JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahtelainen näkö­vam­mainen Riina Heikkinen: ”Palveluiden hakeminen on moni­säi­keinen viidakko”

Riina Heikkisen mielestä näkövammaisten tukipalvelut toimivat Suomessa, mutta niiden saavutettavuudessa on parannettavaa. ”Sen jälkeen, kun palvelut on saavuttanut, ne ovat toimineet hyvin.” Lahden seurakuntien Näköpiirissä hän käy säännöllisesti, koska siellä voi olla yhdessä muiden kanssa. Vammaistyön vapaaehtoinen Tuula Nokkanen auttoi häntä takin pukemisessa. Kuva: Jani Mahkonen

Riina Heikkisen mielestä näkövammaisten tukipalvelut toimivat Suomessa, mutta niiden saavutettavuudessa on parannettavaa. ”Sen jälkeen, kun palvelut on saavuttanut, ne ovat toimineet hyvin.” Lahden seurakuntien Näköpiirissä hän käy säännöllisesti, koska siellä voi olla yhdessä muiden kanssa. Vammaistyön vapaaehtoinen Tuula Nokkanen auttoi häntä takin pukemisessa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

31.1.2023
Teemu Leppänen

Lahte­lai­nen Rii­na Heik­ki­nen, 50, on elä­nyt nä­kö­vam­mai­se­na 20 vuot­ta. Ar­jen su­ju­mi­nen, ku­ten kau­pas­sa käyn­ti ja har­ras­tuk­set, vaa­tii kul­je­tus­pal­ve­lun ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avusta­jan käyt­töä.

Heik­ki­sel­le on tut­tua, et­tä pal­ve­lu­den – myös vam­mais­pal­ve­lui­den – saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa on Suo­mes­sa pa­ran­net­ta­vaa.

– Tar­vit­se­mie­ni pal­ve­lui­den ha­ke­mi­nen on ol­lut haas­teel­lis­ta. Se on monisäi­keinen vii­dak­ko, jos­ta pi­tää it­se sel­vi­tä. Ku­kaan ei ole tule sa­no­maan, mitä pal­ve­lui­ta tar­vit­sen, vaan ne on pi­tä­nyt sel­vit­tää it­se, Heik­ki­nen sa­noo.

Pää­a­si­as­sa hän on niin teh­ty­nyt­kin. Jois­sa­kin asi­ois­sa ovat aut­ta­neet ys­tä­vät.

– Sen jäl­keen, kun olen pal­ve­lut saa­vut­ta­nut, ne ovat toi­mi­neet hy­vin.

Hen­ki­lö­koh­tai­seen avus­ta­jaan­sa hän on erit­täin tyy­ty­väi­nen.

– Meil­lä koh­taa­vat ke­mi­at to­del­la hy­vin.

Heik­ki­sen näkö vam­mau­tui leik­kauk­ses­sa kol­me­kymp­pi­se­nä. Aluk­si hän oli vai­ke­as­ti heik­ko­nä­köi­nen. Hä­nel­lä on myös kuu­lo­vam­ma, joka vaa­tii kuu­lo­lait­teen käyt­töä.

Hän tie­tää, et­tä nä­kö­vam­mai­set po­te­vat pal­jon­kin yk­si­näi­syyt­tä, kun ai­kaa vie­te­tään pal­jon yk­sin ko­to­na. Heik­ki­sel­lä on hyvä ti­lan­ne, sil­lä hä­nel­lä on avi­o­mies ja ys­tä­viä. Li­säk­si hän käy ver­tais­ryh­mä­toi­min­nas­sa.

Lah­den seu­ra­kun­tien vam­mais­työn Nä­kö­pii­ris­sä hän on käy­nyt jo pit­kään. Sa­moin ret­ket ovat tut­tu­ja.

– Ys­tä­vän suo­si­tuk­ses­ta läh­din mu­kaan. Toi­min­nas­sa voi tu­tus­tua toi­siin ih­mi­siin ja saa ol­la tois­ten kans­sa. Meil­lä on kiva po­ruk­ka, ja myös ys­tä­vyys­suh­tei­ta on syn­ty­nyt. Oh­jel­ma ja har­tau­det so­pi­vat mi­nul­le.

Heik­ki­nen käy ak­tii­vi­ses­ti myös Päi­jät-Hä­meen Nä­kö­vam­mais­ten toi­min­nas­sa ja har­ras­taa ve­si­jump­paa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover