JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vammais­pal­ve­lu­lain kohtalo ratkeaa lähiaikoina – ratkaisua odotetaan myös diako­ni­a­työn palve­luoh­jauk­sessa

Jär­jes­töt ovat kri­ti­soi­neet vah­vas­ti­kin la­kieh­do­tus­ta. Uu­dis­tuk­sen tuo­mia mah­dol­li­sia muu­tok­sia odo­te­taan myös Lah­den seu­ra­kun­tien vam­mais­työn pal­ve­luoh­jauk­ses­sa.

Diakonityöntekijä Tarja Kallio antaa vammaisten palveluohjausta Lahden seurakuntayhtymässä. Kuva: Jani Mahkonen

Diakonityöntekijä Tarja Kallio antaa vammaisten palveluohjausta Lahden seurakuntayhtymässä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

31.1.2023
Teemu Leppänen

Vam­mais­pal­ve­lu­lain uu­dis­tus py­ri­tään saa­maan edus­kun­nas­ta läpi vie­lä en­nen maa­lis­kuu­ta al­ka­vaa edus­kun­ta­vaa­li­tau­koa. So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Lohi eh­ti jo to­te­a­maan ai­ka­tau­lun mah­dot­to­mak­si, mut­ta vam­mais­jär­jes­töt ve­to­si­vat sii­hen, et­tä lain kor­jaa­mi­nen ja eteen­päin vie­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää. Esi­mer­kik­si Kuu­lo­liit­to on il­mais­sut ole­van­sa pet­ty­nyt, jos pit­kään val­mis­tel­tua la­kia ei saa­da val­miik­si.

Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on pois­taa vam­mais­ten hen­ki­löi­den osal­li­suu­den es­tei­tä sekä tu­kea hei­dän it­se­näis­tä elä­mään­sä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­taan. Ta­voit­tee­na on tur­va­ta vam­mai­sen hen­ki­lön yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­sia, riit­tä­viä ja laa­dul­taan hy­viä pal­ve­lui­ta.

Val­mis­te­lun ai­ka­na uu­dis­tus on pu­hut­ta­nut eten­kin ais­ti­vam­ma­jär­jes­tö­jä, jot­ka ovat ol­leet huo­lis­saan sii­tä, et­tä la­kiin jää auk­ko, joka vaa­ran­taa ais­ti­vam­mais­ten mah­dol­li­suuk­sia saa­da tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lui­ta ver­rat­tu­na mui­hin fyy­si­ses­ti vam­mau­tu­nei­siin, ku­ten lii­kun­ta­vam­mai­siin.

Li­säk­si hal­li­tuk­sen la­kie­si­tyk­ses­sä ikään­ty­nee­nä nä­kö­vam­mau­tu­neet oli­si­vat jää­neet vam­mais­pal­ve­lu­jen ul­ko­puo­lel­le, mi­hin puut­tui pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta tam­mi­kuus­sa.

– On hyvä, et­tä va­li­o­kun­ta to­te­si ikään­ty­mis­ra­jauk­sen ole­van on­gel­mal­li­nen muun mu­as­sa YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen kan­nal­ta, sa­noo jär­jes­tö­joh­ta­ja Sari Kok­ko Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton tie­dot­tees­sa.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä vam­mais­ten pal­ve­luoh­jaus­ta työs­sään an­ta­vat di­a­ko­ni­työn­te­ki­jät Tar­ja Kal­lio ja Päi­vi Rask odot­ta­vat, mitä muu­tok­sia laki tuo tul­les­saan.

– Tois­tai­sek­si sitä on vai­kea sa­noa, kun lain kä­sit­te­ly on kes­ken, Rask sa­noo.

Pal­ve­luoh­jaus tar­koit­taa esi­mer­kik­si eri­lais­ten kaa­vak­kai­den täyt­tä­mis­tä yh­des­sä vam­mai­sen hen­ki­lön kans­sa. Asi­ak­kai­ta au­te­taan käy­tän­nön asi­ois­sa laa­ja-alai­ses­ti tä­män tar­pei­den ja seu­ra­kun­nan toi­mi­val­tuuk­sien mu­kai­ses­ti.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät te­ke­vät pal­ve­luoh­jaus­ta pu­he­lin­päi­vys­tyk­ses­sä, vas­taa­no­tol­la ja ko­ti­käyn­neil­lä. Vas­taa­not­to siir­tyi vuo­den alus­sa Kaup­pa­kes­kus Tri­oon Lah­den Pal­ve­lu­to­ril­le. Mark­ki­na­päi­vi­nä eli joka kuu­kau­den en­sim­mäi­nen kes­ki­viik­ko vas­taa­not­to on yhä Di­a­ko­ni­a­kes­kuk­ses­sa, Va­pau­den­ka­tu 6:ssa.

Ver­tais­ryh­mis­sä, ku­ten lii­kun­ta­vam­mais­ten In­va­pii­ris­sä ja nä­kö­vam­mais­ten Nä­kö­pii­ris­sä, sekä ret­kil­lä pu­res­kel­laan tie­tois­ku­jen muo­dos­sa ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta. Myös la­kiu­u­dis­tus on tu­los­sa oh­jel­maan, kun sen ai­ka on.

– Sii­hen as­ti toi­mim­me voi­mas­sa ole­van lain mu­kai­ses­ti. La­kiin tu­lee var­maan­kin siir­ty­mä­ai­ka, jo­ten se ei heti kos­ke­ta ny­kyi­siä asi­ak­kai­tam­me, Rask ar­vi­oi.

Ras­kin mu­kaan vam­mais­ten yk­si suu­rim­pia on­gel­mia on yk­si­näi­syys.

– Ryh­mien ta­voit­tee­na on pois­taa yk­si­näi­syyt­tä. Ne tar­jo­a­vat kir­kol­lis­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä, yh­tei­sen ruo­kai­lun ja tee­ma­si­säl­tö­jä.

Vam­mais­työn jär­jes­tä­mis­sä pal­ve­luis­sa ja toi­min­nas­sa on myös ai­na mah­dol­li­suus sie­lun­hoi­dol­li­seen kes­kus­te­luun.

Ver­tais­ryh­mät ei­vät toi­mi­si il­man avus­ta­jia. Mu­ka­na on nä­kö­vam­mais­ten hen­ki­lö­koh­tai­sia avus­ta­jia sekä seu­ra­kun­tien va­paa­eh­toi­sia. Jo tak­seil­ta Kirk­ko­ka­tu 5:n sa­liin siir­ty­mi­nen vaa­tii avus­ta­jia, vaik­ka si­sään­käyn­ti on­kin es­tee­tön.

– Va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät ovat toi­min­nal­le ää­ret­tö­män tär­kei­tä. Em­me pys­tyi­si kah­des­taan toi­min­taa pyö­rittä­mään, Kal­lio sa­noo.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover