JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Kuin aika­kap­se­lilla matkustaisi" – Kärsimystie ei onnistuisi ilman satoja innokkaita vapaa­eh­toisia

Jes­se Tuo­mi mars­sii en­sim­mäis­tä ker­taa näyt­tä­möl­le. Mii­ka "Emi" Mortén sai toi­ve­roo­lin mur­ha­mies Ba­rab­baa­na. Mer­vi Val­ta­nen on kuu­lu­nut ka­tu­näy­tel­män kan­ta­viin voi­miin vuo­des­ta 2000.

Opiskelija Jesse Tuomi (keskellä) on roomalainen sotilas, ammattinäyttelijä Tapani Kalliomäki (takana keskellä) Jeesus. Kuva: Janne Raevuori

Opiskelija Jesse Tuomi (keskellä) on roomalainen sotilas, ammattinäyttelijä Tapani Kalliomäki (takana keskellä) Jeesus. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

16.2.2024
Janne Urpunen

Pää­si­äi­se­nä Lah­des­sa näh­tä­vä Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä ei on­nis­tui­si il­man sa­to­ja va­paa­eh­toi­sia. Näy­tel­män roo­leis­sa näh­dään pai­kal­li­sia te­at­te­rin am­mat­ti­lai­sia, har­ras­ta­jia ja näyt­tä­mö­tai­tees­ta kiin­nos­tu­nei­ta, ku­ten Ba­rab­bas­ta esit­tä­vä Mii­ka "Emi" Mortén.

Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa Ba­rab­bas on ka­pi­noit­si­ja ja mur­ha­mies. Kär­si­mys­ties­sä raa­ma­tul­li­set pää­si­äis­mel­la­kat käy­dään Ma­ri­an­puis­tos­sa.

– Al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma oli, et­tä oli­sin mu­ka­na vain lop­pu­koh­tauk­ses­sa, mut­ta sai kut­sun myös mel­lak­ka­koh­tauk­sen har­joi­tuk­siin. Nois­sa mel­la­kois­sa­han Ba­rab­bas pi­dä­tet­tiin ja sen jäl­keen ris­til­le tuo­mit­tiin, Mortén sa­noo.

Kris­til­lis­ten läh­tei­den mu­kaan Ba­rab­bas oli konk­reet­ti­ses­ti en­sim­mäi­nen ih­mi­nen, jon­ka puo­les­ta Jee­sus kuo­li. Juu­de­an roo­ma­lai­sel­la pro­ku­raat­to­ril­la Pon­tius Pi­la­tuk­sel­la oli pää­si­äi­se­nä ta­pa­na va­paut­taa yk­si van­ki. Kun kan­san­jouk­ko vaa­ti Ba­rab­baan va­paut­ta­mis­ta Jee­suk­sen si­jaan, jou­tui jäl­kim­mäi­nen ris­til­le.

– Ins­pi­roi­va ta­ri­na. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten luin Pär La­gerk­vis­tin kir­jan Ba­rab­bas. Sii­tä läh­tien ai­he on kiin­nos­ta­nut. Kun huo­ma­sin seu­ra­kun­nan Ins­tas­sa il­moi­tuk­sen, et­tä ky­seis­tä her­raa ha­e­taan, il­mai­sin kiin­nos­tuk­se­ni oh­jaa­ja Pet­ri Lis­kil­le vä­lit­tö­mäs­ti.

"Emi" Mortén on lahtelainen underground-taitelija, jota Barabbaan kohtalo kiehtoo. Kuva: Janne Urpunen

"Emi" Mortén on lahtelainen underground-taitelija, jota Barabbaan kohtalo kiehtoo. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Mortén ker­too har­ras­ta­neen­sa te­at­te­ria nuo­re­na tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta siir­ty­neen­sä sit­tem­min kir­jal­li­suu­den ja elo­ku­van pa­riin.

– Olen kir­joit­ta­nut kol­me ru­no­kir­jaa ni­mel­lä M. A. Mortén. Olen opis­kel­lut ta­pah­tu­ma- ja me­dia-alaa, kä­si­kir­joit­ta­nut ja oh­jan­nut ly­hy­te­lo­ku­via ja teh­nyt avus­ta­ja­roo­le­ja esi­mer­kik­si Tuuk­ka Te­mo­sen elo­ku­vis­sa.

Morté­nin elo­ku­vis­ta tun­ne­tuin lie­nee Kei­jo Skip­pa­rin kans­sa teh­ty pa­ko­lais­do­ku­ment­ti Sam­sa au­rin­koi­nen, joka sai en­si-il­tan­sa Kino Ii­rik­ses­sä.

Räp­pä­ri Chee­kis­tä ker­to­nees­sa Vel­je­ni var­ti­ja -elo­ku­vas­sa Mortén vi­lah­ti tap­pe­lu­koh­tauk­ses­sa Kau­pun­gin­ta­lon­puis­tos­sa.

– Ai­na­kin 16 tun­tia ku­vat­tiin ja lo­pul­li­seen elo­ku­vaan sii­tä pää­tyi se­kun­ti. Se oli kui­ten­kin kaik­ki­aan hie­no ko­ke­mus. Oli kiva ol­la te­ke­mäs­sä tu­tuil­la pai­koil­la Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa suur­tuo­tan­toa.

Raa­ma­tun mu­kaan Pie­ta­ri kiel­si Jee­suk­sen hii­li­val­ke­an ää­rel­lä. Kär­si­mys­ties­sä koh­taus näy­tel­lään Hak­ka­pe­liit­tain ko­tiin­pa­luu -pat­saan luo­na.

– Täs­sä se käy to­teen, ja kuk­ko lau­laa. Jee­sus­han sitä en­nus­ti jo tuol­la ai­kai­sem­min, Mer­vi Val­ta­nen sa­noo Pent­ti Pa­pi­na­hon veis­tä­män pat­saan juu­rel­la.

Val­ta­sel­le paik­ka ja koh­taus on tut­tu. Hän on ol­lut Lah­des­sa "nai­nen hii­li­val­ke­al­la" vuo­des­ta 2000.

– Olen ol­lut alus­ta läh­tien sa­mas­sa roo­lis­sa. Paa­vo Lis­ki oh­ja­si en­sin, ja nyt oh­jaa poi­kan­sa. Se on ai­ka lail­la sama, mut­ta on mat­kan var­rel­la ai­ka pal­jon ih­mi­siä vaih­tu­nut. Iha­naa, et­tä on tul­lut nuo­ria mu­kaan. Mei­tä on siel­lä kai­ke­ni­käi­siä.

Vaik­ka en­sim­mäi­ses­tä tuo­tan­nos­ta on yli 20 vuot­ta, Val­ta­nen muis­taa, mik­si ai­ka­naan mat­kaan läh­ti.

– Tai­sin ol­la Hol­lo­lan näyt­tä­möl­lä, kun tuli kut­su, et­tä vä­keä tar­vi­taan. Sen jäl­keen on ol­lut pak­ko läh­teä, kun täs­sä pää­see ai­na niin hy­vin kiin­ni pää­si­äi­sen fii­lik­seen. Kau­an sit­ten ta­pah­tu­nut mys­tee­ri konk­re­ti­soi­tuu tääl­lä. Tun­tuu kuin oli­si kes­kel­lä his­to­ri­al­li­sia ta­pah­tu­mia. Se on vä­hän kuin ai­ka­kap­se­lil­la mat­kus­tai­si.

Mervi Valtanen on Kärsimystiessä nainen hiilivalkealla, kun Pietari kieltää Jeesuksen. Kuva: Janne Urpunen

Mervi Valtanen on Kärsimystiessä nainen hiilivalkealla, kun Pietari kieltää Jeesuksen. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Kär­si­mys­tien edel­li­ses­tä esi­tys­ker­ras­ta on ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta, mut­ta Val­ta­sel­le pit­kä tau­ko ei tuo­ta on­gel­mia.

– Roo­li on säi­ly­nyt li­has­muis­tis­sa. Vir­ret­kin siel­tä tu­le­vat, vaik­ka vir­siä ei tule muu­ten lau­let­tua. Kah­dek­san vuot­ta on men­nyt kuin humps vaan.

Val­ta­sen mu­kaan ka­tu­näy­tel­mäs­sä on jo­tain eri­tyis­tä.

– Tär­kein­tä on pää­si­äi­sen sa­no­ma ja fii­lis, mikä sii­tä ja esi­tyk­ses­tä syn­tyy. Mi­nus­ta on iha­naa, et­tä ta­ri­na on tuo­tu näin ih­mis­ten kes­kuu­teen. Kär­si­mys­ties­sä ylei­sö on osa näy­tel­mää.

Val­ta­nen on ko­ke­nut ja toi­me­li­as har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä.

– Vii­des­sä yh­dis­tyk­ses­sä mel­las­tan. Oh­jaan Hei­nä­suon näy­tel­mä­ryh­mää, Pi­sa­ra­te­at­te­ris­sa näyt­te­len ja tuo­tan. Pie­nes­tä ty­tös­tä mi­nul­la on ol­lut halu viih­dyt­tää ih­mi­siä. Se ajaa kaik­kiin näi­hin tou­hui­hin mu­kaan.

Kär­si­mys­tie hui­pen­tuu Ris­tin­kir­kol­la Jee­suk­sen [Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki] ris­tiin­nau­lit­se­mi­seen ja ylös­nou­se­muk­seen. Tuo­mi­on täy­tän­töön­pa­noa val­voo roo­ma­lais­ta so­ti­las­ta näyt­te­le­vä Jes­se Tuo­mi.

Jee­suk­sen kär­si­mys­ker­to­mus on Tuo­mel­le tut­tu, mut­ta Kär­si­mys­tie-näy­tel­mään hä­nel­lä ei ole ai­kai­sem­paa kos­ke­tus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta Yo­u­Tu­bes­sa nä­ke­mi­ään pät­kiä. Sil­loin, kun näy­tel­mä vii­mek­si Lah­des­sa esi­tet­tiin, Tuo­mi oli kym­men­vuo­ti­as.

Tuo­mi opis­ke­lee Sal­pauk­ses­sa lä­hi­hoi­ta­jak­si en­sim­mäis­tä vuot­taan, ja viih­tyy Jout­jär­ven ja Nas­to­lan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­toi­min­nas­sa. Hän sa­noo ol­leen­sa kiin­nos­tu­nut näyt­te­le­mi­ses­tä ai­na, mut­ta en­sim­mäi­nen step­pi näyt­tä­möl­le on jää­nyt ot­ta­mat­ta.

– Oli tosi siis­tiä pääs­tä mu­kaan. Oh­jaa­jan poi­ka Sa­la­ma [Lis­ki] on pa­ras ka­ve­ri­ni. Hän sa­noi, et­tä fai­jal­la on täl­lai­nen jut­tu, läh­det­kö mu­kaan.

Jesse Tuomi todistaa Jeesuksen rangaistuksen täytäntöönpanon Ristinkirkolla Kuva: Janne Urpunen

Jesse Tuomi todistaa Jeesuksen rangaistuksen täytäntöönpanon Ristinkirkolla Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Tuo­mi ker­too suh­tau­tu­van­sa tar­jol­la ole­vaan ko­ke­muk­seen avoi­mes­ti.

– Koi­tan vält­tää en­nak­ko­luu­lo­ja. Pal­jon po­ruk­kaa on var­mas­ti, mut­ta olen roo­li­vaat­tees­sa ja har­joi­tel­lut koh­tauk­set hy­vin. En us­ko, et­tä jän­ni­tän lii­kaa.

Rep­liik­kien muis­ta­mi­ses­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia.

– Olen so­ta­jou­kon etu­ri­vis­sä vii­rin­kan­ta­ja­na. Meil­lä ei ole vuo­ro­sa­no­ja. So­ti­lai­ta ol­laan, ja teh­dään niin kuin sa­dan­pää­mies käs­kee.

Pa­rin vuo­den pääs­tä Tuo­mi pää­see esit­tä­mään so­ti­las­ta Puo­lus­tus­voi­miin va­rus­mie­he­nä.

– On siis­tiä men­nä int­tiin, mut­ta so­ti­la­su­ra ei kiin­nos­ta. Näyt­te­le­mi­nen kiin­nos­taa enem­män, hän sa­noo.

Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä Lah­des­sa 28.–30.3. klo 21–22.30.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover