JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajalla on taipumus kulkea yhtä aikaa hitaasti ja nopeasti

25.9.2020
Sirkku Kuivasensaari

Kym­me­nes­sä vuo­des­sa So­vi­tuk­sen­kir­kon sei­nät ovat näh­neet ja kuul­leet pal­jon ih­mis­ten ta­ri­noi­ta. Sa­moin olem­me me ta­los­sa työ­tä te­ke­vät työn­te­ki­jät. Vau­vo­jen mat­kat kym­men­vuo­ti­aik­si ovat pi­tä­neet si­säl­lään mo­nia kas­vu­vai­hei­ta, päi­vä­hoi­toon, kou­luun ja har­ras­tuk­siin läh­tö­jä. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten sol­mi­tuis­ta kah­den ai­kui­sen avi­o­lii­tois­ta on eh­ti­nyt kas­vaa ruuh­ka­vuo­sis­sa luo­vi­vien lap­si­per­hei­den van­hem­pien suh­tei­ta. Mo­nes­sa ko­dis­sa suru oli sil­loin yh­tä tuo­re kuin kirk­ko­kin. Vuo­sien myö­tä suru on tai­pu­nut kai­pauk­sek­si ja ikä­vöin­nik­si.

Ajal­la on tai­pu­mus kul­kea yh­tä ai­kaa hi­taas­ti ja no­pe­as­ti. Kym­me­nen vuot­ta on ko­vin eri­lai­nen mat­ka pik­ku­ty­tön ja kes­ki-ikäi­sen nai­sen elä­mäs­sä. Kym­me­nen vuot­ta kir­kon elä­mäs­sä pi­tää si­säl­lään pal­jon, mut­ta on sa­mal­la vain tuo­kio. Sa­maan ai­kaan toi­saal­la Ka­pa­tuo­si­an mäen al­la sei­so­va Py­hän Ma­ri­an ki­vi­kirk­ko muis­tut­taa pel­käl­lä va­kaal­la vuo­si­sa­tai­sel­la ole­muk­sel­laan, et­tä kirk­ko­na Sal­pa­kan­kaan nuo­ru­kai­nen ot­taa vas­ta en­sim­mäi­siä as­ke­li­aan. En­si­as­ke­lis­sa kymp­pi­synt­tä­rei­den san­ka­rei­ta ja nuor­ta kirk­koa yh­dis­tää kui­ten­kin se, et­tä en­si­as­ke­leet­kin on otet­ta­va ihan it­se. Toi­sen as­kel­luk­ses­ta voi ot­taa mal­lia, mut­ta kä­ve­le­mään täy­tyy ope­tel­la ihan it­se. Kum­man­kin on luo­tet­ta­va sii­hen, et­tä omat as­ke­let vah­vis­tu­vat ja kan­nat­te­le­vat ai­ka­naan.

Hol­lo­las­sa nuo­ri ja van­ha kirk­ko elä­vät rin­nan oman­nä­köis­tään ar­kea ja juh­laa. Ne ovat ih­mis­ten ja seu­ra­kun­ta­lais­ten kirk­ko­ja, jois­sa me työn­te­ki­jät saam­me työs­ken­nel­lä. Hol­lo­las­sa on yh­tei­nen kun­nia-asia pi­tää huol­ta van­has­ta Ma­ri­an kir­kos­ta ja sen pe­rin­teis­tä. Sa­mal­la on al­ka­nut löy­tyä myös yh­tei­nen ilo ra­ken­taa uut­ta So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. Kum­mal­la­kin on oma paik­kan­sa ja kum­paa­kin tar­vi­taan.

Kun no­jaan van­han Ma­ri­an kir­kon kas­te­mal­jaan ja si­ve­len sen ro­soi­sia ku­vi­oi­ta kä­del­lä­ni, kii­tän kai­kes­ta sii­tä, mitä on ol­lut en­nen mei­tä. Kun kat­se­len So­vi­tuk­sen­kir­kon au­lan pit­kää suo­raa pit­kin juok­se­via per­he­ker­ho­lai­sia, kii­tän kai­kes­ta sii­tä, mitä tu­lee ole­maan myös mei­dän jäl­keem­me.

Kir­joit­ta­ja on di­a­ko­ni­a­työn kap­pa­lai­nen, sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­ja ja krii­si­työn­te­ki­jä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover