JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Diakonit juhlivat ja irrot­te­levat videoilla – "Ajatuksena on tuoda työtämme uudella tavalla näkyviin"

Taina Kivineva, Kaarina Tynkkynen ja Sinikka Virolainen svengaavat uusilla diakoniatyön videoilla. Kuva: Jani Mahkonen

Taina Kivineva, Kaarina Tynkkynen ja Sinikka Virolainen svengaavat uusilla diakoniatyön videoilla. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

2.9.2022
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­tien so­si­aa­li­sis­sa ka­na­vis­sa voi syys­kuus­sa tör­mä­tä ir­rot­te­le­viin di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­hin.

Di­a­ko­ni­a­työ­tä tuo­daan esiin na­pa­koil­la ja hu­mo­ris­ti­sil­la vi­de­oil­la. Nii­den pol­jen­nas­sa on yh­ty­mä­koh­tia klas­si­siin mai­nos­pät­kiin, ku­ten Hart­wal­lin Jaf­fa-mai­nok­seen, Si­sun Suo, kuok­ka ja Jus­siin, Kari Gran­diin ja Bu­ra­na-mai­nok­seen.

– Aja­tuk­se­na oli di­a­ko­ni­a­työn juh­la­vuo­te­na tuo­da työ­täm­me uu­del­la ta­val­la nä­ky­viin. Mie­tit­tiin, mikä voi­si ol­la nä­kö­kul­ma, ja voi­tai­siin­ko teh­dä vi­de­oi­ta, jot­ka mu­kai­le­vat van­ho­ja tun­net­tu­ja mai­nok­sia, ker­too joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Grön­dahl.

Vi­de­oi­den teko on nyt pin­nal­la kir­kon eri am­mat­ti­ryh­mis­sä, kun ha­lu­taan li­sä­tä toi­min­nan nä­ky­vyyt­tä.

– Nuo­ret kat­so­vat tänä päi­vä­nä pal­jon vi­de­oi­ta, jo­ten nii­den avul­la voim­me eh­kä ta­voit­taa nuo­rem­pia koh­de­ryh­miä.

Grön­dah­lin mu­kaan vi­de­op­ro­jek­ti oli di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöil­le en­sim­mäi­nen laa­tu­aan. Esiin­ty­jien löy­tä­mi­nen su­jui kui­ten­kin mu­ka­vas­ti.

– Ai­kai­sem­min ei ole us­kal­let­tu heit­täy­tyä, ja muut­taa pik­ka­sen to­tut­tua nä­kö­kul­maa. Suun­nit­te­lu­ryh­mä in­nos­tui it­se aja­tuk­ses­ta ko­vas­ti. Myös mui­ta työn­te­ki­jöi­tä saa­tiin yl­lät­tä­vän hel­pos­ti mu­kaan.

Kat­so esi­merk­ki­vi­deo. Jut­tu jat­kuu vi­de­on jäl­keen.

Käyn­nis­sä on di­a­ko­ni­a­työn 150-vuo­tis­juh­la­vuo­si, ja mo­net pää­ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat syys­kuul­le. Di­a­ko­ni­an vi­ran päi­vää vie­tet­tiin 1. syys­kuu­ta useim­mil­la paik­ka­kun­nil­la.

11. syys­kuu­ta vie­tet­tä­vä Lä­him­mäi­sen päi­vä on puo­les­taan toi­sen huo­mi­oi­mi­sen ja ar­ki­sen aut­ta­mi­sen juh­laa. Lah­des­sa juh­lis­te­taan evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon 150 vuot­ta täyt­tä­vää di­a­ko­ni­an vir­kaa.

Piis­pa Sep­po Häk­ki­sen toi­mit­ta­mas­sa mes­sus­sa vi­hi­tään uu­sia di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­tä seu­ra­kun­tien työ­hön. Oh­jel­mas­sa on myös lou­nas Lah­den Yh­teis­kou­lul­la sekä kel­lo 13 al­ka­va juh­la Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa.

Syys­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si 150 vuot­ta sii­tä, kun Suo­mes­sa vi­hit­tiin vir­kaan en­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa. Ma­til­da Hof­f­man vi­hit­tiin Vii­pu­rin Pie­ta­ri–Paa­va­lin kir­kos­sa 1. syys­kuu­ta 1872.

Ta­pah­tu­mal­la oli suu­ri mer­ki­tys suo­ma­lai­sen ter­veys- ja so­si­aa­li­a­lan kou­lu­tuk­sen kan­nal­ta. En­sim­mäi­set di­a­ko­nis­sat oli­vat sai­raan­hoi­ta­jia. Am­ma­til­li­sel­la di­a­ko­ni­al­la on ol­lut uraa­uur­ta­va vai­ku­tus muun mu­as­sa ko­ti­sai­raan­hoi­don ke­hit­ty­mi­sel­le ja yli­pää­tään nais­ten am­ma­til­li­sel­le kou­lut­tau­tu­mi­sel­le.

 

Mes­su ja di­a­ko­ni­an vir­kaan vih­ki­mi­nen su 11.9. klo 10 Ris­tin­kir­kos­sa. Mes­sun jäl­keen osal­lis­tu­jil­le tar­jol­la yh­tei­nen lou­nas Lah­den Yh­teis­kou­lul­la (Kirk­ko­ka­tu 2). Vih­ki­mys­juh­la jat­kuu klo 13 Ris­tin­kir­kos­sa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover