JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Sinun kätesi voivat kantaa apua tarvitsevaa

29.8.2022
Seppo Häkkinen

Di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­te­na olen usein muis­ta­nut kah­ta jo kau­an sit­ten kuu­le­maa­ni ker­to­mus­ta. Niis­sä ki­tey­tyy di­a­ko­ni­an ole­mus ym­mär­ret­tä­väl­lä ta­val­la. Jos­tain syys­tä kum­mat­kin ker­to­muk­set liit­ty­vät so­ta­vuo­siin.

Tal­vi­so­dan syk­sy­nä 1939 siir­ret­tiin Hel­sin­gis­tä tur­vaan maa­seu­dul­le eri­tyi­ses­ti nai­sia ja lap­sia. Rau­ta­tie­a­se­mal­la pie­ni tyt­tö kan­toi pai­na­vaa pik­ku­vel­je­ään. Vie­ras, joka sen näki, virk­koi: "Kyl­lä­pä si­nul­la on ras­kas taak­ka!" Mut­ta tyt­tö vas­ta­si: "Ei se ole mi­kään taak­ka, se­hän on mi­nun vel­je­ni!"

Tuos­sa pie­nen ty­tön vas­tauk­ses­sa tuli esiin se yh­teis­vas­tuu, joka aut­toi Suo­men kan­saa sen ras­kai­na vuo­si­na. Toi­set ih­mi­set ei­vät ol­leet taak­ko­ja, kil­pai­li­joi­ta tai yli­mää­räi­siä ra­sit­tei­ta. He oli­vat si­sa­ria ja vel­jiä. Täl­lais­ta yh­teis­tä vas­tuu­ta ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta me ny­ky­ään­kin tar­vit­sem­me. Kir­kos­sa me kut­sum­me sitä di­a­ko­ni­ak­si.

Us­ko ja rak­kaus ovat kris­ti­nus­kon luo­vut­ta­mat­to­mat, yh­teen­kuu­lu­vat pe­rus­läh­tö­koh­dat, us­kon ydin­tä. Di­a­ko­ni­as­sa on kyse avun tar­pees­sa ja hä­däs­sä ole­vien ih­mis­ten puo­lel­le ja rin­nal­le aset­tu­mi­ses­ta, toi­mi­mi­ses­ta yh­des­sä hei­dän kans­saan. Se mer­kit­see ih­mi­sar­von esil­lä pi­tä­mis­tä ja puo­lus­ta­mis­ta.

Toi­sen maa­il­man­so­dan ai­kaan erään kau­pun­gin – jon­kun ker­to­mus­ver­si­on mu­kaan Stras­bour­gin – pom­mi­tuk­sis­sa Jee­sus­ta esit­tä­vä pat­sas vau­ri­oi­tui pa­hoin. Kun kau­pun­ki­lai­set löy­si­vät pat­saan rau­ni­oi­den kes­kel­tä, he mu­reh­ti­vat rak­kaan pat­saan sär­ky­mis­tä. 

Asi­an­tun­ti­jat ky­ke­ni­vät kor­jaa­maan suu­rim­man osan pat­saas­ta, mut­ta sen kä­det oli­vat niin pa­hoin vau­ri­oi­tu­neet, et­tei nii­tä ky­et­ty saa­maan en­ti­sel­leen. Jot­kut eh­dot­ti­vat, et­tä pal­kat­tai­siin ku­van­veis­tä­jä te­ke­mään uu­det kä­det. Mut­ta suu­rin osa seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta ha­lu­si jät­tää pat­saan sel­lai­sek­si kuin se oli, py­sy­väk­si muis­tut­ta­jak­si so­dan mur­he­näy­tel­mäs­tä.

Lop­pu­jen lo­puk­si pat­sas jäi il­man kä­siä. Kau­pun­ki­lai­set kui­ten­kin li­sä­si­vät Jee­sus­ta esit­tä­vän pat­saan ja­lus­taan kyl­tin, jos­sa oli­vat nämä sa­nat: "Te olet­te mi­nun kä­te­ni."

Kä­det­tö­mä­nä pat­sas pu­hui heil­le Jee­suk­ses­ta, joka tar­vit­see kä­sik­seen mei­tä jo­kais­ta. Hän tar­vit­see mei­dän kä­tem­me aut­ta­maan köy­hiä, hoi­ta­maan sai­rai­ta, loh­dut­ta­maan yk­si­näi­siä ja pal­ve­le­maan toi­nen toi­si­am­me.

Sii­nä to­teu­tuu van­ha kris­tit­ty­jen vii­saus: Kris­tuk­sel­la ei ole mui­ta kä­siä kuin mei­dän kä­tem­me. Me olem­me hä­nen jal­kan­sa, kä­ten­sä, suun­sa ja sydä­men­sä. Kir­kon di­a­ko­ni­as­sa ja jo­kai­ses­sa rak­kau­den te­os­sa to­teu­tuu Kris­tuk­sen saa­pu­mi­nen ih­mi­se­lä­män kes­kel­le.

Ku­lu­va­na vuo­te­na muis­te­taan eri­tyi­ses­ti am­ma­til­li­sen di­a­ko­ni­an syn­tyä maas­sam­me 150 vuot­ta sit­ten. Mat­hil­da Hof­f­man vi­hit­tiin di­a­ko­nis­sak­si 1.9.1872 Vii­pu­ris­sa. Tä­hän ket­juun liit­ty­vät 11.9.2022 Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa di­a­ko­ni­an vir­kaan vi­hit­tä­vät. Hei­dät lä­he­te­tään pal­ve­le­maan Kris­tuk­sen kirk­koa ai­na ja kaik­ki­al­la.

Di­a­ko­nia ei ole vain kou­lu­tet­tu­jen työn­te­ki­jöi­den vas­tuul­la. Am­ma­til­li­nen di­a­ko­nia tar­vit­see rin­nal­leen va­paa­eh­toi­sia vas­tuun kan­ta­jia. Si­nun kä­te­si voi­vat kan­taa apua tar­vit­se­vaa si­sar­ta tai vel­jeä.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover