JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mahdol­li­suuk­sien talo löysi käyt­tö­tar­koi­tuk­sensa – Sovi­tuk­sen­kirkko motivoi erilaisiin toimin­ta­muo­toihin yhtä aikaa

25.9.2020
Teemu Leppänen

Val­ta­tien 12 var­rel­la Hol­lo­lan kun­ta­kes­kuk­ses­sa nou­see So­vi­tuk­sen­kir­kon tor­ni, joka kaup­pa­kes­kus­ten mai­nos­tor­neis­ta poi­ke­ten ei lois­ta vies­ti­ään vä­ril­li­se­nä. Hil­jai­ses­ti har­maa­na kut­su­vas­sa tor­nis­sa voi­si kui­ten­kin lu­kea "Mah­dol­li­suuk­sien talo". Sel­lai­se­na So­vi­tuk­sen­kir­kon nä­kee kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen.

– Mie­les­tä­ni tämä ra­ken­nus edus­taa post­mo­der­nia ta­paa ol­la läs­nä. Tääl­lä voi ol­la me­nos­sa vaik­ka­pa las­ten­ker­ho, nuor­te­nil­ta ja hau­ta­jai­set, ja kaik­ki ne on­nis­tui­vat sa­ma­nai­kai­ses­ti.

Hol­lo­la­lai­sen per­hee­näi­din Maa­ret Lil­ja­nie­men ar­keen So­vi­tuk­sen­kirk­ko on kuu­lu­nut per­he­ker­hon ja par­ti­on kaut­ta.

– Ti­lat oli­vat alus­ta as­ti toi­mi­vat ja viih­tyi­sät. Ra­ken­nus on mie­les­tä­ni py­sy­nyt sen jäl­keen­kin hy­väs­sä kun­nos­sa.

Satu Alan­der muis­taa vie­lä hy­vin 10 vuo­den ta­kaa, kun hän sil­loi­se­na nuo­ri­so­pas­to­ri­na koki uu­sien ti­lo­jen val­mis­tu­mi­sen yh­des­sä nuor­ten kans­sa.

– Saim­me sil­loin käyt­tööm­me isot ti­lat ja uu­det ka­lus­teet. Var­mas­ti mo­nel­le jäi sil­loin mie­leen myös uu­si bil­jar­di­pöy­tä.

Seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ toi­mi ai­em­min Sal­pa­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la, jos­sa ti­laa oli huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män. Nyt jo pu­ret­tu ra­ken­nus ra­ja­si osan toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta pois.

So­vi­tuk­sen­kirk­koa kier­tä­es­sä ovien ta­kaa löy­tyy lu­kui­sia, omaan käyt­tö­tar­koi­tuk­seen­sa mie­tit­ty­jä, ti­lo­ja, jois­sa avau­tuu myös eri­lai­set vä­ri­maa­il­mat.

Mu­siik­ki­huo­nees­sa ki­ta­ran kä­teen­sä nap­paa joh­ta­va kant­to­ri Jus­si Kel­ta­kan­gas, joka on juu­ri aloit­ta­nut teh­tä­väs­sään. Hän sa­noo, et­tä ra­ken­nus oli yk­si mo­tii­veis­ta ha­kea Hol­lo­laan töi­hin, kir­kon­ky­län kes­ki­ai­kai­sen har­maa­ki­vi­kir­kon ohel­la.

– Puit­teet mu­sii­kil­le ovat tääl­lä lois­ta­vat.

Kun­nan­joh­ta­ja Päi­vi Rah­ko­nen nä­kee, et­tä kirk­ko­ra­ken­nuk­sen val­mis­tu­mi­nen muut­ti seu­ra­kun­taa toi­mi­ja­na nä­ky­väm­mäk­si mo­nel­la ta­paa.

– Kirk­ko si­näl­lään li­sä­si kun­ta­kes­kuk­sen jul­ki­ku­vaa kau­niin ja ar­vok­kaan ra­ken­nuk­sen myö­tä. Li­säk­si ra­ken­nuk­sen nä­ky­vyys val­ta­tie 12:lle on tuo­nut kun­ta­kes­kuk­sen pa­rem­min myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten tie­toi­suu­teen.

Yk­si mer­kit­tä­vis­tä kiin­teis­töä käyt­tä­vis­tä si­dos­ryh­mis­tä on par­ti­o­lip­pu­kun­ta Hol­lo­lan Hir­ven­hiih­tä­jät. Tänä syk­sy­nä kir­kol­la ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti vä­hin­tään vii­si par­ti­o­lais­ryh­mää. Niin myös Maa­ret Lil­ja­nie­men kak­si ty­tär­tä.

So­vi­tuk­sen­kir­kol­la par­ti­o­ta har­ras­ta­vien toi­min­nas­sa hyö­dyn­ne­tään vä­es­tön­suo­je­lu­ti­laan ra­ken­net­tua ko­loa sekä kir­kon nuo­ri­so­ti­laa. Apu­lais­lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja­na ja oh­jel­ma­joh­ta­ja­na toi­mi­van Lil­ja­nie­men mu­kaan myös sau­na­ti­lo­ja ja tak­ka­huo­net­ta käy­te­tään, mut­ta kui­ten­kin har­vem­min. Lä­hiul­ko­toi­min­nas­sa käy­dään Tii­li­kan­kaan met­sis­sä.

– Kolo mah­dol­lis­taa ko­kous­toi­min­nan. Kirk­ko on myös kes­kei­sel­lä pai­kal­la, jo­ten sin­ne on help­po tul­la niin kä­vel­len kuin au­tol­la, Lil­ja­nie­mi sa­noo.

So­vi­tuk­sen­kir­kon 10-vuo­tis­juh­la­viik­koa vie­te­tään 4.–11.10.2020. Juh­la­mes­sus­sa 4.10. klo 10 saar­naa piis­pa Sep­po Häk­ki­nen.