JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keski-Lahdessa tiukka kisa seura­kun­ta­neu­voston paikoista – nimekkäitä pois jääviä on useita

Ristinkirkko on Keski-Lahden seurakunnan keskus.

Ristinkirkko on Keski-Lahden seurakunnan keskus.

Markku Lehtinen

18.9.2022
Markus Luukkonen

Lah­den vii­den seu­ra­kun­nan alu­eel­la kaik­kein tiu­koin­ta on kil­pai­lu Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pai­kois­ta. Neu­vos­ton 16:tta luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­kaa ha­kee mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 38 eh­do­kas­ta. Neu­vos­toa joh­taa kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen.

Eh­do­ka­sa­set­te­lu on hie­man sup­pem­pi kuin vuo­den 2018 vaa­leis­sa, jol­loin eh­dok­kai­ta oli 44.

Eh­dok­kai­ta aset­ta­neis­sa va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sis­sä on ta­pah­tu­nut joi­ta­kin muu­tok­sia. Kes­kus­ta­taus­tai­nen Kirk­ko kes­kel­läm­me ei täl­lä ker­taa aset­ta­nut omia eh­dok­kai­ta. Uu­si tu­lo­kas on Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set, jol­la on kol­me eh­do­kas­ta.

Eni­ten eh­dok­kai­ta, 11, on Yh­dis­ty­neel­lä seu­ra­kun­ta­vä­el­lä. Pe­rään hen­git­tää Tul­kaa kaik­ki 10 eh­dok­kaal­la.

Lis­toil­ta ei löy­dy esi­mer­kik­si kirk­ko­val­tuus­ton ny­kyis­tä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Vie­ru­mä­keä ei­kä yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton jä­sen Simo Hii­la­moa. Edel­lis­ten vaa­lien ää­ni­ha­ra­vis­ta myös­kään Noo­ra Kal­pio ja Mil­la Bru­ne­au ei­vät ole eh­dol­la.

Lah­den yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on Kes­ki-Lah­des­ta niin ikään 38 ha­ki­jaa. Ha­ki­joi­ta eri luot­ta­mus­teh­tä­viin on kaik­ki­aan 41. Eh­do­kas voi ha­kea joko seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, kirk­ko­val­tuus­toon tai mo­lem­piin.

Eh­dol­la Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon:

Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat: Tino Nak­ki­nen, Tra­de­no­mi, AMK, Anu Num­me­la, Las­ten­suo­je­lu­noh­jaa­ja, so­si­o­no­mi, Mi­ka­el Sep­pä­lä, Tra­de­no­mi, AMK, Yrit­tä­jä, Juk­ka Pyyk­kö, Joh­ta­ja, Jan Aho­nen, Opis­ke­li­ja, Ris­to Tar­ki­ai­nen, Ta­lous­joh­ta­ja, eläk­keel­lä, Tar­ja Pölk­ki, Lä­hi­hoi­ta­ja, opis­ke­li­ja, Mia Mi­ro­noff, Tans­si­tai­teen mais­te­ri, reh­to­ri

Sos. dem. vaa­li­liit­to: Mar­jut Ka­jan­der, Tstosht./Elä­kel., Mar­jut Ha­ka­la, Pe­rus­hoi­ta­ja, pää­luot­ta­mus­mies, Er­po Hei­no­lai­nen, Elä­ke­läi­nen, toi­mit­ta­ja, Erk­ki Nie­mi­nen, Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri, VTM, Hil­la Kak­ko, Eri­tyi­so­pet­ta­ja, An­ne­li Vii­nik­ka, Ko­din­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set: An­na-Lii­sa Kar­hu­la, FM, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Jo­han­na Lai­ti­nen, Ko­ti­äi­ti, sai­raan­hoi­ta­ja­o­pis­ke­li­ja, Til­da Strandén, Opis­ke­li­ja

Tul­kaa kaik­ki: Har­ri Lids­le, Muu­sik­ko, Mau­no Ni­va­la, Kir­kon nuo­ri­so­työn­te­ki­jä, eläk­keel­lä, Sep­po Apa­ja­lah­ti, Ro­vas­ti, eläkk., Taa­va Paa­sio, Lää­kä­ri, eläk­keel­lä, Pet­ri Gör­man, Eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja, toi­mit­ta­ja, Kat­ri Ni­va­la, Kasv. kand. eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja, Pau­li Ran­ta­nen, Eko­no­mi, Tar­ja Kol­jo­nen, Toi­mit­ta­ja, KTM, Han­nu Kuok­ka­nen, Eri­kois­lää­kä­ri, pro­fes­so­ri, Min­na Saa­rel­ma-Pauk­ka­la, Do­sent­ti, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki: Jani Ju­ho­nen, Mer­ko­no­mi/ren­ga­sa­sen­ta­ja, Ur­po Kar­ja­lai­nen, Dipl. ins, toi­mi­tus­joh­ta­ja (eläk­keel­lä), Erk­ki Su­ho­nen, Pap­pi. eläk., Kari Val­ka­ma, Kie­len­tut­ki­ja, Veik­ko Toi­vo­nen, Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö, Rai­mo Luuk­ka­nen, Pas­to­ri, elä­ke­läi­nen, Ma­ti­as Gran­lund, Verk­ko­kaup­pa­o­saa­ja, mer­ko­no­mi, Han­na Poh­jan­tu­li, Toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Tuo­mo Poh­jan­tu­li, In­si­nöö­ri, An­na-Lii­sa Hal­me, Elä­ke­läi­nen, Mar­ket­ta Iha­lai­nen, Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover