­rus­ta­mi­ses­ta. Pää­tök­sen voi­maan­tu­lo kui­ten­kin si­dot­tiin uu­den kirk­ko­lain voi­maan­tu­loon. Kos­ka la­kiu­u­dis­tus on kes­ken, ei py­kä­lä tois­tai­sek­si vel­voi­ta seu­ra­kun­tia.

Nuor­ten ohut edus­tus nä­kyy seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa. Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la al­le 30-vuo­ti­ai­ta eh­dok­kai­ta on 16, mikä tar­koit­taa 4,9 pro­sen­tin osuut­ta kai­kis­ta eh­dok­kais­ta. Ko­ti­maa-leh­ti ker­toi ai­em­min, et­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti al­le 30-vuo­ti­ai­ta eh­dok­kai­ta on 5,9 pro­sent­tia. Lu­ke­ma on las­ku­suun­tai­nen ver­rat­tu­na vuo­den 2018 seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin.

Lah­des­sa nuo­ria ai­kui­sia on eh­dol­la 10, jois­ta 5 Kes­ki-Lah­des­sa, 3 Nas­to­las­sa, 1 Lau­neel­la ja 1 Sal­paus­se­läl­lä. Lap­si­per­heis­tään tun­ne­tus­sa Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa ei yl­lät­tä­en ole eh­dol­la ai­no­a­ta­kaan nuor­ta.

Muis­ta seu­ra­kun­nis­ta Hol­lo­la kun­nos­tau­tuu 4 nuo­rel­la eh­dok­kaal­laan. Tai­ni­on­vir­ral­la ja Hei­no­las­sa on yk­si al­le 30-vuo­ti­as, Asik­ka­las­sa ei yh­tään.

– Kun pu­hu­taan kau­pun­ki­seu­ra­kun­nis­ta tai isom­pien kau­pun­kien ke­hys­kun­nis­ta, mää­rät ovat ai­ka ma­ta­lia. Ta­voit­tee­na on ol­lut, et­tä saa­tai­siin mu­kaan eri-ikäi­siä ja eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via eh­dok­kai­ta. Sii­hen näh­den tu­los­ta voi pi­tää epä­on­nis­tu­mi­se­na, luon­neh­tii tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta.

Sal­mi­sen mie­les­tä nuo­ren kan­nat­taa ää­nes­tää eh­do­kas­ta, joka kat­soo tu­le­vai­suu­teen ja on val­mis muu­tok­siin.

– So­pi­va eh­do­kas ei ole vält­tä­mät­tä mi­ten­kään tie­ty­ni­käi­nen. Kun luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ikä­ra­ken­ne kui­ten­kin pai­not­tuu voi­mak­kaas­ti 50–70-vuo­ti­ai­siin, jou­kos­sa on pal­jon sitä kat­san­to­kan­taa, et­tä pi­de­tään kiin­ni ny­kyi­sis­tä toi­min­ta­mal­leis­ta.

Sal­mi­nen huo­maut­taa, et­tä kir­kol­la on iso­ja tu­le­vai­suus­ky­sy­myk­siä esi­mer­kik­si ta­lou­den koh­dal­la.

– Kir­kon ra­ken­ne tu­lee su­pis­tu­maan, jo­ten tar­vi­taan tu­le­vai­suu­teen kat­so­via rat­kai­su­ja.

Kir­kon­seu­tu tut­ki nuor­ten vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia. Al­le 30-vuo­ti­ais­ta yh­tä vail­le jo­kai­nen eli kaik­ki­aan 15 eh­do­kas­ta vas­ta­si vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin.

Eni­ten nuo­ret ai­kui­set ero­a­vat kai­ke­ni­käi­sis­tä ky­sy­myk­ses­sä, pi­täi­si­kö kir­kos­sa vih­kiä sa­maa su­ku­puol­ta ole­via. 8 vas­taa­jaa eli yli puo­let oli täy­sin sa­maa miel­tä. Li­säk­si 3 oli jok­seen­kin sa­maa miel­tä. Vain yk­si nuo­ri il­moit­tau­tui täy­sin eri­mie­li­sek­si. Nuo­ret ovat van­hem­piin ikä­luok­kiin ver­rat­tu­na mer­kit­tä­väs­ti avo­mie­li­sem­piä.

Nuo­ret pe­rus­te­li­vat kan­taan­sa mel­ko kii­vaas­ti­kin, mut­ta osa nos­ti esiin myös oman­tun­non va­pau­den sekä huo­mi­oi, et­tä asi­as­ta päät­tä­mi­nen kuu­luu kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

– Olen val­mis ää­nes­tä­mään kir­kol­lis­ko­kouk­seen tätä rat­kai­sua kan­nat­ta­vaa edus­ta­jaa. Kan­na­tan kui­ten­kin vah­vas­ti pap­pien oman­tun­non va­paut­ta, sil­lä ajat­te­len sen ole­van pa­ras rat­kai­su sekä sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen et­tä pap­pien kan­nal­ta, pe­rus­te­li Kes­ki-Lah­des­sa eh­dol­la ole­va nuo­ri.

Sii­nä mis­sä kaik­ki eh­dok­kaat an­toi­vat tyr­mäyk­sen mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­sel­le seu­ra­kun­nis­sa, nuo­ret vas­taa­jat ei­vät ol­leet kan­nois­saan niin jyrk­kiä. Kol­man­nes eli 5 eh­do­kas­ta ei ot­ta­nut ky­sy­myk­seen suo­raan kiel­teis­tä kan­taa.

– Sen si­jaan, et­tä luo­vu­taan ko­ko­naan, läh­de­tään suo­si­maan kas­vis­pai­not­teis­ta lä­hi­ruo­kaa. Täl­lä het­kel­lä maa­ti­lal­li­set ovat tar­peek­si vai­keuk­sis­sa il­man, et­tä läh­de­tään eh­doin tah­doin lait­ta­maan vas­taan, kom­men­toi nuo­ri eh­do­kas Hei­no­las­ta.

Toi­min­nan pai­no­tuk­sia ja avun tar­peen en­si­si­jai­suut­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä nuo­ret eh­dok­kaat nos­ti­vat esiin jok­seen­kin sa­mat asi­at kuin kaik­ki muut­kin. Ky­sy­myk­seen sii­tä, keis­tä avun­tar­pees­sa ole­vis­ta seu­ra­kun­nan tu­li­si en­si­jai­ses­ti huo­leh­tia, nuo­ret va­lit­si­vat ylei­sim­min per­hei­den tu­ke­mi­sen krii­seis­sä.

Ei lie­ne yl­lät­tä­vää, et­tä seu­ra­kun­tien pi­täi­si nuor­ten eh­dok­kai­den mie­les­tä pa­nos­taa toi­min­nas­saan täl­lä het­kel­lä enem­män nuo­riin. 11 vas­taa­jaa 15:stä piti tätä en­si­ar­voi­se­na.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover