JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sovi­tuk­sen­kirkko 10 vuotta – "Arkki­teh­to­ninen tyyli pyrkii olemaan yhtä aikaa moderni ja perinteinen"

25.9.2020
Sauli Havas

Nyt on so­pi­va het­ki py­säh­tyä muis­te­le­maan So­vi­tuk­sen­kir­kon suun­nit­te­lua ja ra­ken­ta­mis­ta, kun ra­ken­nus täyt­tää 10 vuot­ta.

Kirk­ko­ra­ken­ta­mi­sel­la on oma eri­tyi­nen paik­kan­sa ra­ken­nus­pe­rin­töm­me jou­kos­sa, ja kir­kon suun­nit­te­li­ja jou­tuu ase­moi­maan it­sen­sä tä­hän pit­kään jat­ku­moon. Kirk­ko­ra­ken­nuk­sen elin­kaa­res­sa kym­me­nen vuot­ta on ly­hyt ai­ka.

Rat­kai­su­ja ei pidä miet­tiä pel­käs­tään ny­ky­het­ken nä­kö­kul­mas­ta, kos­ka ra­ken­nus teh­dään tu­le­via su­ku­pol­via var­ten. Hol­lo­las­sa tämä his­to­ri­al­li­nen pers­pek­tii­vi on hie­nos­ti läs­nä, kun van­ha kes­ki­ai­kai­nen kirk­ko Ve­si­jär­ven ran­nas­sa ja uu­si kirk­ko val­ta­tien var­rel­la käy­vät vuo­ro­pu­he­lua.

So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa ra­ken­nus­tek­ni­set rat­kai­sut ja käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ovat pe­rin­tei­siä. Mas­soit­te­lu läh­tee ra­ken­nus­pai­kan luon­tees­ta ja ark­ki­teh­to­ni­nen tyy­li pyr­kii ole­maan yh­tä ai­kaa mo­der­ni ja pe­rin­tei­nen.

Kir­kon suun­nit­te­lus­sa ark­ki­teh­ti jou­tuu ta­va­no­mais­ta sy­väl­li­sem­min poh­ti­maan ra­ken­nuk­sen ja sitä käyt­tä­vien ih­mis­ten suh­det­ta. So­vi­tuk­sen­kirk­koa suun­ni­tel­ta­es­sa ta­voit­tee­na oli luo­da yh­tei­söl­li­nen ja ko­toi­sa ja toi­saal­ta ar­jen ylä­puo­lel­le ko­hot­ta­va tun­nel­ma.

Pe­rin­tei­seen kirk­koon ver­rat­tu­na mo­der­ni kirk­ko­ra­ken­nus on mo­ni­toi­mi­ta­lo. Pait­si ju­ma­lan­pal­ve­lus­ti­la se on myös ar­ki­nen työ­paik­ka, vi­ras­to, päi­vä­ker­ho ja har­ras­tus­ti­la, jos­sa koh­taa­vat eri­lai­set ih­mi­set eri­lai­sis­sa elä­män ti­lan­teis­sa ja kään­ne­koh­dis­sa. So­vi­tuk­sen­kir­kon eri ti­lo­ja yh­dis­tä­vä au­la on si­sä­ka­tu, jos­sa kaik­ki koh­taa­vat. Suun­nit­te­lun kes­kei­siä haas­tei­ta on näi­den eri­lais­ten toi­min­to­jen il­men­tä­mi­nen ra­ken­nuk­ses­sa si­ten, et­tä syn­tyy har­mo­ni­nen ko­ko­nai­suus.

Tai­de ja kirk­ko­ark­ki­teh­tuu­ri ovat ai­na kul­ke­neet käsi kä­des­sä, ja tai­teel­la on jäl­leen si­jan­sa myös lu­te­ri­lai­sis­sa kir­kois­sa.

Tai­de pu­hut­te­lee ih­mi­siä ja joh­dat­te­lee mie­len ir­ti ar­ki­sis­ta mur­heis­ta. Ra­ken­nuk­sen lä­päi­se­väs­sä kor­ke­as­sa be­to­ni­sei­näs­sä on ku­vi­na muis­tu­mia pai­kal­la kas­va­neis­ta män­nyis­tä ja kirk­ko­his­to­ri­al­li­sia viit­tauk­sia.

Kirk­ko­tai­teel­la on ai­na ol­lut myös ope­tuk­sel­li­nen funk­tio. Ra­ken­nuk­seen var­ta vas­ten suun­ni­tel­lut ka­lus­teet, pa­ra­men­tit, la­si­maa­lauk­set, va­lai­si­met ja niin edel­leen muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den. Ko­ko­nais­tai­de­te­os on juh­la­va sana, mut­ta se oli seu­ra­kun­nan sekä suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen osal­lis­tu­nei­den ark­ki­teh­tien, tai­tei­li­joi­den ja asi­an­tun­ti­joi­den mie­les­sä kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

Kir­joit­ta­ja on ark­ki­teh­ti SAFA ja toi­mi So­vi­tuk­sen­kir­kon pää­suun­nit­te­li­ja­na.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover